Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» KWIECIEŃ

WIELKI PLAC BUDOWY

 

Tak bez cienia przesady można określić teren gminy Kleszczewo. Jesteśmy świadkami stopniowego wtapiania się w krajobraz gminy trasy S5 zaliczanej do transeuropejskich sieci transportowych. Na połowie obszaru gminy budowana jest kanalizacja sanitarna, przebudowie od podstaw poddane są dwie przelotowe ulice w Kleszczewie, gruntownej rewaloryzacji poddany jest zabytkowy park w Kleszczewie. To teraz, a w najbliższych tygodniach rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie budowy węzła na autostradzie A2. Ogłoszony jest także przetarg na modernizację z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury. W kolejce czekają modernizacje w centrach miejscowości Gowarzewo i Zimin. Wszystkie te inwestycje będą miały bezpośrednie przełożenie na poziom życia mieszkańców gminy. Pośrednio, na możliwości rozwoju gminy wpłynie także jeszcze jedna gigantyczna inwestycja realizowana w południowo-wschodniej części gminy, tj. budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 KV. Jesteśmy też świadkami realizacji przedsięwzięcia niezwykle kosztownego, o ogromnym znaczeniu dla perspektyw niezależności energetycznej Polski, jakim jest badanie zasobności złóż gazu ziemnego zlokalizowanych m. in. na obszarze naszej gminy.


WIZYTA W SCHRONISKACH

 

Wprawdzie od pierwszego ogłoszenia inicjatywy budowy schroniska dla zwierząt na terenie powiatu poznańskiego minęło już nieomal 10 lat to idea wspólnego przedsięwzięcia gmin i Starostwa Powiatowego w Poznaniu dotąd się nie zmaterializowała. Po latach niewielkich postępów, sprawa w ostatnich miesiącach nabiera rumieńców. 11 gmin położonych na terenie powiatu poznańskiego działa wspólnie w ramach utworzonego w tym celu stowarzyszenia. Przedsięwzięcie od samego początku posiada również poparcie ze strony Powiatu Poznańskiego. Najważniejszym efektem dotychczasowych starań jest zabezpieczenie terenu pod budowę. Nieruchomość o powierzchni 5,1ha położona w Skałowie została przed kilku laty przekazana na potrzeby budowy schroniska przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa Gminie Kostrzyn – gmina podjęła już uchwałę o przekazaniu prawa własności działki stowarzyszeniu gmin, które zajmie się budową i następnie prowadzeniem schroniska. Przedstawiciele gmin – członków stowarzyszenia, w celu zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie realizacji inwestycji i utrzymania zwierząt w schronisku odbyli wizytę do dwóch schronisk w Szczecinku i Berlinie. Schronisko w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Według wcześniej dokonanego rozeznania jest to obiekt, na którym można by wzorować się przy projektowaniu schroniska dla naszych gmin. W oglądanym przez naszą delegację schronisku przebywały 82 psy (obiekt przygotowany obecnie na przyjęcie ok. 100 psów) i ponad setka kotów. W naszym przypadku należy przygotować ok. 300 miejsc dla psów. Liczba miejsc dla zwierząt nie przekłada się na szczęście proporcjonalnie na koszt inwestycji, ponieważ pomieszczenia dla zwierząt nie stanowią największej pozycji kosztów, tym nie mniej należy się liczyć, że koszt budowy w naszym przypadku będzie wyższy. Schronisko w Szczecinku oprócz pomieszczeń dla zwierząt (w większości znajdujących się w ogrzewanym budynku z możliwością korzystania z wybiegu) dysponuje także gabinetem zabiegowym, pomieszczeniami do kwarantanny i przeprowadzania zabiegów higienicznych. Jest tutaj także kuchnia (w standardzie nie wiele odbiegającym od kuchni przygotowujących posiłki dla ludzi). Zapewnione są oczywiście odpowiednie pomieszczenia socjalne dla obsługi. W schronisku na stałe zatrudnionych jest 8 osób, prawie drugie tyle to pracownicy dorywczy (np. w ramach robót publicznych lub odbywanej kary). Duży zakres prac wykonują także wolontariusze. Utrzymanie schroniska to ok. 600 tys. zł rocznie, które regulowane jest z kasy miasta. Warto jednak zaznaczyć, że duża jest także pomoc ze strony sponsorów, np. w ten sposób pozyskiwana jest zdecydowana większość karmy. Koszt budowy wyniósł 4,5 mln zł, przy czym znaczną część środków pozyskano ze źródeł zewnętrznych. Schronisko dla zwierząt Tierheim w Berlinie to oczywiście inna skala przedsięwzięcia. Przebywa tutaj rocznie 15 tys. zwierząt, w tym oprócz psów i kotów także myszy, jaszczurki, żółwie, małpy i wiele innych zwierząt). Dla potencjalnych inwestorów ważne są jednak informacje w zakresie przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, zastosowanych materiałów, elementów wyposażenia itp. Wśród ponad 50 zatrudnionych tutaj osób jest także Polak, który chętnie podzielił się uwagami na temat funkcjonowania schroniska. Schronisko w Berlinie, pomimo swego ogromu i wręcz komfortowych warunków utrzymania zwierząt jest praktycznie samowystarczalne finansowo. Wśród ciekawych form dochodów wymieniona była możliwość adopcji bez konieczności zabierania zwierzęcia do domu, a także „pokładne” na cmentarzu dla zwierząt. Informacje zdobyte podczas wizytacji schronisk zostaną wykorzystane przy przygotowaniu projektu schroniska dla gmin podpoznańskich. Trwają też zabiegi o zapewnienie środków na realizację tej ważnej ze względu na możliwość realizacji zadań gmin inwestycji.


