Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» STYCZEŃ

 

DO SWARZĘDZA BEZ ZMIAN

 

Bez zmian dla pasażerów będą nadal kursować autobusy na linii Swarzędz - Tulce. Zmianie ulegnie jednak sposób finansowania kosztów dalszego utrzymania linii. O uregulowanie tej kwestii zwróciła się Gmina Swarzędz, która przedstawiła Gminie Kleszczewo koszty przejazdów autobusów na odcinku od pętli autobusowej w Tulcach do granicy gmin. Jak wykazał przeprowadzony w tym celu sondaż z 6 kursów autobusowych do Tulec i 7 do Swarzędza korzysta niewiele ponad 50 osób, z czego znaczna część to mieszkańcy gminy Swarzędz. W wyniku negocjacji z przedstawicielami Gminy Swarzędz i przewoźnika (firma Wiraż-Bus) ustalono wysokość dotacji, którą będzie wnosić Gmina Kleszczewo w celu utrzymania połączenia ze Swarzędzem do końca br. na 41,6 tys. zł. W związku ze stosunkowo niewielkim wykorzystaniem poszczególnych kursów w przyszłości przewiduje się kolejne liczenia pasażerów w celu dostosowania liczby przejazdów do potrzeb mieszkańców.

Niewątpliwie jedną z przyczyn wprowadzenia opłat za przejazd autobusów gminy Swarzędz po terenie gminy Kleszczewo jest wysoki koszt ponoszony przez tę gminę z tytułu przedłużenia do Nowej Wsi linii MPK.

 


 

PRZEDSZKOLE W GOWARZEWIE

 

W wyniku podpisanej umowy o współpracy ze stowarzyszeniem "Familijny Poznań" przez 14 miesięcy będzie funkcjonowało w Gowarzewie ognisko przedszkolne. Zajęcia będą prowadzone w specjalnie w tym celu przystosowanych pomieszczeniach strażnicy OSP. Koszty adaptacji poniesie Gmina Kleszczewo, natomiast wyposażenie oraz koszt prowadzenia zajęć zostanie pokryty z dotacji pozyskanej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

Nasza Gmina wykazała gotowość podjęcia współpracy również w innych miejscach, niestety możliwym do zaakceptowania okazał się jedynie punkt w Gowarzewie.

Wkrótce przedstawione będą szczegóły organizacyjne tego przedsięwzięcia.

 


 

GOSPODARKA ODPADAMI W AGLOMERACJI

 

10 gmin zdecydowało o wspólnym rozwiązywaniu problemów gospodarki odpadami. Uchwały o utworzeniu związku międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" podjęły rady Buku, Czerwonaka, Kostrzyna, Kleszczewa, Murowanej Gośliny, Obornik, Pobiedzisk, Poznania, Suchego Lasu, Swarzędza. Gminy te na etapie tworzenia "Planu Gospodarki Opadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019" zadeklarowały przynależność do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Poznań - plan został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 31 marca 2008r.

 

Współdziałanie gmin jest warunkiem skutecznego rozwiązywania problemów wynikających z wytwarzaniem odpadów komunalnych i gospodarczych. Tylko wysiłkiem grupy gmin jest możliwe stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami i zrealizowanie inwestycji, które są niezbędne w celu zapewnienia w maksymalnym stopniu recyklingu (ponownego wykorzystania surowców) oraz bezpiecznej dla środowiska utylizacji odpadów. Skala problemu w obrębie Aglomeracji Poznańskiej wymaga m.in. wybudowania spalarni odpadów.

 


 

ZA NAMI ROK 2008

 

Przełom roku to zwykle czas ocen i podsumowań. W gminie oceniamy zwykle to co możemy lub mogliśmy zobaczyć - nowe inwestycje, remonty, ciekawe imprezy kulturalne, sportowe itp. Na duże przedsięwzięcia składa się jednak wiele drobnych działań i zanim, jak co roku, zaprezentujemy efekty materialne spójrzmy na miniony rok przez pryzmat informacji z pracy poszczególnych komórek Urzędu Gminy.

