Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» WRZESIEŃ

ZMIANA TERMINU ZEBRAŃ WIEJSKICH

 

Zebrania wiejskie, które dotąd odbywały się w okresie zimowo-wiosennym zostają przeniesione na przełom lata i jesieni. Powodem zmiany terminu jest dostosowanie go do cyklu uchwalania budżetów sołectw, który wynika z ustawy o funduszu sołeckim.

Przypomnijmy – ustawa o funduszu sołeckim wprowadziła możliwość przekazania środków finansowych z budżetu gminy do dyspozycji sołectw. Sposób naliczania kwot jest ściśle określony, ustawa określa także procedurę podejmowania decyzji w powyższej sprawie. Do końca marca roku poprzedzającego rok budżetowy Rada Gminy wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, do końca lipca wójt informuje sołtysów o posiadanej puli środków, Ci zaś zobowiązani są do końca września dostarczyć wniosek wójtowi. Wniosek powinien zawierać przedsięwzięcia proponowane do realizacji na obszarze działania sołectwa, ich koszt i uzasadnienie celowości. Celowość przedsięwzięć w przeciągu 7 dni od otrzymania wniosku ma prawo zakwestionować wójt – organem odwoławczym jest wtedy rada gminy. Uzasadniając potrzebę wykonania określonych przedsięwzięć wnioskodawcy muszą mieć na uwadze, obok społecznego zapotrzebowania, także konieczność ich zgodności z kryterium zadań własnych gminy i jak wspomniano wyżej powinny one dotyczyć obszaru sołectwa. Za realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego odpowiedzialni są sołtysi i rady sołeckie, niezależnie od tego należy pamiętać, że odpowiedzialność za zgodność z prawem procesu realizacji funduszu sołeckiego spoczywa na pracownikach Urzędu Gminy.

Jak wiemy w naszej gminie, jeszcze przed podjęciem uchwały sejmowej w tej sprawie, obowiązywało prawo miejscowe, na mocy którego środki były przekazywane sołectwom – inny był jedynie mechanizm ich naliczania. Różnica polegała także na tym, że w przeciwieństwie do praktyki dotyczącej unormowania gminnego, w przypadku funduszu sołeckiego środki niewykorzystane w roku budżetowym nie zostają przeniesione na rok kolejny.

Sięgające początków samorządu gminnego doświadczenia naszej Gminy związane z udostępnianiem części budżetu do bezpośredniej decyzyjności mieszkańców każą sądzić, że fundusz sołecki staje się u nas stałym elementem funkcjonowania samorządu. Stąd też, celowym jest uregulowanie także kwestii terminów zebrań wiejskich. Ponieważ podział budżetu sołectwa, zgodnie z wymogiem ustawowym musi mieć miejsce najdalej do końca września, w tym też terminie należy odbyć zebrania wiejskie.

 

L.p.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

GODZ

LOKAL

1.

Bylin

15.09.2011

19.00

Salka konf. UG

2.

Śródka

16.09.2011

19.00

Sala OSP

3.

Krzyżowniki

19.09.2011

19.00

Sala OSP

4.

Kleszczewo

20.09.2011

19.00

Hala Sportowa salka na I ptr.

5.

Nagradowice

21.09.2011

19.00

Pałac PHR

6.

Markowice

22.09.2011

19.00

Sala wiejska

7.

Gowarzewo

23.09.2011

19.00

Sala OSP

8.

Poklatki

26.09.2011

19.00

Sala wiejska

9.

Krerowo

27.09.2011

19.00

Sala katechetyczna

10.

Zimin

28.09.2011

19.00

Szkoła podstawowa

11.

Tulce

29.09.2011

19.00

Zespół Szkół

12.

Komorniki

30.09.2011

19.00

Sala OSP

 

Połączenie podziału funduszu sołeckiego z szeroką dyskusją, która miała dotąd miejsce podczas zebrań zimowo-wiosennych jest wskazane z tego względu, że często przedsięwzięcia podejmowane przez samorządy wiejskie są związane z zadaniami realizowanymi w danej miejscowości przez Gminę – istnieje więc możliwość konsultacji tych tematów na forum zainteresowanych mieszkańców. Termin w tym przypadku ma duże znaczenie z tego względu, że przypada w okresie tworzenia budżetu Gminy – termin zimowo-wiosenny, to już okres gdy budżet jest uchwalony i lista zadań zatwierdzona.