 

POMYSŁ NA ODNOWĘ

 

O projektach, które są przygotowywane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w bieżącym roku informowaliśmy w styczniowo-lutowym numerze „S”. Są to 3 zadania: remont świetlicy i zagospodarowanie terenu w centrum Gowarzewa, budowa boiska i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Ziminie, oraz remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie. Obecnie spodziewane jest ogłoszenie terminów naboru wniosków na realizację projektów w ramach Osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: Odnowa i Rozwój Wsi oraz Małe Projekty, realizowanych przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Światowid”, którego jesteśmy członkiem. Nasza gmina zamierza wystąpić o dotację do działania Odnowa i Rozwój Wsi na remont strażnicy OS P Śródka-Krzyżowniki (możliwość uzyskania 75% dofinansowania, nie więcej niż 500 tys.), natomiast na Małe Projekty o dofinansowanie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ziminie (dofinansowanie do 70% kosztów, nie więcej niż 25 tys. zł). Zamiar starania się o środki na remont strażnicy OS P Krzyżowniki- Śródka wynika z konieczności zapewnienia właściwego stanu technicznego temu obiektowi. Problemem jest zużycie budynku związane z dwudziestoletnim okresem eksploatacji, jak również zastosowanie dostępnych przed laty materiałów, które obecnie nie gwarantują odpowiednich parametrów użytkowych. Zabiegi o środki na zakup pracowni językowej, to kwestia zapewnienia w SP Zimin warunków do nauki języków obcych podobnych jak istniejące już w gminnych Zespołach Szkół. Na marginesie warto wspomnieć, że współpraca ze Stowarzyszeniem Światowid to realizacja wspólnej dla 14 gmin członkowskich Lokalnej Strategii Rozwoju. Ośrodki z Unii Europejskiej mogą zabiegać w ramach tego programu zarówno instytucje publiczne, stowarzyszenia jak i firmy oraz osoby fizyczne. Do tej pory na terenie naszej gminy pozyskano dotacje na następujące przedsięwzięcia: Gmina – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowice (Małe Projekty, dotacja 25 000 zł) - Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie-etap I (Odnowa i Rozwój Wsi, dotacja 500 000 zł) 2) Osoby fizyczne: – Marianna Kończal – Zakup wielofunkcyjnej koparko-ładowarki (działanie: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, dotacja 100 000 zł) – Krzysztof Urbaniak – Pozyskanie przychodu z nowopowstałej działalności pozarolniczej - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne („Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, dotacja 100 000 zł)