W 2008 roku został pobity kolejny rekord ilości korespondencji przyjętej w sekretariacie Urzędu. Wpłynęły 7 162 pisma, wysłanych zostało natomiast jeszcze więcej, bo 8 955. Pomimo, że gmina jest przygotowana do odbioru dokumentów w formie elektronicznej i udzielania odpowiedzi z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, ani jedna osoba fizyczna nie skorzystała z tej formy załatwienia sprawy. Znaczna część przepływających dokumentów związana jest z finansami Gminy. Budżet naszej gminy w ubiegłym roku zmieniany był 11 razy i po ostatniej zmianie wynosił po stronie planu dochodów 15 442 870 zł, z tego 6,1% to dochody majątkowe (pochodzące głównie ze sprzedaży nieruchomości). Zdecydowana większość środków do budżetu wpływa bezgotówkowo, jednak nadal ważną rolę pełni punkt kasowy, który przyjął 5824 wpłat. Znacznie mniejsza jest liczba wypłat - 2574. Część dokonywanych wpłat dotyczyło podatków. Na początku ubiegłego roku przekazano podatnikom 523 decyzje dotyczące podatku rolnego, 624 na podatek od nieruchomości oraz 900 łącznego zobowiązania pieniężnego. W trakcie roku stan ten dynamicznie się zmieniał o czym świadczy duża liczba decyzji dotyczących podatku rolnego - 159 oraz przypisów i odpisów podatkowych - 288. W 8 przypadkach podjęta została decyzja o umorzeniu podatku (lub jego części), w 15 rozłożono na raty lub odroczono płatność. Niestety w dużej liczbie przypadków konieczne było wysłanie upomnień do zalegających podatników - 383 pisma za potwierdzeniem odbioru, a w 18 przypadkach przygotowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Komórka podatkowa nie tylko zajmowała się poborem należności, w 175 przypadkach miała również przyjemność naliczenia pieniędzy do zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.

Ostatnia w 2008 roku zmiana budżetu określiła poziom wydatków na kwotę 18 286 996, 00 zł. Realizując wydatki księgowość budżetowa sporządziła 1720 przelewów - sporo, a to tylko Urząd Gminy, przelewy słały także poszczególne jednostki organizacyjne, np. księgowość oświaty 1220. Dużo czynności - cieszy to, że znacząca część tych operacji dotyczy finansowania wydatków majątkowych (powiększanie majątku gminy), które na koniec roku stanowiły 30% planu budżetu.

Lista inwestycji i remontów realizowanych bądź przygotowywanych do wykonania liczyła ponad 40 pozycji. Istotne jest też to, że oprócz przedsięwzięć komunalnych dużo budów prowadzili inwestorzy prywatni. W segregatorach inspektora ds. budownictwa znalazło się 931 pozycji załatwianych spraw, podczas gdy w latach 2002-2005 było średnio ok. 200. Referat Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa wydał dużą liczbę - 58 decyzji podziałowych, wśród których część dotyczyła nawet kilkudziesięciu działek. Na nowych terenach inwestycyjnych wybudowanych zostało 4,1 km wodociągów, podobna ilość dróg została utwardzona tłuczniem i gruzem betonowym. Znaczna liczba wydzielonych działek szybko znalazła nabywców - w 45 przypadkach w konsekwencji sprzedaży terenów, które zyskały nowe przeznaczenie w planie zagospodarowania naliczono tzw. opłatę planistyczną.

Systematycznie rośnie liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W ubiegłym roku działalność na terenie naszej gminy podjęły 64 firmy (w tym 23 tutaj przeniosło działalność), o zlikwidowaniu działalności zdecydowały 34. Na koniec ubiegłego roku na terenie gminy działało 385 podmiotów gospodarczych, jest to o 30 więcej niż na koniec roku 2007. Odwrotną tendencję zanotowano w przypadku gospodarstw rolnych, których 31.12.2008 było 412, o 32 mniej niż na koniec 2007 roku. Dotkliwa susza, która wystąpiła w ubiegłym roku spowodowała spore straty w uprawach rolnych, na tą okoliczność sporządzonych zostało 215 protokołów suszowych . Dla hodowców trzody pojawiło się zagrożenie w postaci choroby Aujeszkyego - w ubiegłym roku odkryto 4 jej ogniska, we wszystkich przypadkach cała obsada zwierząt została przeznaczona do likwidacji.

