Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» STYCZEŃ

TRZY RAZY PROW

 

Trzy kolejne problemy będzie mogła rozwiązać nasza gmina z udziałem Środków z Unii Europejskiej. W dniu 23 grudnia 2010r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę operacji dla działania Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na liście zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków znalazły się 3 wnioski złożone przez

naszą Gminę:

– Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie, etap II z dofinansowaniem w wysokości 324 568,00zł. 20 grudnia 2010r. zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania I etapu tego przedsięwzięcia, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze „S”. Pierwszy etap uzyskałdofinansowanie w wysokości 295 358,00zł również w PROW, ale z osi LEADER – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

– Zagospodarowanie centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy. Dofinansowanie wynosi 279 246,00zł.

– Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ziminie. Kwota dofinansowania to 262 989,00zł.

Łącznie realizację powyższych zadań zasili kwota 1 162 161,00zł z budżetu Unii Europejskiej. Blisko drugie tyle środków musi zapewnić budżet Gminy. Wkrótce nastąpi podpisanie umów w sprawie realizacji powyższych projektów z instytucją pośredniczącą, którą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 


BUDŻET NA 2011 ROK

 

Na sesji w dniu 26 stycznia br. Rada Gminy uchwaliła budżet na 2011 rok. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 25.680.542 zł, natomiast wydatki 23.067.453 zł. Nadwyżka w wysokości 2.613.089 zł przeznaczona jest prawie w całości na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – zobowiązania te powstały w związku z koniecznością wyłożenia przez gminę środków na dotychczasowy zakres budowy kanalizacji sanitarnej i zostaną spłacone po zakończeniu tej inwestycji i uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej. Z ogólnej sumy dochodów budżetu 16.289.159 zł to dochody bieżące (podatki i opłaty lokalne, subwencje i dotacje na realizację zadań bieżących w gminie), pozostałą kwotę stanowią dochody majątkowe w kwocie 9.391.383 zł. Na kwotę dochodów majątkowych składają się głównie dotacje z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej – 4 mln zł oraz rewaloryzację parku w Kleszczewie ponad 0,7 mln zł i sprzedaż terenów pod aktywizację gospodarczą w Krzyżownikach (8,6 ha) oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Tulcach (0,8 ha) – 4,6 mln zł. Założenie wysokich dochodów ze sprzedaży gruntów pod inwestycje wynika z potrzeby pełnego wykorzystania możliwości wykonania zaplanowanych wydatków majątkowych, a więc związanych z realizacją inwestycji. Zaplanowane przedsięwzięcia, w ogromnej większości, finansowane są z udziałem środków spoza budżetu i wymagają zapewnienia udziału własnego gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano na bardzo wysokim poziomie 7.683.294 zł. W przypadku zrealizowania przyjętych planów poziom uzyskanych inwestycji będzie jeszcze wyższy, gdyż na wartość przedsięwzięć wpłyną środki pozyskane od partnerów gminy. Dla mieszkańców najważniejsza informacja, to jakie zadania będą zrealizowane w 2011 roku. Zależy to od stopnia wykonania budżetu. Spośród ponad dwudziestu tytułów zdecydowana większość w ujęciu wartościowym ma już zapewnione dodatkowe źródła finansowania. Dotyczy to: budowy kanalizacji sanitarnej (UE-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), rewaloryzacji zabytkowego parku w Kleszczewie (UE-Wielkoplski Regionalny Program Operacyjny), modernizacja centrum w Gowarzewie (UE-PROW), budowa boiska i zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Ziminie (UE-PROW), przebudowa i remont Ośrodka Kultury (UE 2xPROW), przebudowa ulic Poznańskiej i Średzkiej w Kleszczewie (Powiat Poznański, Program Przebudowy Dróg Lokalnych), budowa placu zabaw w Tulcach (Ministerstwo Edukacji Narodowej – program „Radosna szkoła”), budowa drogi w Markowicach (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).


