Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» WRZESIEŃ

DEMOKRACJA OD PODSTAW

 

W drugiej połowie września w sołectwach naszej gminy odbywają się zebrania wiejskie, podczas których uchwalane są wnioski określające przedsięwzięcia do realizacji w 2010 roku z tzw. "funduszu sołeckiego". Organizatorami zebrań poświęconych temu tematowi są sołtysi wraz z radami sołeckimi.

Zgodnie z ustawą "o funduszu sołeckim" do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy rada gminy ma uprawnienie do wydzielenia w przyszłym roku budżetowym funduszu sołeckiego.

W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji wójt do 31 lipca przekazuje sołtysom informację o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na przyszły rok budżetowy. W terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy sołtys przekazuje wójtowi wniosek zwierający propozycję wydatkowania środków funduszu sołeckiego uchwalony przez zebranie wiejskie. Środki funduszu sołeckiego mogą być wydatkowane na realizację przedsięwzięć zgodnych z zadaniami gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju gminy. W przypadku gdy wniosek nie spełnia powyższych warunków wójt w przeciągu 7 dni jest zobowiązany odrzucić wniosek sołectwa. Sołtys w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku może podtrzymać wniosek kierując go za pośrednictwem wójta do rady gminy. O przyjęciu przedsięwzięć do realizacji decyduje uwzględnienie ich w budżecie gminy. W przypadku gdy wniosek sołectwa nie spełniła wymogów ustawowych zostaje odrzucony przez radę gminy w trakcie uchwalania budżetu. O wysokości środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw decyduje określony w ustawie algorytm, przy czym wyliczona w ten sposób dla sołectwa kwota nie może być wyższa od dziesięciokrotności tzw. kwoty bazowej (iloraz dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa GUS). Rada gminy może dokonać zwiększenia tej kwoty, z tym że dodatkowe środki nie są wliczane do podstawy obliczenia wysokości dotacji z budżetu państwa.

 

Przenosząc powyższe przepisy na rodzimy grunt:

Nasz samorząd podjął decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, pomimo że już wcześniej (od pierwszych lat istnienia samorządu) istniał w naszej gminie podobny fundusz wydzielany z własnej inicjatywy naszego samorządu gminnego. Powodem rezygnacji z własnych rozwiązań i skorzystania z propozycji wynikającej z ustawy o funduszu sołeckim jest chęć skorzystania z obiecanych przez rząd dotacji mających na celu zwrot części (od 10-30%) wydatków budżetu gminy na realizację programów finansowanych z funduszu sołeckiego. Kwota wyodrębniona na potrzeby funduszu sołeckiego wynosi 170 608,32 zł. Sumy dla poszczególnych sołectw wyliczono w oparciu o algorytm. W przypadku 9 sołectw kwoty wyliczone wg algorytmu są wyższe od wyliczonych zgodnie z dotychczasowymi zasadami. W 3 przypadkach Gowarzewo, Śródka i Tulce) kwoty z algorytmu są niższe - tutaj zostały przydzielone dodatkowe środki niwelujące różnicę w stosunku do dotychczasowego sposobu liczenia (dodatkowa kwota wynosi 23 tys. zł). Zebrania poświęcone podziałowi funduszu sołeckiego, jako inicjatywy oddolne w całości samodzielnie organizowali sołtysi wraz z radami sołeckimi.

Niezależnie od obecnych zebrań wiosną odbędą się tradycyjne zebrania wiejskie uwzględniające całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem gminy.

 


 

"TAK" DLA WIATRAKÓW

 

Po wnikliwym przeanalizowaniu oferty dotyczącej lokalizacji na terenie naszej gminy farmy wiatrowej i po uwzględnieniu przez inwestora postawionych przez Gminę warunków, podczas sesji w dniu 4 września br. Rada Gminy wyraziła zgodę na lokalizację inwestycji. Podstawowym warunkiem było zachowanie minimalnej odległości od istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej 600m. Wg propozycji inwestora minimalna odległość wynosiła 400m. Ustanowienie tego parametru spowodowało nieomal automatyczne spełnienie drugiego z postawionych warunków, tj . ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez wiatraki do części terytorium gminy. Przy założonym parametrze zniknęła zdecydowana większość wiatraków na obszarze gminy Kleszczewo na północ od autostrady, jak również prawie wszystkie na terenie gminy Kostrzyn. Ze względu na ekonomikę inwestycji do zagospodarowania na potrzeby farmy pozostała południowa część gminy Kleszczewo. Za lokalizacją w tym rejonie przemawia brak kolizji wiatraków z działalnością rolniczą. Ze względu na wysoką bonitację gleb tereny te nie są obecnie brane pod uwagę jako tereny inwestycyjne. Dla inwestora najważniejszym argumentem jest bliskość miejsca przyłączenia do sieci systemu energetycznego - kierunek Kromolice, tuż za granicą naszej gminy. Według wstępnych szacunków na terenie Gminy Kleszczewo może stanąć 45 wiatraków. Powstanie farmy w tej części gminy pozwoli na zachowanie walorów obszaru intensywnej gospodarki rolnej nie ograniczając jednocześnie możliwości rozwoju stref inwestycyjnych w pozostałej części gminy. Rada Gminy uzależniła poparcie dla inwestycji warunkiem respektowania interesów wszystkich stron przedsięwzięcia.

