Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» LISTOPAD

POZNAŃSKA I ŚREDZKA PO OTWARCIU

Powiat Poznański jako inwestor i gmina Kleszczewo jako partner finansowy 5 października br. wspólnie świętowały zakończenie przebudowy drogi powiatowej nr 2410P Środa-Swarzędz, bądź jak wolą mieszkańcy Kleszczewa ulic Poznańskiej i Średzkiej w tej miejscowości. Szersza informacja na temat wspólnego przedsięwzięcia znajduje się w artykule asystenta Starosty Poznańskiego na str. 10. W uzupełnieniu warto dodać kilka szczegółów odnośnie zakresu zrealizowanego przedsięwzięcia. Przebudowa drogi została wykonana na odcinku 1019 m i polegała na ułożeniu nowej kanalizacji deszczowej o długości 1345 m, wymianie podbudowy i ułożeniu nowej nawierzchni jezdni. Nawierzchnia wykonana jest z asfaltu o parametrach identycznych jak ten, który jest układany na drodze ekspresowej S5. Oprócz przystosowania do intensywnej eksploatacji, zastosowana nawierzchnia mineralno-asfaltowa charakteryzuje się obniżoną emisją hałasu. Warto dodać, że nowoczesne nawierzchnie mają zdolność obniżenia natężenia hałasu wytwarzanego na styku kół z powierzchnią drogi porównywalną z zastosowaniem ekranu akustycznego. W ramach przygotowywanego wspólnie przez Powiat i Gminę projektu przebudowy zastosowano wszystkie niezbędne w tym przypadku rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Zlokalizowanych zostało 5 wysepek rozdzielających ruch na przejściach dla pieszych, a także wysepkę spowalniającą przy wjeździe do miejscowości. Do poprawy bezpieczeństwa pieszych przyczynią się także nowe chodniki wykonane po obu stronach jezdni – oznaczało to istotne wydłużenie dotychczasowej długości chodników. Szlak pieszy w newralgicznych miejscach, m. in. przy szkole i w rejonie skrzyżowania w centrum miejscowości, został osłonięty solidnymi barierkami. Przewidziano także rozwiązanie dla rowerzystów – na obecnym etapie jest to w części ścieżka rowerowa, w części szlak rowerowy pokrywa się z chodnikiem tworząc tzw. ciąg pieszo-rowerowy. W przyszłości przewidziane jest jeszcze oddzielenie chodnika od ścieżki rowerowej na odcinku przebiegającym wzdłuż parkingów i budynków Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Cała trasa zyskała także nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Z budżetu Gminy, z pomocą wykonawców przebudowy drogi i renowacji parku, wykonano również remont pętli autobusowej. Do realizacji w bieżącym roku pozostał jeszcze remont uliczki dojazdowej na zaplecze Ośrodka Kultury.


 

NOWA DROGA W MARKOWICACH

Sieć dróg gminnych wzbogaciła się o nowy odcinek o nawierzchni asfaltowej. W trakcie budowy, tak jak w przypadku pozostałych zadań podejmowanych przez Gminę, skorzystaliśmy z dodatkowych środków pozyskanych spoza budżetu. W tym przypadku pomocy w wysokości 132,5 tys. zł udzielił Urząd Marszałkowski, w ramach wsparcia remontów dróg wykorzystywanych w rolnictwie. Całkowity koszt inwestycji wynosi 193,6 tys. zł. W ramach budowy wzmocniono podbudowę drogi i ułożono nawierzchnię asfaltową na długości 700 m.

Praktycznie jest już także zakończony gruntowny remont głównej ulicy w Krerowie, ale do tego tematu wrócimy po oficjalnym zamknięciu zadania głównego, którym jest kanalizacja gminy.

 


 

KOMPOSTOWNI NIE BĘDZIE

Sporą grupę mieszkańców naszej Gminy, szczególnie mieszkańców Gowarzewa, zaniepokoiła informacja o możliwości lokalizacji w Siekierkach Wielkich na terenie Gminy Kostrzyn kompostowni. Sprawa przedstawiona była w poprzednim numerze „S”. Problem był omawiany podczas zebrania wiejskiego w Gowarzewie, a następnie zgodnie z sugestią mieszkańców sprawą zajął się także Samorząd naszej Gminy, który m. in. wystosował apel do władz Gminy Kostrzyn o niedopuszczenie do lokalizacji tej inwestycji.

