Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» STYCZEŃ

BUDŻET SZANS

 

Rada Gminy uchwaliła budżet na 2010 rok. Uchwała na bieżący rok została podjęta 21 stycznia br. podczas gdy w poprzednich latach budżet uchwalany był już w grudniu. Przyczyną opóźnienia było zamieszanie wokół zmian w ustawie o finansach publicznych, w której nie uwzględniono możliwości uchwalenia zgodnego z nowym prawem budżetu na 2010 rok już w roku 2009.

 

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 19 498 262 zł, z czego dochody bieżące gminy to 14498262 zł, pozostała część to dochody majątkowe w wysokości 5 000 000 zł, które gmina planuje pozyskać ze sprzedaży gruntów, w tym m.in. terenów inwestycyjnych w Krzyżownikach.

 

Wydatki budżetu są aż o 42% wyższe od dochodów. Na łączną kwotę 27 706 871 zł 14 631 203 zł to planowane wydatki na bieżące funkcjonowanie gminy, natomiast 13 075 668 zł to wydatki majątkowe - są to środki przeznaczone na inwestycje. Różnicę między wysokością dochodów a kwotą wydatków stanowi deficyt budżetu, który ma zostać pokryty pożyczką (promesa preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) i kredytem komercyjnym - łącznie w wysokości do 7 326 100 zł oraz wolnymi środkami z ubiegłego roku w wysokości 882 509 zł. Warto zaznaczyć, że większa część kwoty przewidywanego kredytu komercyjnego to środki, które musi wyłożyć gmina na sfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych (m.in. 4 000 000 zł zostanie zwrócone natychmiast po otrzymaniu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę sieci kanalizacyjnej).

 

Kwota środków przeznaczonych w tegorocznym budżecie na inwestycje być może dwukrotnie przekroczy wysokość środków, które wykorzystane zostały na inwestycje w roku 2009. Być może, ponieważ pełna realizacja planu wydatków uzależniona jest od wykonania dochodów gminy, nieznana jest także ostateczna wartość zaplanowanych inwestycji, gdyż o tym zdecydują przetargi - po otwarciu ofert pojawiła się np. szansa na obniżenie kosztu budowy kanalizacji wschodniej części gminy. Kanalizacja Markowic, Krerowa, Zimina, Śródki, Krzyżownik i Poklatek to największa pozycja w tegorocznym budżecie, ale także największe przedsięwzięcie realizowane dotąd w formie jednej inwestycji na terenie naszej gminy. W planach kanalizacyjnych znajduje się także I etap budowy kanalizacji w Tulcach (całość to odcinek od ul. Średzkiej przez Gospodarską do przepompowni na Sportowej), a także wplata drugiej (ostatniej) raty zapłaty za nakłady na sieci wodo kan. i drogi na osiedlu Kwiatowym - co oznacza ostateczne uregulowanie roszczeń syndyka. Drugą grupę planowanych wydatków inwestycyjnych stanowią sumy na budowę dróg (m.in. ulice w Tulcach, droga w Markowicach, utwardzenia nawierzchni dróg na nowych terenach inwestycyjnych, uzupełnienia linii oświetlenia ulicznego. Pozytywnie przeszedł przez pierwszy etap weryfikacji w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, ważny dla aktywizacji gospodarczej gminy projekt przebudowy drogi Krzyżowniki-Komorniki. Trzecią grupę inwestycji stanowią nakłady na poprawę zaopatrzenia w wodę. Pomimo, że gmina uchodzi od lat za zwoodociągowaną w 100% corocznie realizowane są nowe przedsięwzięcia związane z rozwojem i poprawą stanu sieci. Przy okazji budowy kanalizacji wykonane zostaną na nowo wodociągi w Krerowie i Poklatkach. Zakłada się także dodatkowe połączenie sieci wodociągowej wschodniej i zachodniej części Tulec, co pozwoli na pełne pokrycie zapotrzebowania Tulec z systemu poznańskiego i odłączenie części tej miejscowości od hydroforni w Gowarzewie, a to zwiększy zasoby wody będące w dyspozycji mieszkańców tej szybko rozwijającej się miejscowości. Poprawę bezpieczeństwa dostaw wody zapewni także zakup agregatu prądotwórczego do stacji wodociągowej w Kleszczewie. Na uwagę zasługują także inwestycje poprawiające bazę sportowo rekreacyjną - najważniejszy jest tutaj drugi etap budowy placów zabaw w sołectwach. Gmina zamierza zabiegać także o środki na budowę obiektów sportowych przy SP w Ziminie i remont strażnicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Gowarzewie.