 

ZNISZCZONE GRUNTÓWKI

 

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, a niekiedy dodatkowo ciężki sprzęt wykorzystywany na inwestycjach realizowanych na terenie gminy, przyczyniły się do często wręcz katastrofalnego stanu dróg gruntowych. Niezwykle wysoki poziom wód, głębokie przemarznięcie gruntu, opady w okresie przejścia z temperatur ujemnych do dodatnich, szczególnie w sytuacji dużego nasilenia ruchu pojazdów, spowodowały wymieszanie materiału wzmacniającego nawierzchnię z gruntem i w konsekwencji niejednokrotnie trudne do pokonania błoto na drogach. Najbardziej zniszczone miejsca zostały zinwentaryzowane w celu przeprowadzenia odbudowy drogi. Niestety obraz potrzeb remontowych przerósł możliwości przewidziane w budżecie gminy, stąd też konieczność etapowania działań. Obecnie drogi gruntowe poddane zostaną wyrównaniu z walcowaniem. W następnej kolejności sukcesywnie będą wykonywane zabiegi wzmacniające nawierzchnię na odcinkach gdzie wystąpiły największe uciążliwości.


 

GMINA W SPÓŁCE

 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia gminy do Gminnej Spółki Wodnej w Kleszczewie. Intencją Samorządu jest wspieranie, w ramach istniejącego prawa Spółki, która wypełnia niezwykle ważną rolę dla utrzymania prawidłowych stosunków wodnych, zapewniając w ten sposób właściwe warunki gospodarowania na użytkach rolnych. Na terenie naszej gminy własnością Samorządu jest niespełna 50 ha gruntów rolnych podlegających składce na rzecz Spółki – za ten areał opłacana jest składka przez dzierżawców pól. Ponadto ponad 150 ha terenów należących do gminy to obszary zabudowane, drogi, rowy (melioracyjne) i w niewielkim zakresie tereny inwestycyjne. Z większości tych terenów woda odprowadzana jest do systemów melioracyjnych. Istnieje wiele przykładów współpracy pomiędzy Samorządem Gminy i Gminną Spółką Wodną, wspólnie rozwiązywanych jest szereg problemów. Prawdą jest jednak także fakt, iż wskutek zmian przepisów nie jest to już tak ścisła współpraca jak ta w okresie sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki przez Gminę.


 

KOPLA JUŻ NIE DZIELI

 

Sieć wodociągowa w Tulcach do niedawna była podzielona na dwa systemy rozdzielone rzeczką Koplą. Część zachodnia Tulec zaopatrywana była w wodę z kolektora poznańskiego, jak również ze stacji wodociągowej Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt, część wschodnia ze stacji wodociągowej w Gowarzewie. Duży wzrost zapotrzebowania na wodę w Gowarzewie, związany z rozwojem tej miejscowości, jak również długi odcinek przesyłu wody powodowały, że w okresach zwiększonego poboru wywołanego suszą dało się odczuć spadki ciśnienia wody, zdarzały się także przerwy w dostawach. Zabezpieczeniem przed powstaniem problemu zaopatrzenia w wodę Tulec miał być kolektor wodociągowy, który zobowiązała się przed laty wybudować firma Developer, odpowiedzialna za budowę osiedla obecnie nazwanego Kwiatowym. Upadek firmy spowodował, że rozpoczęta budowa rurociągu została przerwana. W ubiegłym roku Gmina zawarła porozumienie z firmą Energia Zachód (poszukiwania gazu), w wyniku którego w zamian za udostępnienie wody z gminnego wodociągu Firma zobowiązała się nieodpłatnie dokończyć inwestycję rozpoczętą przed laty przez firmę Developer. Efektem powyższej współpracy jest gotowe już połączenie obu systemów zaopatrzenia w wodę Tulec i co za tym idzie odłączenie (z możliwością ponownego otwarcia w przypadku awarii) zasilania z Gowarzewa, co oznacza poprawę bezpieczeństwa zasilania w wodę obu w/w miejscowości.

 

Bogdan Kemnitz