Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

DROGA KRZYŻOWNIKI

 

8 października przeprowadzony został odbiór prac związanych z modernizacją drogi gminnej 329024P. Zadanie polegało na przeprowadzeniu remontu jezdni oraz na rozbudowie infrastruktury towarzyszącej. Zakres wykonanych robót objął wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o ujednoliconej szerokości 5,5 m na odcinku 2270 m wraz z odtworzeniem dwustronnym poboczy oraz rowów odwadniających. Dodatkowo na odcinku 970 m, wzdłuż istniejącej zabudowy wybudowana została ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej o szerokości 1,5 m oraz po przeciwnej stronie jezdni chodnik z kostki brukowej o długości 187 m. Wzdłuż drogi wykonano także 4 zatoki autobusowe oraz dwa przejścia dla pieszych, w tym jedno z segregacją ruchu, tzn. z zastosowaniem wysepki chroniącej przychodniów na połowie jezdni. Uzupełnieniem robót budowlanych jest nowe oznakowanie pionowe i poziome, a także oświetlenie uliczne (25 latarń). O stanie drogi przed remontem świadczy m. in. fakt, że w ramach zadania było usunięcie ponad 0,5 hektara zakrzaczenia. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa była silnie spękana i wymagała w ostatnim okresie bardzo częstych napraw. Koszt inwestycji wyniósł 1.461.109,11 zł, z czego 707.389,56zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Uzyskana dotacja pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i została udzielona w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, a także do wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych położonych w tej części gminy.


 

GABINET STOMATOLOGICZNY W ZS W KLESZCZEWIE

 

Sukcesywnie, w ramach możliwości finansowych gminy wykonywany jest remont budynków Zespołu Szkół w Kleszczewie. W ostatnim okresie wykonano m. in. kapitalny remont wejścia do szkoły od strony pętli autobusowej, a także korytarza prowadzącego do świetlicy i stołówki szkolnej. Podczas remontu, podobnie jak w przypadku korytarza wejściowego zadbano o estetykę – w tym przypadku warto zwrócić uwagę na efektowne, a jednocześnie ekonomiczne, wykorzystujące technologię LED, oświetlenie korytarza łączącego stołówkę z halą sportową. Ogromne znaczenie dla zdrowia uczniów mieć będzie zapewne przygotowanie pomieszczenia dla potrzeb gabinetu stomatologicznego. Uzupełnieniem znacznych nakładów na adaptację pomieszczenia poniesionych przez gminę jest nowoczesne i w pełni profesjonalne wyposażenie zainstalowane przez przystępującą do prowadzenia działalności w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Panią stomatolog. Prace remontowe będą kontynuowane, a to za sprawą środków pozyskanych na ten cel przez Gminę z rezerwy budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z otrzymanych środków zaplanowano zakup drzwi z ościeżnicami do korytarza dydaktyczno-administracyjnego. Montaż nastąpi najprawdopodobniej w pierwszej połowie przyszłego roku.


KOLEJNY RAZ „FAIR PLAY ”

KOLEJNY RAZ „FAIR PLAY”

 

Nasza gmina uzyskała tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play 2010”. Oprócz potwierdzonego prawa do używania tytułu „Fair Play”, w tym roku nasza Gmina została także uhonorowana tytułem „Złota Lokalizacja Biznesu”. Uroczystość wręczenia nagród i certyfikatów odbędzie się podczas gali 17 grudnia 2010r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Organizatorem konkursu jest

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsiębiorczości zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych. W liście gratulacyjnym skierowanym do naszej Gminy przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego czytamy m. in. „W dzisiejszych czasach niezwykle istotne jest docenienie właśnie takich samorządów, które codziennie realizują działania przynoszące wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcom inwestującym na terenie gminy, jak i wszystkim jej mieszkańcom. Rok 2010 jest rokiem szczególnym. W tym roku upływa 20 lat od wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym. Reforma ta była obok transformacji gospodarczej jedną z najważniejszych reform jakie zrealizowano w Polsce po 1989 roku. Od tej pory to właśnie samorząd terytorialny kieruje i zarządza sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Jak słuszna to była decyzja pokazuje przykład Państwa gminy. Kleszczewo jest bowiem dowodem na to, że wiele można zmienić i zbudować, jeśli znacząca część spraw publicznych jest powierzona gospodarzom danego regionu. ”


ESNE WN ĘTRZA

STAREJ SZKO ŁY

NOWOCZESNE WNĘTRZA NOWEJ SZKOŁY

 

Pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (Oś Leader – Małe Projekty) przyczyniło się do zmiany oblicza świetlicy wiejskiej w Markowicach. Świetlica zlokalizowana jest

w budynku, w którym wiele lat temu funkcjonowała wiejska szkoła. Po likwidacji szkoły dawna klasa lekcyjna służyła jako miejsce spotkań mieszkańców, głównie zebrań wiejskich. Z wnioskiem o dotację

na remont wystąpiła Gmina do dysponenta środków w/w programu, którym jest Urząd Marszałkowski, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Światowid”. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi w sprawie przydziału maksymalnej kwoty możliwej do uzyskania, tj. 25 tys. złotych natychmiast przystąpiono do prac modernizacyjnych. Głównym wykonawcą robót był Zakład Komunalny. Modernizacja objęła kapitalny remont głównej sali, łącznie z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg i podwieszenie sufi tu. W ramach przebudowy wnętrza wykonano i połączono z salą zaplecze sanitarne i kącik kuchenny. Dokonano także zakupu mebli do głównej sali. Oprócz wykonywanej w ramach „Małych projektów” modernizacji świetlicy, przeprowadzono także remont i przebudowę pozostałejczęści wnętrza budynku z przeznaczeniem na sklep, który ma rozpocząć działalność z początkiem grudnia. Cały obiekt został wyposażony w centralne ogrzewanie gazowe.


PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY ZBIORNIKA

 

Trwają przygotowania do budowy zbiornika retencyjnego na rzeczce Męcina. Zbiornik ma mieć ponad 14ha powierzchni i będzie zlokalizowany pomiędzy miejscowościami Komorniki i Tulce. Inwestycja jest obecnie w stadium opracowania dokumentacji – wykonywana jest prognoza oddziaływania na środowisko. Po wykonaniu tego opracowania będzie okazja do zgłaszania uwag do projektuze strony mieszkańców. Powstanie sztucznego zbiornika wodnego będzie miało ogromne znaczenie dla zapewnienia właściwych stosunków wodnych dla terenów rolniczych, jak również daje szansę znacznego podniesienia atrakcyjności gminy pod względem turystyczno rekreacyjnym. Plany realizacji zbiornika miały w przeszłości dość skomplikowane losy, jednakże od ponad roku nabrały konkretnych kształtów. Niewątpliwie będzie to inwestycja o znaczeniu historycznym dla naszej gminy, porównywalna do budowy szlaków komunikacyjnych A2 i S5.


KANALIZACJA W TOKU

 

KANALIZACJA W TOKU

 

Oprócz wspomnianego powyżej, zakończonego właśnie remontu świetlicy w Markowicach, dzięki środkom Unii Europejskiej w trakcie realizacji jest największa inwestycja w zakresie infrastruktury od wielu lat, jaką jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej od Nagradowic do Markowic i od Kleszczewa do Poklatek. Jak wiemy inwestycja obejmuje także wymianę głównej sieci wodociągowej w Krerowie i Poklatkach. Ze względu na pewne opóźnienia spowodowane fatalnymi warunkami pogodowymi, przewidziano przedłużenie terminu zakończenia zadania do pierwszego półrocza 2011 r. Wtedy też będą wykonywane przyłączenia poszczególnych domostw do odbiorników ścieków. Jak wiadomo przełączenia mają nastąpić kosztem i staraniem mieszkańców, przyszłych użytkowników systemu. W celu ułatwienia zadania mieszkańcom i usprawnienia procesu uruchomienia całej liczącej ponad 33km

sieci kanalizacyjnej, gmina przygotuje ofertę, bądź oferty firm, które będą zainteresowane wykonaniem przełączeń. Bliższe propozycje dotyczące organizacji wykonania przyłączeń do sieci zostaną przedstawione bezpośrednio osobom zainteresowanym w okresie późniejszym.


RENOWACJA PARKU

RENOWACJA PARKU

 

Również dzięki pomocy unijnej rozpoczyna się renowacja zabytkowego parku w Kleszczewie. Dzięki przeprowadzonym pracom zrekultywowane i wyposażone w system napowietrzania zostaną stawy parkowe, odnowieniu ulegnie szata roślinna oraz istniejące ścieżki spacerowe. Główny trakt zyska oświetlenie. Do zdecydowanego podniesienia atrakcyjności parku i to nie tylko dla mieszkańców Kleszczewa przyczyni się powstanie strefy rekreacyjnej – częścią tej strefy jest wybudowany w bieżącym roku (również z udziałem środków Unii Europejskiej) plac zabaw dla dzieci. Warto zasygnalizować, że nasza gmina ma szansę skorzystania z kolejnych dotacji unijnych. W najbliższych tygodniach nastąpi rozstrzygnięcie złożonych przez naszą gminę wniosków w sprawie modernizacji centrum Gowarzewa, budowy boisk i zagospodarowania terenu wokół szkoły w Ziminie oraz remontu Ośrodka Kultury w Kleszczewie. Wnioski przeszły pozytywnie pierwszy etap weryfikacji.


