Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» CZERWIEC

 

CO W INWESTYCJACH?

 

Lista przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych przygotowywanych do realizacji liczy aktualnie około 40 pozycji. Są to zarówno inwestycje bardzo duże i kosztowne o wymiarze gminnym, jak również mniejsze, o znaczeniu lokalnym. Oto niektóre z nich:

- Przygotowywaną obecnie inwestycją o największej skali na terenie gminy jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniiki oraz Poklatki. W ramach tego zadania przewidziana jest również przebudowa sieci wodociągowej w Krerowie i Poklatkach. Inwestycja jest gotowa do realizacji, jednak aby mogły ruszyć maszyny potrzebne jest wsparcie finansowe. Właśnie trwa nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ich rozpatrywanie potrwa kilka miesięcy. Gmina liczy także na pomoc z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - w tym przypadku jest już pozytywna odpowiedź.

- Drugie pod względem wielkości i kosztów przedsięwzięcie to kontynuacja budowy ulic w Tulcach - w tym roku wybudowano już ulicę Poznańską, teraz pora na ulicę Daliową i fragment Klonowej łączący ulice Daliową i Różaną. Trwa procedura przetargowa. Niestety z powodu braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych, budowę musi sfinansować gmina z własnych środków (kredyt bankowy).

Kolejną drogą, którą zamierzamy zacząć budować w bieżącym roku to droga do przysiółka Nowy Świat w Ziminie. Uzyskaliśmy już decyzję o wsparciu zadania przez Urząd Marszałkowski, jednak ze względu na koszty zadanie zostanie rozłożone na etapy. Jest już pełna dokumentacja, w przygotowaniu ogłoszenie przetargu na wykonawstwo.

- Duży zakres prac obejmujący budowę sieci wodociągowej i wykonanie nawierzchni z tłucznia realizowany jest na nowych terenach inwestycyjnych. W bieżącym roku Zakład Komunalny ułożył już ok. 2 km wodociągu, do wykonania do końca roku jest jeszcze ponad 2,3 km. Po uzbrojeniu w sieć wodociągową ulice utwardzane są tłuczniem. W kosztach zadań, na podstawie porozumień zawartych z Gminą, partycypują właściciele terenów.

- Już wkrótce ruszą budowy dwóch kompleksów sportowych "Orlik 2012". Rozstrzygnięty został przetarg dla Tulec, na etapie otwarcia ofert jest także obiekt dla Kleszczewa. Boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy i poliuretanu powstaną w sąsiedztwie hal sportowych i będą zarządzane przez GOKiS. Na realizację obu inwestycji Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.332 tys. zł (blisko 2/3 kosztów) z budżetu Państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego.

- Z dużymi nadziejami oczekujemy na odpowiedzi na wnioski złożone do PROW w sprawie dofinansowania ze środków UE remontu strażnicy OSP i zagospodarowania terenu w centrum Gowarzewa oraz budowy placów zabaw w sołectwach gminy Kleszczewo. Gmina dysponuje już gotową dokumentacją tych zadań.

- Na odpowiedź w sprawie dofinansowania remontu i przebudowy Ośrodka Kultury oczekujemy od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obiekt, powstały w kilku etapach, głównie w wyniku "czynów społecznych" wymaga poprawy funkcjonalności, ale przede wszystkim zapewnienia aktualnych standardów bezpieczeństwa i higieny.

- Szereg prac remontowych na koszt gminy przewidzianych jest do wykonania w placówkach oświatowych. Okazją ku temu będą zwłaszcza zbliżające się wakacje szkolne. Szkoły wyposażone zostaną m.in. w oświetlenie awaryjne, złożony został wniosek o dofinansowanie rozbudowy systemu monitoringu, obok prac typowo malarskich w obu szkołach przewidziane jest zamontowanie dodatkowych drzwi zewnętrznych (w Kleszczewie do stołówki, w Tulcach do przedszkola), w ZS w Kleszczewie zaplanowano także modernizację hallu wejściowego.

- Wkrótce ruszą procedury przetargowe związane z przebudową wejścia do przychodni lekarskiej w Nagradowicach. Koszty w całości leżą po stronie gminy. Prace mają na celu m.in. poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- Gmina złożyła też wniosek o pomoc unijną na rewaloryzację zabytkowego parku w Kleszczewie. Gotowe są projekty branżowe dotyczące m.in. układu przestrzennego, dróg i oczyszczenia stawów.

- w ramach inwestycji zaplanowane są również zakupy, w tym m.in. wozu strażackiego, autobusu i agregatu prądotwórczego. Wsparcie z budżetu Państwa uzyskaliśmy na wóz strażacki.

 

Jak już wspomniano nie jest to pełna lista przedsięwzięć przygotowywanych do realizacji na terenie naszej gminy. Niektóre chwilowo zeszły na drugi plan ze względu na brak dodatkowego źródła finansowania bądź na negatywną odpowiedź na złożone wnioski z instytucji pomocowych. Negatywnie rozstrzygnięte wnioski dotyczą m.in. drogi Krzyżowniki-Komorniki (dwukrotnie negatywna odpowiedź: z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dotacje unijną oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych finansowanego z budżetu Państwa), zagospodarowania terenu przy szkole w Ziminie (PROW), budowy kanalizacji w Poklatkach (Mechanizm Norweski), budowy kanalizacji w Tulcach od ulicy Średzkiej do Sportowej (WRPO - pozytywnie rozstrzygnięte odwołanie ale ostatecznie nie zakwalifikowanie wniosku do finansowania), uzbrojenie terenu pod aktywizację gospodarczą w Krzyżownikach (WRPO). W niektórych przypadkach niekorzystnie sformułowane kryteria uniemożliwiły naszej Gminie wnioskowanie o dotację do opracowanego projektu, m.in. budowa ulic na terenie Tulec, budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (oba przypadki dotyczą WRPO), budowa kompleksu sportowego w Nagradowicach (wygórowane kryteria m.in. finansowe w ogłoszonych programach), zakup taboru dla komunikacji gminnej (preferencje dla EURO 2012).

