Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


>> START / GMINNE ABC / ROK 2009 / MAJ
» MAJ

OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA

 

Rada Gminy zajęła się oceną aktualności planu zagospodarowania gminy. Przypomnijmy, że obecny plan obowiązuje od 5 grudnia 2005 roku. Plan ten swoim zasięgiem obejmuje obszar całej gminy, co istotnie wyróżnia nas w skali kraju, gdyż tak wysoki stopień pokrycia planem swego terytorium ma niewiele gmin. Uchwalony w 2005 roku plan zagospodarowania zaproponował wręcz rewolucję w sposobie użytkowania gruntów. Zmianę użytkowania z rolniczego na inne, głównie inwestycyjne, zaplanowano w stosunku do 1330 ha gruntów klas II, III i IV. Plan zakłada harmonijny rozwój całego obszaru gminy podkreślając walory poszczególnych terenów. Korytarze głównych tras komunikacyjnych - autostrady A-2 i drogi ekspresowej S-5 wykorzystano jako strefy rozwoju gospodarczego, natomiast istniejącym skupiskom mieszkańców umożliwiono dalszy rozwój poprzez wydzielenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. W części stref zamieszkania dopuszczono także prowadzenie działalności gospodarczej mając na celu zapewnienie miejsc pracy bez konieczności uciążliwych dojazdów. Zachowane zostały również obszary intensywnej produkcji rolnej. Zmiany przeznaczenia gruntów w zdecydowanej większości dokonywane były w oparciu o wnioski mieszkańców. Zakres zmian planu tuż przed uchwaleniem został dość znacznie ograniczony ze względu na brak zgody Ministerstwa Rolnictwa na wielkość powierzchni gruntów przeznaczonych do wyłączenia z użytkowania rolniczego.

W okresie obowiązywania plan podlega sukcesywnej ocenie aktualności. Taka ocena jest właśnie przedmiotem prac Rady Gminy. Stopień zagospodarowania nowych terenów inwestycyjnych jest stosunkowo niewielki. Szczególnie dotyczy to terenów pod aktywizację gospodarczą, które zostały zagospodarowane w niewielkim stopniu. Większym zainteresowaniem cieszą się na terenie naszej gminy tereny pod budownictwo mieszkaniowe, ale i tutaj tylko 1/3 terenu została podzielona przez właścicieli na działki budowlane, a jak można to zaobserwować, większość działek czeka jeszcze na inwestycje.

W wyniku przeprowadzonej oceny aktualności planu Rada Gminy podjęła decyzję o przeprowadzeniu analizy celowości wprowadzenia zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, uwzględniających wnioski złożone przez mieszkańców gminy. W przeciągu ponad trzech lat obowiązywania planu zagospodarowania wpłynęły 53 wnioski. Obszar objęty wnioskami to ok. 120 ha gruntów. Proponowane przeznaczenie gruntów to aktywizacja gospodarcza - 17,5 ha, budownictwo mieszkaniowe - 97,84 ha, pozostałą część - 4,66ha stanowią inne formy. Na etapie dyskusji można stwierdzić, że jest wola dokonania zmian w planie, jednakże obecne zmiany będą miały raczej ograniczony zakres. Preferowane będą wnioski dotyczące rozwoju działalności gospodarczej, jak również rozwiązania poprawiające funkcjonalność obecnie obowiązującego planu i stwarzające szanse na szybkie zainwestowanie terenów.

 


 

SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Tradycyjnie już w "sali na piętrze" hali sportowej w Tulcach odbyło się kolejne, trzecie spotkanie zorganizowane przez Urząd Gminy dla przedsiębiorców. Tym razem gościem spotkania był przedstawiciel Wielkopolskiego Instytutu Jakości, mieszkaniec Tulec p. Michał Ozwoniarek, który mówił o wykorzystaniu transferu technologii w rozwoju biznesu, a także o Krajowej Sieci Innowacji. Tematem, który najbardziej zainteresował obecnych to praktyczne wskazówki "Jak skutecznie otrzymać wsparcie UE na realizację inwestycji" oraz prezentacja aktualnie uruchamianych programów wsparcia. Niezależnie od zaprezentowanej w formie multimedialnej informacji prelegenta, cennym była także możliwość konsultacji indywidualnych.