Tematem wiodącym tegorocznych zebrań będą usługi komunalne. Między innymi będzie możliwość zgłaszania wniosków dotyczących rozkładu jazdy autobusów. Zręby obecnie obowiązującego rozkładu powstały ponad 20 lat temu i podlegały stopniowej rozbudowie. Obecnie istnieje konieczność opracowania od podstaw nowego rozkładu – zapraszamy do udziału w tym zadaniu.


 

NOWY PLAC ZA BAW W TULCACH

 

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Jak co roku, tak i w roku bieżącym baza oświatowa w naszej gminie zostanie wzbogacona. Tym razem z nowego obiektu mogą się cieszyć uczniowie ZS w Tulcach, którzy już wkrótce będą korzystać z nowego, pięknego placu zabaw. Jest to obecnie największy obiekt tego typu na terenie naszej Gminy. Na powierzchni blisko 900 m² dzieci znajdą dla siebie idealne warunki do zabawy. Teren podzielony jest na dwie strefy:

– integracji ruchowej – dwie wyspy wyposażone w zestawy zabawowe i wspinaczkowe będące miejscem wspólnych zabaw ruchowych i gier,

– rekreacji i zabawy – jest to trawiasta polana wyposażona w ławki i urządzenia zabawowe uzupełniające, gdzie dzieci mogą wypocząć i wyciszyć się.

Znajdziemy tutaj m.in. „Bocianie gniazdo”, „Mrowisko”, Małpi gaj”, ale także ławeczki dające szansę na chwilkę odpoczynku wśród zieleni.

Walorem placu, obok dużej ilości urządzeń jest także bezpieczeństwo. Teren przeznaczony do zabawy wyłożony jest bezpieczną nawierzchnią syntetyczną, której powierzchnia, łącznie z częścią przeznaczoną na komunikację wynosi blisko 300m². Nawierzchnia jest przepuszczalna i elastyczna – ma za zadanie amortyzować upadki z wysokości do 1,5m. Urządzenia zostały dobrane w taki sposób by umożliwić jednoczesne korzystanie jak największej liczbie dzieci. Pomimo, że urządzenia przystosowane są dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, to przy pomocy osób dorosłych z urządzeń skorzystają także dzieci przedszkolne.

Plac zabaw w Tulcach powstaje w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, który ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniów w klasach I -III . Koszt całości przedsięwzięcia wynosi 240 950 zł, z tego Gmina pokrywa 125 500zł, a Ministerstwo Edukacji Narodowej 115 450 zł. Dotąd już z tego programu nasza gmina korzystała dwukrotnie, pozyskując środki na organizowanie miejsc do zabawy w szkołach podstawowych w Kleszczewie i Tulcach. Gmina już w ubiegłym roku podjęła starania o wybudowanie w ramach programu „Radosna szkoła” kolejnego placu zabaw, tym razem przy ZS w Kleszczewie.

Plac zabaw w godzinach popołudniowych będzie dostępny dla wszystkich dzieci.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku zostało w naszej gminie otwartych aż 10 placów zabaw. W tym przypadku skorzystaliśmy z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tulce ze względu na liczbę mieszkańców przekraczającą 2 tys. osób nie mogły być ujęte w tym programie. W planie jest jeszcze budowa placu zabaw w Szewcach, o możliwości realizacji tego zadania zdecyduje stopień wykonania dochodów budżetu Gminy.