 

 


 

ZIMA NA DROGACH

 

Wysoką poprzeczkę ustawiła tegoroczna zima przed służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg. Opady śniegu przy wiejącym wietrze to największy powód utrudnień w korzystaniu z dróg i chodników. Niskie temperatury niwelowały działanie mieszanki piasku z solą. Były chwile gdy pomimo wielokrotnej interwencji na niektórych drogach była ograniczona przejezdność. W celu zapewnienia drożności najważniejszych dróg powiatowych konieczne było wsparcie ze strony sprzętu przeznaczonego na utrzymanie dróg gminnych (sprzęt kleszczewskiego Zakładu Komunalnego pracował m.in. na odcinku drogi powiatowej Kleszczewo-Tanibórz na terenie gminy Kostrzyn). Administratorzy dróg zaangażowali w akcję znaczne środki - w połowie stycznia wyczerpaniu uległy budżety przeznaczone na cały sezon zimowy. W przypadku naszej gminy wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg w pierwszych trzech tygodniach stycznia wyniosły prawie tyle, co cały sezon zimowy 2008/2009. Zimowym utrzymaniem dróg należących do gminy zajmuje się firma wyłoniona w przetargu - Przedsiębiorstwo Usługowo - Drogowe Drog-Bud oraz, w przypadku ulic oraz dróg gruntowych o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, dodatkowo Zakład Komunalny. W celu rozszerzenia możliwości działania Zakład został wyposażony w nowy pług śnieżny, który został zamontowany na koparce Białoruś (fot. na okładce).

 

Uwagi odnośnie stanu dróg można kierować w godzinach pracy do Urzędu Gminy, natomiast poza czasem pracy na numery telefonów komórkowych 664 069 610 (Urząd Gminy) lub 600 335 582 (Zakład Komunalny). Pełna informacja na temat zimowego utrzymania dróg na terenie gminy zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy w zakładce "Zimowe utrzymanie dróg".

 

Ważna uwaga, którą zamieszczamy m.in. na prośbę kierowaną ze strony niektórych mieszkańców gminy. Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Kleszczewo (który był dostarczony mieszkańcom gminy) w paragrafie 6 informuje:

"Zasady usuwania zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:

1) właściciele nieruchomości są zobowiązani do niezwłocznego oczyszczania chodnika położonego wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu oraz usuwania z nich błota i zanieczyszczeń,

2) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika w miejsca powodujące zakłócenia w ruchu pieszych lub pojazdów,

3) do usuwania śliskości i gołoledzi na chodniku i dojazdach należy stosować środki neutralne dla środowiska,

4) obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi."

To, że Zakład Komunalny stara się gdzie to tylko możliwe pomóc odśnieżyć i posypać piaskiem chodniki nie zwalnia właścicieli bądź użytkowników posesji z odpowiedzialności za ich odśnieżenie i zabezpieczenie przed śliskością.

