Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


>> START / GMINNE ABC / ROK 2010 / LUTY
» LUTY

SPOTKANIE SOŁTYSÓW

 

Uzgodnienie terminarza i programu zebrań wiejskich, było jednym z tematów spotkania sołtysów w Urzędzie Gminy 12 lutego br. Scenariusz tegorocznych zebrań wiejskich nie przewiduje podziału środków finansowych postawionych do dyspozycji sołectwa na 2010 rok. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, plan wydatków przyjęty został jesienią ubiegłego roku. Ważnym punktem spotkań będzie natomiast przedstawienie wykonania budżetów sołectw za 2009 rok. W przypadku nie wykorzystania środków sołeckich z lat ubiegłych pieniądze nie przepadają - mieszkańcy zdecydują o ich dalszym przeznaczeniu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że inna zasada obowiązuje w przypadku rozwiązania zaproponowanego gminom przez rząd - w przypadku "funduszu sołeckiego" pieniądze muszą zostać wydane przez Rady Sołeckie do końca roku budżetowego, w przeciwnym razie wracają do budżetu gminy. Jak wiadomo w naszej gminie tradycja bezpośredniego podziału środków budżetowych przez mieszkańców gminy na zebraniach wiejskich ma już blisko 20 lat, tj. istnieje tak długo jak istnieje samorząd terytorialny. Zasady naliczania i wydatkowania środków będących w dyspozycji sołectw ustalała dotąd sama Gmina.

 

Podczas zebrań będzie okazja do przedyskutowania w szerokim gronie tematów związanych z funkcjonowaniem sołectwa i gminy, m.in. kwestie dotyczące gminnych inwestycji, porządku, a także spędzania czasu wolnego.

 

Terminarz zebrań wiejskich:

 

L.p.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

GODZ.

LOKAL

1.

Gowarzewo

10.03.2010

19.00

Sala OSP

2.

Bylin

11.03.2010

19.00

Mieszkanie p. Sołtysa

3.

Krerowo

15.03.2010

19.00

Sala katechetyczna

4.

Śródka

16.03.2010

19.00

Salka OSP

5.

Zimin

17.03.2010

19.00

Szkoła Podstawowa

6.

Komorniki

18.03.2010

19.00

Sala OSP

7.

Markowice

19.03.2010

19.00

Sala wiejska

8.

Krzyżowniki

22.03.2010

19.00

Salka OSP

9.

Kleszczewo

23.03.2010

19.00

Sala GOKiS

10

Nagradowice

24.03.2010

18.00

Pałac PHR

11.

Poklatki

29.03.2010

19.00

Sala wiejska

12.

Tulce

30.03.2010

19.00

Zespół Szkół

 

 


PIENIĄDZE ZA KONSEKWENCJE

 

Takim mianem można by określić fakt otrzymania dofinansowania do modernizacji odcinka drogi gminnej od Krzyżownik do wiaduktu nad autostradą w Komornikach. O pomoc w remoncie drogi 329024 P nasza Gmina występowała już dwukrotnie do Narodowego Programu Modernizacji Dróg Lokalnych (w 2008 oraz w 2009 roku), a także do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (w 2008 roku).

Zadanie pod nazwą "Remont drogi gminnej nr 329024 P na odcinku Krzyżowniki-Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia" zostało zaakceptowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponad regionalnego układu drogowego. Oznacza to uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 50% kosztów remontu jezdni (w tym ułożenia nowej nawierzchni o szerokości 5,5m i długości 2270m oraz wykonania poboczy o szerokości 0,75m i rowów odwadniających), budowy ścieżki rowerowej długości 970m (I etap do terenów inwestycyjnych), chodnika na odcinku przebiegającym wzdłuż istniejącej zabudowy - 187m, ustawienie na odcinku 644m 17 lamp oświetlenia ulicznego, a także wykonanie elementów poprawiających bezpieczeństwo, takich jak przejście dla pieszych z wysepką segregującą ruch czy zatoki autobusowe. Limit przyznanej dotacji wynosi 966422,26 zł - o ostatecznej wartości przesądzi wynik przetargu. Zadanie jest niezwykle ważne dla Gminy z punktu widzenia możliwości aktywizacji gospodarczej terenów przylegających do autostrady. Wzdłuż drogi leżą m.in. tereny inwestycyjne położone w obrębie geodezyjnym Śródka, sprzedane potencjalnym inwestorom przez gminę - m.in. jeden z nich uzyskał niedawno pozwolenie na budowę centrum logistycznego z magazynami i biurami o powierzchni zabudowy 3 ha. Poprawa stanu technicznego i pozostałych parametrów tej drogi umożliwi prowadzenie transportu firmom planującym podjęcie działalności gospodarczej w tym rejonie, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo innym użytkownikom drogi, w tym korzystającym z tej drogi na co dzień mieszkańcom.