W oparciu o wiadomość uzyskaną w tej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy Kostrzyn mogę poinformować, że w związku z rezygnacją z zamiaru budowy przez niedoszłego inwestora tej kontrowersyjnej inwestycji nie będzie.


 

UMOWA DLA ŚRÓDKI I KRZYŻOWNIK

2 października br. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim, jako instytucją wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w sprawie remontu wraz z przebudową budynku strażnicy i świetlicy wiejskiej Śródka-Krzyżowniki. W ramach podpisanej umowy Gmina przewiduje zrealizowanie I etapu projektu, dzięki któremu zostanie wyremontowana bryła budynku oraz wnętrze, za wyjątkiem sali widowiskowej. Projekt przewiduje wykonanie termomodernizacji obiektu, a także przebudowę części istniejących pomieszczeń w celu poprawy ich funkcjonalności i standardu. Koszt zaplanowanych robót wynosi ponad 229 tys., z czego zapewnione w umowie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej to blisko 150 tys. zł.

W fazie przygotowania do podpisu jest jeszcze jedna umowa na realizację projektu z PRO W, w tym przypadku chodzi o wykonanie ogólnodostępnej świetlicy multimedialnej dla mieszkańców Zimina i okolic w budynku szkolnym w tej miejscowości.

Dwa inne projekty posiadają już podpisane umowy i są gotowe do realizacji: modernizacja strażnicy OS P w Gowarzewie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Ziminie łącznie z budową boiska o sztucznej nawierzchni. W obu przypadkach powodem odłożenia realizacji zadań na rok przyszły był brak możliwości zapewnienia środków na udział finansowy Gminy, spowodowany m. in. ogromnym zakresem zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej.

Inny, gigantyczny jak na warunki naszej Gminy projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej – budowa sieci kanalizacyjnej we wschodniej części terenu gminy, jest obecnie w stadium rozliczenia. Wprawdzie w kilku przypadkach brak jeszcze możliwości uruchomienia przyłączy (konieczność wykonania odrębnego przyłącza energetycznego w przypadku kilku budynków wielorodzinnych), jednak należy mieć na uwadze, że przyłączenie instalacji domowej do przyłącza kanalizacyjnego doprowadzonego w bezpośrednie sąsiedztwo budynków przez Gminę należało do właścicieli posesji i nie było przewidziane do realizacji w ramach inwestycji. Formalne zamknięcie tej inwestycji nastąpi w najbliższych tygodniach.


 

HERB JUŻ (PRAWIE ) JEST

W poprzednim Gminnym ABC informowałem o przedłużających się procedurach uzyskania opinii MSWiA w sprawie herbu Gminy. Jak daleki jest zasięg oddziaływania naszej gazety nie wiemy, faktem jest, że opinia spłynęła prawie natychmiast po pojawieniu się „Samorządu” w sprzedaży:-). W związku z brakiem przeszkód formalnych Rada Gminy w dniu 26 października 2011 roku uchwaliła wzory herbu, flagi i pieczęci Gminy Kleszczewo. Negatywne doświadczenia związane z wcześniejszą próbą zatwierdzenia wzorów insygniów gminnych sprawiły, że to ważne dla Gminy wydarzenie odbyło się bez jakiejkolwiek uroczystej oprawy. Na drodze do wejścia w życie uchwały podjętej przez Radę Gminy jest jeszcze jeden warunek: nie zakwestionowanie jej przez Wojewodę w ramach nadzoru nad zgodnością z prawem. Termin wejścia w życie uchwały uzależniony jest od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

STRACIMY 0,5 MLN ZŁ?