 

WYBORY W SOŁECTWACH

Przed nami kolejne wybory, tym razem w najmniejszych komórkach organizacyjnych samorządu, a więc w sołectwach. Zaplanowane w tym roku nieco wcześniej niż w ostatnich latach zebrania wiejskie poświęcone będą sprawom lokalnym poszczególnych sołectw, głównie procedurze wyborów sołtysów i rad sołeckich, ale nie zabraknie także okazji do zapoznania się z najważniejszymi sprawami samorządu gminy oraz do dyskusji na tematy nurtujące mieszkańców.

Terminarz zebrań:

 

L.p.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

GODZ.

LOKAL

1.

Bylin

14.02.2011

19.00

Urząd Gminy-s. konf.

2.

Zimin

15.02.2011

19.00

Szkoła podstawowa

3.

Krzyżowniki

17.02.2011

19.00

Salka OSP

4.

Śródka

18.02.2011

19.00

Salka OSP

5.

Markowice

21.02.2011

19.00

Sala wiejska

6.

Kleszczewo

22.02.2011

19.00

Sala Ośrodka Kultury

7.

Krerowo

24.02.2011

19.00

Sala katechetyczna

8.

Tulce

28.02.2011

19.00

Zespół Szkół

9.

Poklatki

03.03.2011

19.00

Sala wiejska

10.

Gowarzewo

07.03.2011

19.00

Sala OSP

11.

Nagradowice

08.03.2011

19.00

Pałac

12.

Komorniki

10.03.2011

19.00

Sala OSP

 

Ostatnie robocze spotkanie sołtysów mijającej kadencji odbyło się 4 lutego br. Po omówieniu bieżących spraw znalazł się czas na wspólne zdjęcie Pań i Panów Sołtysów do których dołączyli obecni na spotkaniu przedstawiciele Gminy.

 


MODERNIZACJA SKRZYŻOWANIA

 

Jest już dokumentacja modernizacji skrzyżowania ulic Siekiereckiej, Swarzędzkiej i Trzeckiej w Gowarzewie. Ze względu na brak miejsca, nie ma możliwości zlokalizowania w tym miejscu ronda. Zarząd Dróg Powiatowych przygotował rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Z dawna postulowane w tym miejscu przejścia dla pieszych powstaną dzięki wybudowaniu wzdłuż łuków skrzyżowania chodników. Kierowcom poruszanie się po skrzyżowaniu ma ułatwić dodatkowa wysepka i poprawa oznakowania.

 


CO Z PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA?

 

Wśród pytań zadawanych przez właścicieli posesji zainteresowanych zmianą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy najczęściej powtarza się to dotyczące terminu zakończenia procedury zmiany planu. Motywacją jest najczęściej zamiar zbycia nieruchomości. Część osób wykazuje zniecierpliwienie faktem, że wniosek bardzo długo nie może doczekać się realizacji. Ze względu na specyfikę tego rodzaju wniosków, zarówno oczekującym a kolejne zmiany w planie, jak również wszystkim naszym czytelnikom należy się wyjaśnienie sytuacji. godnie z ustawą o planowaniu przestrzennym gmina posiada kompetencje do ustalania planów zagospodarowania przestrzennego. Jest to tak uprawnienie jak też obowiązek i wiąże się z odpowiedzialnością, zarówno za kontrolowanie procesu zagospodarowania terenu, w celu zapewnienia ładu przestrzennego i architektonicznego, jak również za koszty tego procesu, które w znacząco obciążają gminy. Wzmiankowane koszty, to nie tylko wydatki, całkiem spore, związane z opracowaniem planu, ale także ogromne nakłady potrzebne na dostosowanie infrastruktury do potrzeb planowanych inwestycji. Niewłaściwie prowadzony proces zagospodarowania przestrzennego może prowadzić do tego, że nakłady ponoszone na opracowanie i wdrożenie planów będą niewspółmierne do spodziewanych zysków z nowych inwestycji, które o ile wystąpią to ma to miejsce zwykle ze znacznym opóźnieniem. Dzisiaj prawda jest taka, że nasza gmina należy do niewielu w skali kraju, które posiadają w pełni uregulowaną kwestię objęcia swego terenu planami zagospodarowania. W istniejącym planie tylko niewielka część terenów (ok. 18%) przeznaczonych pod zagospodarowanie inne niż rolnicze doczekała się dotąd funkcji przewidzianej w obowiązującym planie. Tak więc pomimo obserwowanego wokół sporego ruchu budowlanego, nadal zagospodarowana jest niewielka część przeznaczonego pod inwestycje terenu. Taka sytuacja blokuje możliwość dokonywania zmian w planie i wydzielania kolejnych terenów inwestycyjnych. Dotyczy to szczególnie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, gdzie wzmiankowane wyżej koszty po stronie gminy są szczególnie wysokie. W korzystniejszej sytuacji są właściciele, którzy proponują zagospodarowanie terenu pod aktywizację gospodarczą. Obszary predestynowane do tego sposobu zagospodarowania mają szansę na zmiany planistyczne w pierwszej kolejności. Obecnie wnioski o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe dotyczą powierzchni ponad 26 ha (42 wnioski) natomiast aktywizacji gospodarczej ponad 64 ha (9 wniosków). Szacowany koszt opracowań (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi ponad 217 tys. zł, podczas gdy w budżecie gminy na ten cel można było przeznaczyć jedynie 100 tys. zł.