 

JEZIORO BLIŻEJ

 

10 sierpnia w pomieszczeniu „kawiarni” hali sportowej w Kleszczewie miała miejsce prezentacja projektu zbiornika retencyjnego na rzece Męcinie. W spotkaniu oprócz instytucji zajmujących się zawodowo uzgadnianiem tego rodzaju przedsięwzięć wzięli udział Sołtysi Tulec i Komornik oraz właściciele przyległych gruntów. Sztuczny zbiornik powstanie głównie na gruntach Skarbu Państwa (obecnie w użytkowaniu PHR w Tulcach), o których wydzielenie zadbała wcześniej nasza Gmina. Niewielka część gruntów objętych pracami inwestycyjnymi należy do RS P i osób prywatnych. Część z tych terenów ma zostać zajęta tylko czasowo i po przeprowadzeniu prac budowlanych zostanie zwrócona właścicielom.

Zbiornik retencyjny ma powstać poprzez wyregulowanie (pogłębienie) dna doliny rzeczki Męciny i spiętrzenie wód przy pomocy wybudowanej równolegle do ulicy Średzkiej w Tulcach (w odległości ok. 80m) tamy o długości ok. 100m.

Obok podstawowej funkcji polegającej na retencji wody, która ma poprawić stosunki wodne w naszym rejonie będzie także możliwa funkcja rekreacyjna. Zbiornik ma powstać ze środków pochodzących z budżetu Państwa i Unii Europejskiej.


 

KANALIZACJA – TO JUŻ SPRZĄTANIE

 

Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyżownikach, Śródce, Ziminie, Krerowie, Markowicach, Poklatkach i części Kleszczewa zostały już praktycznie zakończone. Wybudowana została również nowa sieć wodociągowa w Krerowie i Poklatkach. Obecnie trwają prace porządkowe. Najważniejsze zadanie to odtworzenie drogi w Krerowie. Zgodnie z zakresem inwestycji przewidziane jest w tej miejscowości położenie nowej nawierzchni asfaltowej, jak również naprawa uszkodzonego w trakcie budowy chodnika. Udało się sfinalizować rozmowy ze Starostwem Powiatowym, które wyraziło zgodę na wsparcie finansowe tej części zadania w wysokości 140 tys. zł tak, by było możliwe pełne wyremontowanie chodnika. Całkowity koszt odtworzenia drogi w Krerowie 525 tys. zł.

Dla większości mieszkańców wymienionych wyżej miejscowości zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej to radość związana z podniesieniem komfortu życia, jak również świadomość pozytywnego oddziaływania inwestycji na stan środowiska naturalnego. Warto zapewne przypomnieć, że z faktu zamieszkiwania w strefie objętej kanalizacją sanitarną wynika bezwzględny obowiązek zrzutu ścieków do tego systemu. Koszt odbioru ścieków naliczany jest przez Zakład Komunalny automatycznie na podstawie ilości wody zużytej na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. W celu wyłączenia z tego systemu naliczania kosztów wody używanej do celów produkcyjnych należy zainstalować odrębne urządzenie pomiarowe. Z powyższego wynika, że kto nie wywiąże się z obowiązku przełączenia instalacji domowej do uzyskanego już nieodpłatnie przyłącza będzie ponosił podwójny koszt odprowadzania ścieków, jak również naraża się na sankcje karne.

Obecnie najwięcej nieuruchomionych przyłączy występuje w miejscowościach Markowice i Poklatki, co jest związane m.in. z faktem, że w tych miejscowościach instalacje powstały najpóźniej. Warto pospieszyć się z podłączeniem instalacji domowej do przyłącza również z tego względu, że wykonawca inwestycji jest jeszcze na terenie Gminy i istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu w razie ewentualnych problemów technicznych.


 

DUŻE I MAŁE WOD –KAN

 

Zakład Komunalny już od szeregu lat zajmuje się budową sieci wodociągowych. Tylko w tym roku na nowych terenach inwestycyjnych powstało 1151 m, a do realizacji jest jeszcze blisko 2 km. W ostatnich latach sieć przyrasta średnio o 5 km rocznie. Nasza gmina już od lat 80-tych uchodzi za całkowicie zwodociągowaną. Warto jednak wiedzieć, że w okresie istnienia Samorządu gminnego długość sieci wodociągowej została nieomal podwojona. W 1990 r. było to 54,1km, obecnie jest już 95,1 km.