W celu przedstawienia projektu mieszkańcom gminy i wysłuchania opinii i sugestii zostanie zorganizowane specjalne spotkanie informacyjne. Wszystkich zainteresowanych tematem wiatraków zapraszamy do sali Ośrodka Kultury w Kleszczewie w dniu 14 października (środa) o godzinie 19.00.

 


 

NIEBEZPIECZNE DROGI

 

Seria tragicznych wypadków drogowych, w których w przeciągu kilku zaledwie tygodni zginęło czterech mieszkańców naszej gminy każe zastanowić się nad przyczynami tego stanu. Dwa wypadki z trzema ofiarami śmiertelnymi miały miejsce na drodze wojewódzkiej nr 434. W pierwszym z wypadków miało miejsce potrącenie osoby pieszej, w drugim, najtragiczniejszym od wielu lat wypadku drogowym na terenie naszej gminy wskutek zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym zginęły na miejscu dwie osoby. Uzupełnieniem ponurej statystyki może być długi szereg bardzo poważnych wypadków, (również z ofiarą śmiertelną) na nowym skrzyżowaniu położonym na obwodnicy Nagradowic. Cały odcinek drogi nr 434 przebiegający przez teren naszej gminy jest wyremontowany, przez wszystkie mijane miejscowości wzdłuż obszaru zabudowanego przebiegają chodniki (oświetlone w nocy). Skrzyżowanie w Nagradowicach, pomimo bardzo dobrej widoczności wyposażone w znaki "stop" , pasy spowalniające, dodatkowe znaki ostrzegawcze, oświetlenie uliczne. Skrzyżowanie w Kleszczewie z sygnalizacją świetlną lasem znaków, ograniczeniem prędkości do 40 km/h.

Droga nr 434 może być przykładem ilustrującym, że przysłowiowe polskie drogi to nie jedyna przyczyna dominacji naszego kraju w statystykach wypadków - problemem są także użytkownicy tych dróg. Może się okazać, że realizowane na niespotykaną dotąd skalę inwestycje drogowe są niewystarczające do odwrócenia tej sytuacji. Potrzebne jest odejście od powszechnej akceptacji dla przypadków łamania obowiązujących reguł. Jeden z internautów jako komentarz do tragicznego zdarzenia w Kleszczewie napisał:

"Przez CB słyszał że dróżka czysta to i położył pedał na podłodze" - skutki już znamy ...

 


 

ZMIANY W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

 

Na forum wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy rozpatrzono wnioski skierowane do Urzędu Gminy w sprawie dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Pomimo nadal wysokiego stopnia aktualności planu postanowiono dokonać ograniczonych korekt. Zdecydowano, że zostaną uwzględnione wnioski dotyczące poprawienia obowiązującego planu w przypadkach, które uznano za wymagające zmian (np. pozostawienie poza obszarem objętym zmianą przeznaczenia niewielkiej części działki, co jest powodem problemów z jej racjonalnym wykorzystaniem), a także wnioski o zmianę planu korzystną z punktu widzenia interesu Gminy (np. dotyczące przeznaczenia gruntów pod aktywizację gospodarczą). W planie nie wyznaczono nowych kompleksów pod zabudowę mieszkaniową. Powodem tej decyzji jest potrzeba zagospodarowania obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obecnym planie - pomimo dużego boomu mieszkaniowego ilość terenów niezagospodarowanych jest bardzo duża. Wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe oznacza dla gminy duże obciążenia na rozbudowę infrastruktury. Bardziej skomplikowane, a co za tym idzie droższe jest również wykonanie nowego planu, znacznie zwiększono też obowiązki gminy po jego uchwaleniu.

Na potrzebę poszukiwania nowych terenów pod aktywizację gospodarczą gminy wskazuje bardzo niski stopień zainwestowania terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania pod przedsięwzięcia gospodarcze. Jedną z przyczyn, obok ciągle jeszcze niekorzystnej sytuacji w zakresie połączeń drogowych, jest brak zainteresowania zmianą sposobu użytkowania terenów przez ich obecnych właścicieli. Wszystkie wnioski o przeznaczenie terenów pod aktywizację gospodarczą zostały rozpatrzone pozytywnie, dzięki temu, w przypadku podjęcia uchwały o zmianie planu gmina będzie mogła przedstawić potencjalnym inwestorom kilka nowych atrakcyjnych ofert inwestycyjnych.

 


 

NOWSZY NOWY ŚWIAT

 

Do odnowy oblicza "dzielnicy" Zimina (Zimin posiadał niegdyś prawa miejskie) o nazwie Nowy Świat walnie przyczynią się nowe drogi. Nowe drogi powstają na terenie tego przysiółka, a także połączą go z drogą Zimin-Krerowo. Obecnie wykonano podbudowę, wkrótce ułożona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Koszt inwestycji ponosi Gmina przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego.

 


 

KOLEJNA DEWASTACJA

 

Kolejny raz zdewastowany został przystanek w Ziminie - Nowym Świecie. Po wybiciu szyb przyszedł czas na spalenie siedzisk. "Przy okazji" uszkodzono także znaki drogowe. Policja poszukuje sprawców wandalizmu - prosimy o wszelkie informacje, które mogą pomóc w ukaraniu winnych i pokryciu kosztów naprawy zniszczeń.

 


 

WIZYTÓWKA SZKOŁY

 

Odremontowany hall wejściowy ZS w Kleszczewie to nowa wizytówka szkoły. Kiedy tak będą wyglądać wszystkie pomieszczenia szkolne? Jest to uzależnione od możliwości budżetu gminy.

 

B. Kemnitz