Opracowywany zakres przedsięwzięć, których część przedstawionych zostało powyżej, daleko wykracza poza możliwości finansowe budżetu gminy, a więc ich realizacja jest uzależniona przede wszystkim od pozyskania dodatkowych funduszy, a także od realizacji budżetu oraz możliwości dodatkowego zasilenia finansów Samorządu poprzez sprzedaż mienia. Mając na uwadze rozwiązanie szczególnie nabrzmiałych problemów, bądź pozyskanie znacznych środków, Gmina korzysta z możliwości kredytowych. Warto jednak mieć na uwadze, że możliwości zaciągania kredytów są ograniczone przepisami, a także wielkością środków, które można w przyszłości przeznaczyć na spłatę zobowiązań - tak jak w budżecie domowym.

 


 

PRZYKRA KONIECZNOŚĆ

 

Wycinka drzew to zawsze duża strata dla otaczającego nas środowiska przyrodniczego. Niestety niekiedy jest taka konieczność. Dla krajobrazu Kleszczewa dużą stratą jest usunięcie topoli rosnących wokół Zespołu Szkół oraz części stadionu gminnego. Konieczność wycinki drzew jest związana z przygotowaniami do rozpoczęcia budowy kompleksu sportowego "Orlik 2012", a także z wyeliminowaniem zagrożenia dla dzieci ze strony łamliwych już konarów, zwłaszcza korzystających z przedszkolnego placu zabaw.

 


 

FARMA WIATROWA

 

Dziesiątki wież o wysokości 10Sm zwieńczonych śmigłami o średnicy do 100m to przyszły najbardziej charakterystyczny element krajobrazu gminy Kleszczewo? Jest to możliwe za sprawą oferty inwestycyjnej przedstawionej przez firmę zamierzającą zainwestować w produkcję energii z wykorzystaniem siły wiatru. Na lokalizację tego gigantycznego przedsięwzięcia zaproponowano obszary ewidencyjne miejscowości Zimin, Krerowo, Markowice, Śródka, Krzyżowniki, Kleszczewo, Poklatki, Komorniki, Bylin, Gowarzewo, a także część obszaru gminy Kostrzyn, w tym tereny miejscowości Trzek. W ramach inwestycji projektowane są linie energetyczne kablowe i napowietrzne, stacje transformatorowe oraz drogi serwisowe.

Zdaniem inwestora, lokalizacja siłowni wiatrowych w odległości minimum 400m od zabudowy mieszkalnej gwarantuje dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu, jak również nie pogorszy warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości gruntowych. Z propozycją lokalizacji wież zapoznali się już Radni, a także właściciele nieruchomości.

Zainteresowanie budową siłowni wiatrowych w Polsce ostatnio znacznie wzrosło. Związane jest to z preferencjami odnośnie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Propozycja inwestorów jest obecnie analizowana przez Gminę, która w przeciągu najbliższych tygodni zobowiązała się podjąć stanowisko w kwestii zgody na lokalizację przedsięwzięcia. Ewentualna odpowiedź pozytywna będzie oznaczała rozpoczęcie procesu uchwalenia planu zagospodarowania gminy, uwzględniającego możliwość lokalizacji wiatraków. W trakcie uzgadniania planu możliwość wypowiedzenia się mają wszyscy mieszkańcy Gminy.

 


 

UCZNIOWIE NAJWAŻNIEJSI

 

Najważniejszym ogniwem systemu oświaty są niewątpliwie uczniowie. Na efektywność procesu edukacji i wychowania ma wpływ wiele czynników: baza szkolna, którą zapewnia samorząd jako organ prowadzący, organizacja życia szkoły, za którą odpowiedzialne są dyrekcje placówek, wkład pracy pedagogów i wychowawców, skuteczność nadzoru pedagogicznego, za który odpowiedzialne jest Kuratorium Oświaty. Niepodważalnie najważniejsza rola w pełnym wykorzystaniu tego co oferują powyższe instytucje i osoby leży po stronie samych uczniów i ich rodziców. Diagnozie potrzeb i problemów placówek oświatowych służą spotkania osób odpowiedzialnych za sprawy oświaty z ramienia Urzędu Gminy z Dyrekcjami placówek oświatowych (od bieżącego roku w pełnym składzie - tj. dyrektorzy wraz z zastępcami), a od niedawna także spotkania w Urzędzie Gminy z rodzicami.

 

W poprzednim numerze informowaliśmy o spotkaniu z rodzicami, przedstawicielami trójek klasowych z ZS w Kleszczewie. Tydzień później, tj. 3 czerwca br. w spotkaniu wzięli udział rodzicie dzieci z ZS w Tulcach - w tym przypadku żywa i interesująca dyskusja toczyła się m.in. wokół spraw bezpieczeństwa na terenie obiektów, rozwiązań funkcjonalnych w pomieszczeniach, opieki nad dziećmi, szczególnie w odniesieniu do segmentu dzieci najmłodszych. Poruszane problemy znalazły odzwierciedlenie już następnego dnia podczas spotkania, w którym udział wzięli dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych oraz osoby odpowiedzialne za sprawy oświaty w gminie.

Bezpośrednią okazją dla wymiany poglądów z uczniami szkół, a także do zapoznania się z pracą Samorządu były w ostatnich latach również wizyty w Urzędzie Gminy gimnazjalistów. Szkoda, że pomimo zaproszenia w tym roku szkolnym do spotkań z gimnazjalistami nie doszło.

 

B. Kemnitz