Odwrotna sytuacja jest w przypadku kanalizacji, która rozwijana jest prawie od zera. W 1990 r. z sieci korzystało 10% mieszkańców (Nagradowice), po pełnym rozruchu obecnej instalacji będzie to ok. 70%. Na marginesie: kanalizacja jest jedynym z mediów, do których nie mają jeszcze dostępu wszyscy mieszkańcy.

Aczkolwiek jak dotąd nie zanosi się, by szybko zakończyła się rozbudowa sieci wodociągowej, to przed Zakładem Komunalnym stają nowe wyzwania. Gminna komunalka podjęła się budowy pierwszego w swojej historii kolektora sanitarnego. 135 m kanalizacji sanitarnej zostało wybudowane w Kleszczewie na ulicy Krótkiej.


 

KOLEJ NIE U NAS

 

Wszystko wskazuje na to, że naszą gminę ominą tory Kolei Dużych Prędkości. Podczas roboczego spotkania, które odbyło się 31 sierpnia na terenie MTP w Poznaniu przedstawione zostały trzy wersje przebiegu trasy kolei, żadna nie przebiegała przez teren naszej Gminy. O możliwości zaprojektowania szybkiej kolei na terenie naszej Gminy nieoficjalne spekulacje pojawiały się już wraz z lokalizacją autostrady. Pomysł zyskał materialny wyraz w początkowym stadium przygotowywanej obecnie koncepcji, jednak nie okazał się on atrakcyjny w toku prowadzonych prac.

Projektowana obecnie, jedna z pierwszych w Polsce tras Kolei Dużych Prędkości ma połączyć Warszawę z Łodzią i prowadzić dalej na Poznań (w dalszej przyszłości zapewne Berlin) z rozwidleniem na Wrocław. W rekomendowanym przez projektantów wariancie koncepcji połączenie KDP Warszawa–Łódź-Poznań miałoby długość 348 km, z czasem przejazdu 1 godz. 24 min. Projektowana prędkość max. do 350km/godz. Długość linii z Poznania do Wrocławia miała by wynosić 200km, a czas przejazdu 1 godz. 01 min. Wydłużenie długości linii spowodowane jest objęciem połączeniami, oprócz wymienionej już Łodzi, także rejonu Ostrowa i Kalisza (stacja w N owych Skalmierzycach).

Pomimo optymizmu, o którym możemy mówić na obecnym etapie opracowania koncepcji należy mieć na uwadze, że prace nadal trwają.


 

NOWA LOKALIZACJA PARKINGU

 

Zapadła decyzja o sprzedaży części terenu zajętego obecnie pod parking w sąsiedztwie osiedla Kwiatowego w Tulcach. W związku z tym istnieje konieczność zmiany lokalizacji parkingu strzeżonego przy ulicy Fiołkowej. Lokalizacja parkingu strzeżonego zostanie zaproponowana bliżej budynku hali sportowej, tj. na teren sąsiadujący z placem, który przewidziany został pod budowę parkingu w dokumentacji, która powstała w związku z budową hali sportowej. Przyszły teren parkingowy, obejmowałby część strzeżoną (płatną) oraz część wolną od opłat. Obecnie istnieje spore zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w tym rejonie, zwłaszcza przy okazji imprez w hali, bądź uroczystości szkolnych.

Na sprzedaż części terenu zajętego obecnie pod parking ogłoszony jest przetarg. Teren może być zagospodarowany na potrzeby handlowo-usługowe, jak również pod budownictwo mieszkaniowe.


 

MODERNIZACJA SKRZYŻOWANIA W GOWARZEWIE

 

Gruntownej przebudowie zostało poddane skrzyżowanie ulic Swarzędzkiej, Siekiereckiej i Trzeckiej w Gowarzewie. Wprowadzono czytelniejszą organizację ruchu, poprawiono bezpieczeństwo pieszych, a przy okazji utwardzono otoczenie figury królującej nad skrzyżowaniem – przygotowana została także możliwość zainstalowania iluminacji świetlnej. Prace drogowe wykonał Powiat Poznański, w poprawę estetyki włączyli się mieszkańcy Gowarzewa oraz Gmina.

Bogdan Kemnitz