Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» PAŹDZIERNIK

ZEBRANIA NA FINISZU

W trakcie przygotowywania do druku wydania „S” odbyło się już większość zebrań wiejskich. Jak można było dowiedzieć się z ogłoszeń, głównym tematem spotkań był podział funduszy sołeckich. Samorządy wiejskie na przyszły rok mają do dyspozycji ponad 168 tys. zł. Środki udostępniane są sołectwom w celu pobudzania lokalnej aktywności. Wprawdzie wybór przedsięwzięć do sfinansowania jest suwerennym prawem zebrań wiejskich, to jednak zawsze należy mieć na uwadze zgodność planowanych przedsięwzięć z zadaniami własnymi Gminy.

Po już odbytych zebraniach można też potwierdzić słuszność podjętej decyzji o zmianie terminu zebrań wiejskich z okresu zimowo- wiosennego na letnio-jesienny. W większości przypadków zebrania odbywają się przy bardzo dobrej frekwencji – w przypadku Nagradowic i Gowarzewa liczba uczestników spotkań była wręcz rekordowa. W przypadku Nagradowic na większy niż to miało miejsce poprzednio udział mieszkańców w zebraniu wpływ miało zapewne osobiste przekazanie informacji o spotkaniu przez Sołtysa. Zebranie w Gowarzewie nagłośnione zostało ze względu na akcję protestacyjną skierowaną przeciwko planom lokalizacji w gminie Kostrzyn dużej kompostowni odpadów (o tym problemie szerzej w następnym artykule).

Ze swej strony podczas spotkań inicjowałem dyskusję na temat usług komunalnych realizowanych na terenie Gminy. Wykonawcą większości z nich jest gminny Zakład Komunalny. Ważną informacją przekazaną uczestnikom jest fakt przystąpienia do opracowania nowego rozkładu jazdy. Opracowanie rozkładu po raz pierwszy powierzono firmie zewnętrznej. Tworzenie rozkładu poprzedzone zostanie analizą obecnej sytuacji, zarówno od strony pasażerów (m. in. badanie ankietowe), jak i przewoźnika (analiza efektywności prowadzonej działalności).

Podczas omawiania działalności ZK w sferze zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, wspominałem o licznych nowych inwestycjach, zarówno w rozwój sieci, jak również umożliwiających poprawę bezpieczeństwa systemu wod-kan. Szczególny nacisk należy położyć na obowiązek zrzutu ścieków na oczyszczalnię – dotyczy to zwłaszcza mieszkańców 6 miejscowości, którzy właśnie uzyskali dostęp do kanalizacji, ale także wszystkich pozostałych, w tym także tych, którzy są zobowiązani dostarczać ścieki na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi.

Zakład Komunalny zajmuje się także realizacją inwestycji i remontów. W pierwszej grupie są m. in. realizowane nowe odcinki sieci wodociągowej, w drugiej zarówno zadania duże, jak np. remont korytarzy w ZS w Kleszczewie, jak i małe – takie jak remonty przystanków autobusowych. Finałem omawiania tych kwestii jest apel o większą wrażliwość na akty wandalizmu i niszczenia wspólnego mienia. Na większe zaangażowanie ze strony mieszkańców należy liczyć także w sprawach związanych z estetyką Gminy. Zakład Komunalny w obecnej postaci nie jest w stanie sprzątać (w szerokim znaczeniu tego słowa) całej gminy. Podobnie jak w krajach bogatszych od nas sprzątaniem muszą zajmować się wszyscy – każdy we własnym środowisku zamieszkania i miejscu pracy.

Jedną z usług komunalnych świadczonych przez inne podmioty niż Zakład Komunalny jest usuwanie odpadów, którym to zadaniem zajmują się prywatne firmy posiadające koncesje na ten rodzaj działalności wydane przez gminę. W tym przypadku podczas zebrań sygnalizowałem, że gmina wkrótce przystąpi do wprowadzenia nowego, znacznie skuteczniejszego niż ma to miejsce obecnie, systemu usuwania odpadów. Wdrożenie nowych rozwiązań możliwe jest dzięki nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzw. „śmieciowej”.

Zagadnienia poruszone podczas spotkań przez mieszkańców sołectw zostaną przedstawione na stronie internetowej Gminy.


 