 


KANALIZACJA W TULCACH

 

Opracowywana jest dokumentacja kanalizacji fragmentu Tulec - od bloków na ulicy Średzkiej przez ulice Gospodarczą, Kasztanową i Sportową do przepompowni ścieków. Pewne nieporozumienie wprowadziła firma projektowa, która poinformowała mieszkańców, że działa na zlecenie poznańskiego AQUANETu i przekazała do wiadomości zasady realizacji inwestycji i partycypacji Je strony mieszkańców obowiązujące w tej firmie. Nie trzeba dodawać, że znacznie mniej korzystne dla mieszkańców niż to ma miejsce w naszej gminie, gdzie obowiązują rozwiązania w tym zakresie raczej nie stosowane: posesje objęte zasięgiem nowoprojektowanych sieci podłączane były dotąd w ramach kosztu inwestycji ponoszonego przez gminę przy jedynie symbolicznym udziale finansowym ich właścicieli. Niespotykanie korzystny układ finansowy dla mieszkańców oznacza także korzyść ekologiczną w postaci natychmiastowego oczyszczania 100% produkowanych w rejonie objętym inwestycją ścieków. Tak będzie zapewne dalej, ale ze względu na ewentualne przeszkody natury prawno-finansowej wymaga to w przypadku każdej kolejnej inwestycji potwierdzenia na nowo.

 

Przedstawiona powyżej inwestycja kanalizacyjna jest zadaniem gminy. Projekt został zlecony przez firmę AQUANET na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kleszczewo w marcu ubiegłego roku, w myśl którego AQUANET wybuduje kolektor łączący system kanalizacyjny Tulec z Poznaniem, jak również zaprojektuje fragment kanalizacji, który następnie zostanie wybudowany przez Gminę na terenie Tulec. Gmina pozostaje właścicielem całej sieci, a więc to ona ustala zasady współpracy z klientami.

 

Termin wybudowania kanalizacji został określony na połowę 2011 roku (całość zostanie prawdopodobnie wykonana w I poło przyszłego roku - co oznacza odstąpienie od zakładanego wcześniej etapowania inwestycji na lata 2010/11). Wtedy też ma zostać wykonany kolektor łączący sieć gminną z poznańską i przepompownia, która będzie tłoczyć ścieki na Centralną Oczyszczalnię Ścieków. Do tego czasu Poznań musi zakończyć też przebudowę systemu kolektorów ściekowych, który m.in. umożliwi odbiór ścieków z Tulec.

 


ROZSTRZYGNIĘTY PRZETARG

 

Jest już rozstrzygnięty przetarg na budowę kanalizacji w Markowicach, Krerowie, Ziminie, Śródce, Krzyżownikach i Poklatkach wraz z budową sieci wodociągowej w Krerowie, Poklatkach i Kleszczewie (fragment). Tą bardzo rozległą inwestycję realizował będzie Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Mirosław Rychlik z Bydgoszczy. Cena zawarta w ofercie, wynosząca 6 292 219,82zł zdecydowała o pokonaniu aż 16 konkurentów, z których "najdroższy" zaproponował za wykonanie tego zadania ponad 13,8 mln. Cena kilku wykonawców, w tym oczywiście zwycięzcy przetargu, była niższa niż wartość kosztorysowa zadania wynosząca 8,5mln zł. Takie rozstrzygnięcie przetargu sprawia, że znacznemu zmniejszeniu ulegnie wkład finansowy Gminy, a wzrośnie procentowy udział w przedsięwzięciu środków Unii Europejskiej (jak informowałem w poprzednim numerze Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW w wysokości 4mln zł, w obecnej sytuacji resztę pokryje preferencyjna pożyczka przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska).

 

Inwestycja zaplanowana jest do wykonania w bieżącym roku. W ramach zadania określonego we wniosku do WRPO możliwe było wykonanie głównej magistrali z odgałęzieniami zakończonymi studzienkami na poszczególnych posesjach. Zakłada się realizację kanalizacji w sposób kompleksowy, tj. wraz z wykonaniem przyłączy i przełączeniem do sieci istniejących instalacji i wyeliminowaniem szamb, na podobnych zasadach niż wcześniej realizowane inwestycje kanalizacyjne. Ostateczne uzgodnienia będą przekazane zainteresowanym już wkrótce.

 


GAZOWE ZAGŁĘBIE?

 

Być może właśnie tak będzie się mówić wkrótce o tej części Wielkopolski. Brytyjska firma AURELIAN prowadzi poszukiwania gazu krajach Europy Wschodniej (Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Polska). Zgodnie z założeniami firmy jest to obszar o zasobach ropy naftowej i gazu o znaczeniu europejskim. Do odkrycia tych złóż przyczynią się prowadzone na szeroką skalę badania z wykorzystaniem nie stosowanych dotąd w tym rejonie Europy technologii, umożliwiających poszukiwanie i wydobycie gazu zlokalizowanego na dużych głębokościach i w trudnodostępnych formach.

Podstawą do takich zapowiedzi są m.in. wyniki prac poszukiwawczych prowadzonych w Wielkopolsce, na wschód od Poznania. Sztandarowy projekt firmy nazywa się "Siekierki" i dotyczy miejsca położonego w gminie Kostrzyn, a znanego z płonącej pochodni, która pojawiła się w rejonie prowadzonych wierceń. Wiadomo już, że pochodnia oznacza istnienie w tym rejonie dużych, znaczących w skali zapotrzebowania Polski zasobów gazu ziemnego. W ostatnich tygodniach poinformowano, że najlepsze warunki do wydobycia gazu znajdują się w gminach Kostrzyn, Kleszczewo i Swarzędz. Firma AURELIAN przygotowuje się do wykonania kolejnych otworów: 2 na terenie Trzeka (od strony Siekierek) i kolejnego na terenie naszej gminy (w rejonie Taniborza). O szczegółach przedsięwzięcia będziemy informować na bieżąco.

 

B. Kemnitz