Wielkopolski Instytut Jakości jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym realizującym usługi informacyjne (w Punkcie Konsultacyjnym działającym w ramach Krajowego Systemu Usług - bezpłatne informacje nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów wsparcia finansowego projektów), szkoleniowe, doradcze o charakterze proinnowacyjnym. W ramach Europejskiego Systemu Wyróżnień i Nagród Jakości Instytut realizuje programy Wielkopolskiej Jakości.

 

W drugiej części spotkania zebrani zapoznali się ze zmianami w ustawie o działalności gospodarczej i jej praktycznymi konsekwencjami dla przedsiębiorców. Informacja została zaprezentowana przez Katarzynę Sznajder, która na co dzień zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w Urzędzie Gminy. Obok rejestru przedsiębiorców i szeregu innych czynności urzędowych temu stanowisku przypisano także pomoc dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, a także informowanie o możliwościach dotarcia do środków pomocowych. Utworzenie tzw. "okienka przedsiębiorczości" miało miejsce w połowie 2005 roku, kiedy to na obsługę działalności gospodarczej wydzielono specjalne biuro w Urzędzie Gminy.

 


 

WKRÓTCE LATO

 

Program "Akcji Lato 2009" omawiany był podczas posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 21 V br. Zainicjowana przed laty w ramach profilaktyki uzależnień Akcja prawie w całości finansowana jest od lat przez GKRPA. Od lat też jest to najszersza forma zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji. Tradycyjnie już większość czasu zajmą wycieczki, część zajęć odbywać się będzie na terenie obiektów Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. GOKiS jest głównym realizatorem scenariusza Akcji, ale wśród wykonawców zadań są także Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Oświaty i Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie, a także pozostałe gminne jednostki organizacyjne. Finałem Akcji Lato, zgodnie z tradycją, będzie festyn w Tulcach, podczas którego zostaną wręczone nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego o tematyce związanej z uzależnieniami.

 


 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

Tematem przewodnim drugiej, w tym roku szkolnym, tury spotkań przedstawicieli trójek klasowych Zespołów Szkół z Wójtem oraz Kierownikiem Referatu Oświaty Urzędu Gminy są nowości w prawie oświatowym oraz konsekwencje tych zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Najistotniejszą kwestią jest w tym przypadku obniżenie wieku szkolnego. Możliwość, nie obowiązek i jak dotąd brak zainteresowania wcześniejszym wysyłaniem przedszkolaków do szkoły - rodzice z Zespołu Szkół w Kleszczewie są zgodni, że zasady powinny być jednakowe dla wszystkich dzieci i zaproponowana przez rząd forma przejściowa jest nieporozumieniem. Rodzice pozytywnie ocenili zmiany organizacyjne wprowadzone od początku roku szkolnego, polegające na włączeniu przedszkoli do Zespołów Szkół- również włączenie rodziców dzieci przedszkolnych do współdecydowania w sprawach należących do kompetencji Rady Rodziców Zespołu Szkół uznano za zwiększenie możliwości tego gremium. Wśród tematów interesujących rodziców były najbliższe plany inwestycyjne Gminy w stosunku do oświaty - głównym punktem było w tym przypadku przedstawienie przygotowań do budowy boisk w ramach programu "Orlik 2012", jak również inne działania, w tym przystąpienie do programu rozbudowy systemu monitoringu szkół. Spotkanie z przedstawicielami trójek klasowych z ZS w Tulcach odbędzie się 3 czerwca br. Spotkania rodziców dzieci uczęszczających do poszczególnych klas ZS z przedstawicielami organu prowadzącego szkoły są szansą dla obu stron na przybliżenie problemów istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji zadań przez placówki oświatowe.