„NIE ” DLA KOMPOSTOWNI

Propozycja lokalizacji kompostowni odpadów w Siekierkach Wielkich na terenie Gminy Kostrzyn zbulwersowała mieszkańców Gowarzewa. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 23 września br. wyrazili oni zdecydowaną dezaprobatę wobec procedury wszczętej w tej sprawie przez Samorząd sąsiedniej gminy. Mieszkańcy są przeciwni tej inwestycji obawiając się uciążliwych odorów, skażeń powietrza i wzmożonego ruchu ciężarówek przewożących odpady organiczne, roślinne i zwierzęce, z całej aglomeracji poznańskiej. Wcześniej sprawa wywołała spore zaniepokojenie wśród mieszkańców Siekierek Wielkich. Zebrani jednogłośnie przegłosowali apel do Rady Gminy Kleszczewo o zwrócenie się do Gminy Kostrzyn ze zdecydowanym protestem w powyższej sprawie. Wiele osób zadeklarowało zamiar wystosowania protestów indywidualnych. Bezpośrednią przyczyną napięć było wyłożenie do publicznej wiadomości raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Termin składania uwag i wniosków do tego dokumentu (do Urzędu Miejskiego w K ostrzynie) mija 12 października br. Decyzję w sprawie podjęcia lub odrzucenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Rada Miejska Gminy Kostrzyn zamierza rozstrzygnąć jeszcze w tym roku. Samorząd Gminy Kleszczewo postanowił wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie podczas Sesji Rady Gminy w dniu 28 września br. Poniżej zamieszczamy treść apelu, który został przesłany do Burmistrza Gminy Kostrzyn oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.


 

TO TYLKO MIT ?

Czy Polska będzie potęgą gazową? Od dłuższego czasu mogliśmy na własne oczy obserwować, że ten scenariusz jest całkiem prawdopodobny. Zarówno doniesienia prasowe, jak i płonące w pobliżu Gowarzewa pochodnie oraz przygotowania do budowy instalacji przesyłowych świadczyły o bliskim już początku „ery gazowej”.

Niestety zgodnie, z informacją uzyskaną od firmy posiadającej koncesje na poszukiwania gazu, występujące u nas złoża są wielokrotnie mniej zasobne niż to wstępnie szacowano. W tej sytuacji firma zamierza rozważyć celowość kontynuowania prac poszukiwawczych. Nie zamierza jednak rezygnować z planów budowy infrastruktury niezbędnej do eksploatacji złoża.

Obecnie toczy się w Polsce dyskusja odnośnie ustalania zasad podziału zysków pomiędzy właścicielem zasobów, którym jest Państwo, a podmiotami zajmującymi się na zasadach komercyjnych poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu.


 

DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Nasza gmina należy do grona 11 samorządów, które postanowiły wspólnie rozwiązać problem bezdomnych zwierząt. Przygotowania do budowy schroniska nabrały ostatnio konkretnych kształtów. Opracowane zostały założenia do projektu, na podstawie których wykonano koncepcję budowy. Kolejny krok to zlecenie dokumentacji technicznej. Zanim do tego dojdzie, w przeciągu najbliższych tygodni opracowany będzie tzw. montaż finansowy. Zostanie określony zakres prac, wstępny kosztorys oraz źródła finansowania. Wysoki koszt to jeden z powodów odkładania przedsięwzięcia w czasie. Niestety, pomimo zaostrzenia obowiązków gmin w zakresie ochrony zwierząt, Państwo nie zapewniło dotąd jakichkolwiek funduszy na ten cel. Zapewne konieczne będzie etapowanie zadania, nadal poszukiwane są możliwości uzyskania pomocy zewnętrznej. O wynikach powyższych działań poinformujemy po wypracowaniu stanowiska przez wszystkie zainteresowane tą inwestycją gminy.


 

W KOMORNIKACH CIĄGLE BEZ ZMIAN

W magazynie w Komornikach nadal składowane są odpady, z których część należy do grupy tzw. niebezpiecznych. Według informacji uzyskanej przez gminę ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, tj. od instytucji prowadzącej postępowanie w tej sprawie, nadal trwają próby wyegzekwowania usunięcia odpadów przez podmiot bezpośrednio odpowiedzialny za ich magazynowanie. Niestety wszystko wskazuje na to, że ta droga rozwiązania problemu okaże się nieskuteczna. Wiadomo także, iż Starostwo podjęło ponownie starania o pozyskanie środków niezbędnych na pokrycie kosztów usunięcia odpadów. Magazyn nie został zakwalifikowany na listę tzw. „bomb ekologicznych”.


 

REMONTY NA DROGACH GRUNTOWYCH

Wykonywanych jest szereg zabiegów na drogach gruntowych. Utwardzane są drogi na nowych terenach inwestycyjnych, a także pozostałe jeszcze do naprawy odcinki dróg zniszczonych w wyniku nadmiernych opadów. Przeprowadzany jest jesienny zabieg konserwacyjny z użyciem równiarki i walca. Do końca października zostanie także zmodernizowana jedna z ulic w Markowicach (po północnej stronie autostrady). W tym przypadku przewiduje się budowę drogi o nawierzchni asfaltowej – pomocy udzielił Urząd Marszałkowski.


 

DO HERBU POD GÓRKĘ

Już informowałem Państwa o pozytywnych rozstrzygnięciach Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie akceptacji projektu herbu Gminy Kleszczewo. W odpowiedzi na pytania kierowane w tej sprawie informuję, że nadal brak potwierdzenia ustaleń komisji, podjętych w mojej obecności oraz autora projektu w siedzibie MSWiA. Projekt herbu przedstawiony został do konsultacji mieszkańcom gminy w styczniowo-lutowym wydaniu „S”, po pozytywnej opinii potwierdzonej przez Radę Gminy został skierowany pod obrady Komisji Heraldycznej przy MSWiA.

 

Bogdan Kemnitz