Jest groźba utraty przez budżet Gminy ponad 0,5 mln złotych z podatku od budowli na autostradzie A2. O zwrot takiej kwoty wystąpił do Urzędu Gminy koncern paliwowy „Orlen” w związku ze stwierdzeniem braku podstaw do opodatkowania. Problem polega na tym, że firma sama deklarowała obowiązek podatkowy oraz wielkość zobowiązania od 2006 roku i należność systematycznie regulowała do czasu gdy dopatrzyła się, że to nie ona powinna być podatnikiem. Ponieważ po wyjaśnieniu sytuacji Gmina uznała przedstawione racje, należy się zwrot. Problem polega na tym, że w okresie od 2006 do 2010 roku (tego okresu dotyczy wniosek) uzbierała się znaczna kwota. Gmina zamierza wnioskować o odroczenie terminu zwrotu pieniędzy, argumentując to tym, iż zwrot podatku w ustawowym terminie (2 miesiące) przekracza możliwości budżetu Gminy, tym bardziej, że wpłaty następowały w długim okresie czasu, a powstałe nieporozumienie nie powstało z winy Urzędu.

Gotowość zwrotu pieniędzy koncernowi paliwowemu nie oznacza, że Gmina Kleszczewo zamierza zrezygnować z tej kwoty. Urząd Gminy stoi na stanowisku, że właściwym podatnikiem jest w tym przypadku Autostrada Wielkopolska, jako bezpośredni użytkownik gruntów Skarbu Państwa, ta jednak na razie nie zamierza przejąć obowiązku podatkowego. Wszystko wskazuje na to, że sprawa rozstrzygnie się w sądzie.

Przedmiotem sporu jest podatek od budowli związanych ze stacją paliw na MO P Tulce i Krzyżowniki.


 

BĘDZIE CHODNIK NA UL. FIOŁKOWEJ

W wyniku porozumienia, do którego doszło pomiędzy gminą a firmą APP Projekt Sp. z o. o. mieszkańcy osiedla Kwiatowego w Tulcach będą wkrótce mogli korzystać z nowego chodnika, który zostanie ułożony wzdłuż ulicy Fiołkowej. APP Projekt jest wykonawcą zatrudnionym do realizacji budynków mieszkalnych na zlecenie firmy Ronson Development Apartaments 2010 Sp. z o. o. Pomysł na wybudowanie chodnika jest wynikiem kompromisu pomiędzy interesem Gminy, która ma na względzie stan dróg i bezpieczeństwo mieszkańców, a firmą budowlaną, która nie uchyla się od odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia spowodowane przez siebie w trakcie wykonywanej inwestycji, jak również za zapewnienie bezpieczeństwa innym użytkownikom ulic wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych. Potrzeba budowy chodnika w tej części osiedla Kwiatowego była również sygnalizowana przez mieszkańców.


 

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 26 października br. Zostały wręczone nauczycielom z placówek, których organem prowadzącym jest Samorząd Nagrody Gminy Kleszczewo, za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej. Nagrody otrzymały następujące osoby (w kolejności od najniższej do najwyższej):

– Pani Beata Wolińska-Koper z ZS w Kleszczewie, m.in. za organizowanie cyklu wycieczek dydaktycznych w ramach tematu „Twórczy przedszkolak”

– Pani Aleksandra Grochowiak z ZS w Tulcach, m.in. za wdrożenie autorskiego programu „Spotkania ze sztuką”

– Pani Hanna Doroszewska-Furmanek z ZS w Kleszczewie, m.in. za zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie „Zielona szkoła”. Nagrodą w konkursie jest kwota 10 tys. zł z przeznaczeniem na wyjazd dzieci na tzw. „zieloną szkołę”.

Nagrody przyznaje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii specjalnej komisji. Warto wspomnieć również, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody dla nauczycieli i personelu niepedagogicznego szkół tradycyjnie przyznali również dyrektorzy placówek.


 

Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Ziminie 28 października br. przybyli do Urzędu Gminy. Wizyta w Urzędzie to element projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Uczniowie zainteresowani byli pracą Wójta Gminy, jak również poszczególnych komórek Urzędu Gminy. W trakcie bezpośrednich rozmów wykazali duże zainteresowanie aktualnymi problemami Gminy i planami na przyszłość.

W ramach tego samego programu dzieci i młodzież z Zimina uczestniczyli także w sesji Rady Gminy, podczas której przedstawili wyniki przeprowadzonej przez siebie ankiety na temat wybranych dziedzin funkcjonowania Gminy, a także przeprowadzili wywiad audio, jak również dla szkolnej gazetki z osobami sprawującymi funkcje w Gminie.

 

Bogdan Kemnitz