 


4,5 KM W GŁĄB ZIEMI

 

Aż 4,5 km pod powierzchnią ziemi zamierza szukać złóż gazu firma Energia Zachód. Ogromna wieża wiertnicza, która pojawiła się pomiędzy Gowarzewem a Taniborzem oznacza, że poszukiwania

rozpoczęły się także na terenie naszej gminy. Właścicielemkoncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego jest firma Energia Zachód. Prace poszukiwawcze będą prowadzone

na terenie gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Swarzędz. W ramach obecnego etapu przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie trzech odwiertów (w tym jeden na terenie naszej gminy), Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu (Siekierki Małe w gminie Kostrzyn) oraz system gazociągów przesyłowych zlokalizowanych na terenie wszystkich trzech gmin. Wieża wiertnicza, która została ustawiona w naszej gminie wykonała wcześniej pierwszy odwiert w Siekierkach, w bliskim sąsiedztwie Gowarzewa. Wykonany odwiert potwierdził istnienie złoża gazu, po przeprowadzeniu próbnej eksploatacji będzie można określić jego zasoby. Okres eksploatacji odwiertu to 15 do 25 lat.

 


DYREKTOR STAROSTĄ

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie Pan Tomasz Pawlicki, z dniem 1 grudnia objął funkcję Starosty Średzkiego. Dotychczasowy dyrektor pracę w kleszczewskiej placówce rozpoczął w 1978 roku. Od 1988 roku kierował szkołą, z przerwą na 4-letnią kadencję sprawowania funkcji wicestarosty średzkiego w latach 1998-2002. Dziękując za wieloletnią pracę w Kleszczewie, Staroście średzkiemu życzymy wielu sukcesów w służbie Powiatu Średzkiego. Osobą pełniącą obowiązki dyrektora Zespołu Szkół została Pani Ewa Kornecka, pełniąca dotąd funkcję wicedyrektora. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły zaplanowany jest do przeprowadzenia w maju br.

 


POJEZIERZE KLESZCZEWSKIE…

 

…tak można by określić naszą gminę po styczniowym odwrocie zimy. Malownicze rozlewiska wody na polach to niestety niebezpieczeństwo strat w plonach roślin uprawnych i ogromne wyzwanie dla Spółki Wodnej, która stoi zapewne przed wyjątkową ilością napraw urządzeń melioracyjnych. Sporo kłopotów mają również właściciele piwnic, systematycznie zalewnych przez wodę. Część mieszkańców radzi sobie z tym problemem wzywając straż pożarną – tutaj uwaga: nie jest to rola służb ratowniczych i w przypadku wezwania w celu wykonania tego rodzaju usługi możemy spotkać się z odmową, bądź z koniecznością uregulowania faktury. Zgodnie z pomiarami wykonywanymi w punkcie opadowym IMiGW w Nagradowicach w ubiegłym roku spadło 738,2 mm opadów co jest wynikiem rekordowym w całej historii pomiarów, które są prowadzone w Nagradowicach od 1949 roku. Średnia ilość opadów za cały okres objęty badaniami wynosi 513,7 mm. W przeszłości duże ilości opadów odnotowano w 1981 roku – 730 mm, a nastąpiło to po wyjątkowo suchym roku 1980, gdzie ilość opadów wynosiła 400 mm.