 


 

NIE WSZYSTKIE DROGI SĄ NASZE

 

O napisanie tego artykułu poprosił mnie jeden z radnych, któremu zarzucono bierność w kwestii fatalnego stanu drogi przebiegającej przez teren gminy. Okazuje się, że nadal nie wszyscy wiedzą, że jest kilku gospodarzy dróg na terenie naszej gminy, a część tych co wiedzą mówi "a co mnie to obchodzi, za wszystko odpowiada Gmina".

Chociaż osobiście jestem skłonny poprzeć ten sposób myślenia, bo uważam, że na danym terenie powinien być jeden gospodarz, to jednak z faktu istnienia kilku zarządców dróg wynikają wprost możliwości rozwiązywania problemów na drogach. Gmina jest odpowiedzialna za stan tzw. "dróg gminnych". Oznacza to, że Gmina nie ma prawa wykonywania prac na innych niż gminne drogach, gdyż to nie jest jej zadanie. Osoba (wójt) nie przestrzegająca tej zasady podlega karze indywidualnej z tytułu przekroczenia dyscypliny finansów publicznych. Oczywiście jest sposób załatwienia sprawy poprzez zawarcie porozumienia z jednostką odpowiedzialną za daną drogę (powiatem, województwem samorządowym) o udzieleniu pomocy przez gminę na realizację danego zadania. Gmina zawiera podobne porozumienia, warto jednak pamiętać, że czyni to kosztem realizacji własnych zadań (potrzeby w zakresie dróg gminnych również są bardzo duże), potrzebna jest też tutaj wola drugiej strony, która zadanie na terenie gminy Kleszczewo uzna za dostatecznie ważne aby je współfinansować - uwzględnia przy tym zarówno potrzeby całego zarządzanego przez siebie obszaru, aktualne możliwości finansowe i inne założenia realizowanej przez siebie polityki.

Tak więc Gmina jest petentem w kwestii utrzymania najważniejszych dróg na swoim terenie, ponieważ są to drogi powiatowe i wojewódzkie (autostrada to oczywiście inny temat).

Co w takim razie może zrobić Gmina i co robi w celu poprawy stanu dróg. Informuje o nieprawidłowościach zarządców dróg. Zarówno w ramach bieżących kontaktów na różnych szczeblach, jak również poprzez oficjalne wystąpienia - przykładem tutaj mogą być informacje przekazywane do zarządców dróg po kampanii zebrań wiejskich, np. w tym roku lista spraw skierowanych do Zarządu Powiatu Poznańskiego liczyła ponad 20 pozycji i dotyczyła inwestycji, remontów i oznakowania. W sytuacjach bardzo trudnych kierowane są szczególne wystąpienia - przykładem mogą być tutaj chociażby dwukrotne apele Rady Gminy kierowane do Zarządu Powiatu i Rady Powiatu o pilne przeprowadzenie remontu drogi powiatowej przebiegającej przez Kleszczewo i możliwie szybko odcinka do Gowarzewa. W przypadku tej inwestycji Gmina składa deklaracje pomocy finansowej. Inicjowanie działań z deklaracją pomocy finansowej i organizacyjnej (przygotowanie dokumentacji) to bardzo często stosowany przez Gminę środek zainteresowania właściciela drogi inwestycją bądź remontem jezdni lub chodnika - o licznych przypadkach takich przedsięwzięć można było dowiedzieć się w ciągu ostatnich lat chociażby z gazetki "S".

Obiektywnie należy stwierdzić, że sytuacja na drogach wojewódzkich jest znacznie lepsza, niż na drogach powiatowych, chociaż ciągle jest szereg problemów do rozwiązania. Władze samorządu wojewódzkiego należy również pochwalić za to, że oprócz porozumień na rzecz wspólnych przedsięwzięć na drogach wojewódzkich zawierają również umowy, w których wspierane są zadania realizowane na drogach gminnych.

 

B. Kemnitz