ZMIANA PRZYSTANKU

W KRZYŻOWNIKACH

ZMIANA PRZYSTANKU W KRZYŻOWNIKACH

 

Na wniosek Policji, po rozpatrzeniu sprawy przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nastąpiła zmiana odnośnie przystanku przy tzw. „pętli” w Krzyżownikach. Ze względu na zbyt małą średnicę „pętli” oraz usytuowanie wyjazdu na drogę wojewódzką w niewystarczającej odległości od niebezpiecznego łuku jezdni uznano, że brak jest możliwości wjazdu na pętlę na wprost z kierunku Śródka-Krzyżowniki, nie jest też możliwy objazd wokół wysepki większością autobusów będących na stanie Zakładu Komunalnego. Z tego powodu przystanek z kierunku Śródka – Krzyżowniki został zlikwidowany, co oznacza konieczność korzystania na tym kierunku z jednego przystanku, usytuowanego najbliżej centrum tej miejscowości. Nie wchodzi również w rachubę zatrzymywanie się  autobusu na jezdni, naprzeciw pętli, ze względu na zbyt ostry łuk jezdni. Sprawa wywołała sporą dyskusję w Krzyżownikach, ponieważ z przekazanej przez Zakład Komunalny informacji wynikało, że nie będzie można korzystać z przystanku na kierunku KrzyżownikiŚródka położonego naprzeciw placu zabaw. Po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców w tej sprawie kwestia została wyjaśniona, jako że nie było intencji dokonania zmian w tym przypadku. Dla pełnego usankcjonowania tego miejsca postoju został ustawiony znak przystankowy z rozkładem jazdy.


WÓZ DLA GOWARZEWA I RADOŚĆ

W KOMORNIKACH

WÓZ DLA GOWARZEWA I RADOŚĆ W KOMORNIKACH

 

OSP Gowarzewo ma „nowy” wóz bojowy. Niestety nie jest to samochód fabrycznie nowy, ale po usunięciu drobnych usterek i wykonaniu zabiegów kosmetycznych prezentuje się doskonale. Jednostka zdecydowała się na zmianę samochodu mając na uwadze zwiększenie zdolności bojowej jednostki. Samochód Jelcz GCBA 6/32 może przewieźć na miejsce gaszenia 7 m sześć. Środka gaśniczego, wydajność pompy wynosi 3200l/min. Tak więc jest to wóz typowo gaśniczy. Na stanie jednostki jest jeszcze samochód Star 244, który może po przystosowaniu służyć do szerszego spektrum akcji ratowniczych. Z nowego nabytku strażaków z Gowarzewa cieszą się również strażacy z Komornik, którym dzięki przesunięciu między jednostkami przypadł wycofany z Gowarzewa Star 244. Ten wóz pozwolił na spory postęp techniczny jednostki z Komornik, która dotąd użytkowała zabytkowy pojazd Star 25.


OMOC DLA GMIN

NIECHLÓW I WILKÓW

POMOC DLA GMIN NIECHLÓW I WILKÓW

 

Około 20 ton zbóż, paszy dla bydła i ziemniaków zostało dostarczone rolnikom gminy Niechlów w województwie dolnośląskim. Skutkiem nadmiernych opadów, w tej położonej w dolinie Baryczy gminie, dotąd wielu rolnikom nie udało się zebrać plonów. Darczyńcom z naszej gminy podziękowanie złożył Wójt Gminy Niechlów Pan Jan Głuszko. Oprócz słów wdzięczności dla wszystkich tych którzy w geście solidarności podzielili się swoimi zbiorami, podziękowania należą się firmie Diana, a szczególnie jej właścicielowi Panu Janowi Lesińskiemu, za zapewnienie transportu produktów do gminy Niechlów, a także Panom Krzysztofowi i Adamowi Koszyczarkom za udostępnienie i obsługę sprzętu do załadunku palet. Pomoc z naszej gminy została ponownie skierowana również do gminy Wilków w województwie lubelskim. Tym razem była to kwota 3,5 tys. zł, którą mieszkańcy naszej gminy wpłacili na utworzone w tym celu konto dla powodzian. Dla osób, które w ten sposób poparły akcję podjętą przez nasz Samorząd również serdeczne podziękowanie.


HODNIK I SYGNALIZACJA

W TULCACH

CHODNIK I SYGNALIZACJA W TULCACH

 

Z inicjatywy Gminy ruszyła budowa chodnika w Tulcach od skrzyżowania ulic Leśnej, Poznańskiej i Kalinowej do skrzyżowania ulicy Poznańskiej ze Sportową. Na przejściu dla pieszych wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego wykonana będzie sygnalizacja świetlna – niestety na obecnym etapie Zarząd Dróg Wojewódzkich nie uwzględnił wniosku Gminy w sprawie objęcia sygnalizacją całego skrzyżowania. W inwestycji ZDW partycypuje nasza Gmina jak również Powiat Poznański (inwestycja dotyczy wspólnego przebiegu drogi powiatowej i wojewódzkiej). W przyszłym roku w ramach współpracy gminy i powiatu planowana jest modernizacja ulic: Poznańskiej i Średzkiej w Kleszczewie.

 

B. Kemnitz