W trakcie styczniowej odwilży niezwykle wysoki poziom wody powodował, że w niektórych miejscach woda przelewała się ponad jezdnią, nadmiar wody przyczynia się też do degradacji nawierzchni dróg, nie tylko gruntowych, ale także asfaltowych i betonowych. Szczególnie uciążliwy splot zjawisk to nadmiar opadów w okresie roztopów, a więc tajania śniegu i stopniowego ustępowania zmarzliny na powierzchni dróg gruntowych, zwłaszcza tych związanych z prowadzonymi inwestycjami. Poniżej jedna z dróg w Markowicach objęta budową kanalizacji i wykorzystywana przy budowie linii elektroenergetycznej 400kV.

 


PROJEKT HERBU

 

Od kilku miesięcy trwają prace nad nową wersją herbu gminy. W poprzedniej kadencji Samorządu dokonano wstępnego wyboru koncepcji, obecnie pod dyskusję został poddany projekt zaprezentowany poniżej. Projekt został opracowany z uwzględnieniem zasad heraldyki oraz lokalnej tradycji. I tak w projekcie herbu znalazły się skrzyżowane dwa klucze i miecz, które symbolizują patronów kapituły poznańskiej św. Piotra i Pawła. W skład ziemskich dóbr kapituły poznańskiej w różnym okresie wchodziła większa część obszaru dzisiejszej gminy – na pewno Tulce, Krerowo, Tanibórz, Krzyżowniki i Nagradowice. Tulce i Kleszczewo z kolei należały przez pewien czas do znanego wielkopolskiego rodu Górków, który wydał kilku biskupów poznańskich, zanim rodzina ta przeszła na protestantyzm. Z kolei w Krerowie biskup pozna ński Jan IV z Kępy erygował parafię i ufundował pierwszy kościół w roku 1344. Kapituła poznańska to najstarsze biskupstwo na ziemiach polskich, utworzone w roku 968, obejmowało całe państwo Mieszka I i nie podlegało żadnemu metropolicie, a bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Umieszczony w dolnej części tarczy herbowej krzyż maltański to symbol Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego z Rodos i z Malty zwany też Zakonem Kawalerów Maltańskich lub Joannitami. Joannici poznańscy wśród licznych dóbr ziemskich nadanych im w 1170 roku przez księcia Mieszka III Starego mieli także dwie wsie leżące na terenie dzisiejszej Gminy Kleszczewo. Były nimi: Kleszczewo i zawdzięczające Joannitom swoją nazwę Krzyżowniki. Joannici byli zatem pierwszymi zapisanymi w dziejach właścicielami Kleszczewa, a być może także założycielami wsi, której nazwę zapisywano wówczas jako „Clessovo” lub „Gleysovo”. W tarczy herbu Gminy Kleszczewo zastosowano barwę czerwoną nawiązującą do barw narodowych i wielkopolskich. Elementy umieszczone w tarczy projektu herbu naszej gminy można odnaleźć również w herbach Poznania i Powiatu Poznańskiego (klucze i miecz). Obok herbu zaprezentowany został także projekt flagi gminy. Trzecim symbolem, który zamierza przyjąć nasza gmina jest wzór pieczęci – w tym przypadku istnieje wzorzec: pieczęć jest okrągła z herbem w środku i napisem „Gmina Kleszczewo” w otoce. Po akceptacji projektu, zostanie on przedstawiony do zaopiniowania Komisji Heraldycznej przy MSWiA. W przypadku wydania

opinii pozytywnej może zostać podjęta uchwała Rady Gminy. Prosimy Państwa o przesyłanie własnych opinii na temat projektu herbu Gminy Kleszczewo do dnia 21 lutego br. Decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu projektu zostanie podjęta na forum Rady Gminy zapewne 23 lutego br.

 

 

Bogdan Kemnitz