 

 


BATALIA O WĘZEŁ

 

Pomimo, że w fazę realizacji weszła już budowa drogi ekspresowej S5 nadal trwają konsultacje dotyczące kształtu przyszłego skrzyżowania tej drogi z autostradą A2. Problem dotyczy zapewnienia w przyszłości możliwości połączenia węzła "Kleszczewo" na autostradzie A2 z węzłem "Kórnik Północ" na drodze S 11. Zgodnie z urnową koncesyjną węzeł ma kształt tzw. trąbki i jest trójwylotowy. Od samego początku nasza gmina sugerowała wybudowanie węzła umożliwiającego połączenie w kierunku Kórnika (odciążenie drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku przebiegającym od Kleszczewa do Kórnika). Poprzestano jedynie na zaprojektowaniu obwodnicy Kleszczewa. Połączenie węzła "Kleszczewo" z Kórnikiem przewiduje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo, takie rozwiązanie przyjęto także w planie zagospodarowania województwa Wielkopolskiego i szeregu innych opracowaniach dla rejonu aglomeracji poznańskiej. Intensywnie zabiega też o połączenie z węzłem "Kleszczewo" gmina Kórnik. Połączenie drogi S5 z Kórnikiem daje szansę na powstanie w przyszłości ringu Poznania, ułatwiającego połączenia między gminami i miastem Poznań. W wyniku szeregu działań, szczególnie podjętych z inicjatywy obu gmin na różnych szczeblach, z ministerstwem transportu włącznie udało się doprowadzić do wypracowania koncepcji uwzględniającej w przyszłości możliwość wybudowania połączenia z S11. Przedstawiona propozycja nie zyskała jednak (do oddania "S" do druku) dotąd akceptacji samorządów wszystkich trzech szczebli: od naszej gminy (Kórnik nie jest traktowany jako strona), przez powiat po samorząd wojewódzki, które zaopiniowały zaproponowane rozwiązanie negatywnie. Nasza Gmina oczekuje, aby o przyszłym kształcie węzła decydowała nie koncepcja lecz projekt. Warto dodać, że dodatkowym problemem, z którym przyszło się zmierzyć Autostradzie Wielkopolskiej S.A. jako wykonawcy zobowiązanemu do wybudowania węzła na autostradzie i włączenia S5 jest zmiana przepisów, która sprawiła, że trudno jest „zmieścić" węzeł autostradowy na odcinku pomiędzy Punktem Poboru Opłat w Nagradowicach a Miejscem Obsługi Podróżnych Tulce/Krzyżowniki.

Czasu na realizacje inwestycji jest coraz mniej, tymczasem sporna jest także kwestia nazwy węzła, którego nazwa "Kleszczewo" została ostatnio zakwestionowana ze względu na podobną nazwę węzła na drodze S5 ("Kleszczewo II").

 

 


WODA BEZ PRĄDU

 

Awaria prądu nie powinna już być przyczyną braku wody w miejscowościach zaopatrywanych w wodę ze stacji wodociągowej w Krerowie. Brak napięcia z sieci energetycznej spowoduje automatyczne załączenie agregatu prądotwórczego, który natychmiast zasili pompy. Energię z agregatu oprócz Krerowa ma już zapewnioną także stacja wodociągowa w Gowarzewie. Trzeci agregat został zaplanowany do zakupu dla stacji w Kleszczewie w bieżącym roku.

 

 


REMONT W MARKOWICACH

 

Trwa remont świetlicy w Markowicach. Wymieniono już stolarkę okienną i drzwiową, a łatwiejsze w utrzymaniu w warunkach świetlicy wiejskiej płytki zastąpią wkrótce zniszczoną podłogę drewnianą. Bezpośrednio z sali zaplanowany jest dostęp do mini zaplecza kuchenno sanitarnego. Przewidziane jest także wykonanie centralnego ogrzewania. Niezależnie od remontu świetlicy przebudowie ulegnie także część funkcjonująca do niedawna jako sklep. Nadal możliwa będzie tutaj działalność handlowa lub usługowa. Część środków na wykonanie remontu świetlicy gmina pozyska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - projekt został już zakwalifikowany do realizacji przez Stowarzyszenie Światowid, które jest instytucją pośredniczącą we wdrożeniu tzw. Małych Projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju uchwalonej wspólnie przez gminy członkowskie Stowarzyszenia. Jak już informowaliśmy w ramach zadania przewidziany jest także zakup wyposażenia. Prace wykonuje Zakład Komunalny.

 

B. Kemnitz