Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Przypominamy, iż powiat ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę pieców węglowych
2018-02-13 07:06:42

Na podstawie §7 ust. 2 uchwały Rada Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku nr XXXIV/488/V/2017 Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie refundacji kosztów, na realizację na terenie powiatu poznańskiego działań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z niżej wymienionych rozwiązań:

1)   podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

2)   ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym,

3)   ogrzewanie elektryczne,

4)   pompa ciepła,

5)   ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem opałowym,

6)   ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe, niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 – w przypadku braku możliwości technicznych zmiany kotłów/pieców/palenisk węglowych na paliwo gazowe bądź podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

Wnioskodawca zainteresowany uzyskaniem dotacji składa pisemny wniosek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 14 lutego 2018 r. do dnia 7 marca 2018 r. w godzinach pracy urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Dotacja może być udzielona: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, podmiotom prowadzącym działalność rolniczą oraz jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Informacji w sprawie zasad udzielania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu: Agnieszka Cięszczyk, tel. 61 2269-211 lub Agnieszka Karwacka, tel. 61 8410-545.

WAŻNE INFORMACJE!!!

  • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.
  • Wnioski złożone przed lub po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
  • Dotacja nie jest udzielana na:

1)     zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałej zmiany systemu ogrzewania;

2)     budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowych w zakresie wykraczającym poza ustalenia § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały;

3)     zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia lokali;

4)     pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte uchwałą (zakaz podwójnego finansowania).

5)     zakres prac zrealizowanych przed dniem złożenia wniosku.

  • Dotacja dla przedsiębiorców jest udzielana, jako pomoc de minimis.
  • W przypadku stwierdzenia przez Dotującego braków formalnych we wniosku Wnioskodawca zostanie zawiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku o konieczności ich uzupełnienia. W związku z tym proszę o podanie numeru telefonu na wniosku!
  • Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej wniosków przeprowadzona zostanie kontrola zgodności opisu zamierzonego działania ze stanem faktycznym. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępnienia na potrzeby kontroli pomieszczeń, w których zostaną przeprowadzone prace opisane we wniosku. O kontroli Wnioskodawca zostanie zawiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku. Na dzień kontroli niezbędne jest aby stary piec był podłączony i była możliwość sprawdzenia czy funkcjonuje. Rzeczywistej wymiany kotła można dokonać dopiero po przeprowadzeniu kontroli o której mowa powyżej.
  • Zaakceptowanie wniosku przez Komisję oraz umieszczenie go na liście rankingowej stanowi przesłankę do zawarcia umowy. Starosta Poznański zawiadamia pisemnie Wnioskodawców, którym została udzielona dotacja o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie terminu przez Wnioskodawcę uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z zawarcia umowy.
  • Dokumenty finansowe niezbędne do rozliczenia dotacji muszą być przedstawione w postaci oryginałów faktury VAT prawidłowo wystawione na Wnioskodawcę, z wyodrębnioną wartością netto dla każdej pozycji i dla wartości całkowitej.

Więcej informacji można uzyskać tutaj

 

Aktualizacja informacji: 13.02.2018 r.