Raport na temat ochrony środowiska zamieszczony był w poprzednim numerze "S". Na terenie naszej gminy zostały stworzone dogodne możliwości usunięcia uciążliwych odpadów, niestety problemem pozostaje niedostateczne zainteresowanie tematem ze strony sporej części mieszkańców. W zakresie ochrony przyrody istotne znaczenie mają decyzje związane z wycinką drzew - 41 wydanych zezwoleń umożliwiło wycinkę 195 drzew oraz 102,5m kw. krzewów - znaczna część przypadków dotyczy bezpieczeństwa ruchu drogowego, usunięcie każdej z roślin obwarowane jest obowiązkiem wykonania nowego nasadzenia.

Liczba ludności naszej gminy na koniec 2007 roku wynosiła 5 331, natomiast na 31 grudnia 2008r. było nas już 5 592. W 2008 r. urodziło się 86 nowych mieszkańców gminy. Miało miejsce 37 zgonów, zawartych zostało 90 małżeństw (kościół, urząd). Zmiany dokumentów tożsamości dokonało 578 osób. Razem w ewidencji ludności zarejestrowano 11 855 zdarzeń, do tego należy doliczyć 1 110 z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

W Urzędzie Gminy prowadzone są także sprawy z zakresu oświaty. W 2008 roku "zredukowano" liczbę placówek prowadzonych przez Gminę z 3 do 2 - stało się to za sprawą włączenia przedszkoli w skład Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach. W 2008 roku do przedszkoli uczęszczało 158 wychowanków, z nauki w szkołach podstawowych korzystało 404 uczniów, a w gimnazjach 243. W obu zespołach szkół pracowało 77 nauczycieli, w tym o stopniu zawodowym nauczyciel: dyplomowany - 24, mianowany - 28, kontraktowy - 19, stażysta - 6. Referat Oświaty przygotował m.in. 150 decyzji stypendialnych, Prowadzono 129 kartotek wynagrodzeń pracowniczych itd.

Wśród zadań Urzędu Gminy jest również zapewnianie pomocy technicznej i organizacyjnej Radzie Gminy. W 2008 roku zapewniono materiały pod obrady 12 sesji Rady Gminy oraz na posiedzenia komisji Rady, które spotykały się następującą ilość razy: Komisja Finansowo-Gospodarcza - 6, Komisja Oświaty i Kultury - 7, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 6, Komisja Rewizyjna - 12. Ponadto miało miejsce 11 wspólnych posiedzeń komisji. Rada podjęła 111 projektów uchwał. Wykaz nowych przepisów możemy wzbogacić także o 51 zarządzeń Wójta Gminy.

To oczywiście tylko niektóre cyfry opisujące głównie pracę jednej gminnej instytucji - Urzędu Gminy. Za cyframi stoi ogrom pracy, a o najciekawszych efektach napiszemy tradycyjnie przy okazji oceny wykonania budżetu za 2008 rok, dokonywanego podczas tzw. sesji absolutoryjnej.

 


 

ŚWIĄTECZNY AKCENT

 

Miłym akcentem przed świętami Bożego Narodzenia było przekazanie mieszkańcom naszej gminy zestawu materiałów informacyjnych wraz z życzeniami świątecznymi. W związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dodatkowego zestawu materiałów w Urzędzie Gminy na stanowisku promocji (pok. 8). Osoby, które z różnych względów nie zostały umieszczone w gminnym spisie telefonów, proszone są o kontakt (p. A. Kordacka tel. 692 467020 lub p. K. Osuchowska tel. 061 8176020), w celu ujęcia w suplemencie, który będzie dołączony do jednego z kolejnych wydań "S" - numer telefonu zostanie również odwrotnie zamieszczony w spisie telefonów zamieszczonym na stronie internetowej Gminy.

 

B. Kemnitz