Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» STYCZEŃ

BUDŻET NA 2012 ROK

Rada Gminy 20 grudnia ub. roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok. Na efekt wielotygodniowej pracy administracji i radnych najlepiej spojrzeć przez pryzmat wydatków Gminy, tj. od strony mającej największe znaczenie praktyczne dla mieszkańców.

Na wykresie przedstawionym poniżej określenia działów klasyfikacji budżetowej nie zawsze wystarczająco przybliżają rodzaj ponoszonych przez gminę kosztów. Przykładem jest tutaj dział „rolnictwo i łowiectwo”. Zadania Gminy w wymienionych dziedzinach są znikome – z kwoty 21 400 zł, aż 19 400zł pochłoną obowiązkowe wpłaty odprowadzane na rzecz Izb Rolniczych. Dział „transport i łączność” – w przypadku naszej Gminy to głównie środki na utrzymanie dróg. Przyjęty plan przewiduje w 2012 r. zabezpieczenie wykonania najważniejszych zadań z punktu widzenia możliwości pozyskania dodatkowych środków do budżetu. Ograniczenia w tym przypadku wynikają z poziomu dochodów Gminy, które nie dają możliwości rozwiązania wszystkich problemów dotyczących dróg na terenie Gminy. Przeznaczono min. 300 tys. na budowę drogi do terenu aktywizacji gospodarczej w Krzyżownikach, 384 tys. na utwardzenie dróg na terenach inwestycji mieszkaniowych, 200 tys. na budowę drogi w Markowicach (podbudowę wykonano w 20011 roku w ramach budowy linii 400kV). W budżecie Gminy znajdują się także środki przeznaczone na budowę chodników przez sołectwa Nagradowice i Komorniki. W przypadku uzyskania dodatkowych środków, będzie możliwe ujęcie w budżecie zadań, które stanowią w całości obciążenie budżetu Gminy, w tym kontynuowanie programu budowy ulic w Tulcach. W dziale „transport i łączność” znajduje się również kwota 53 000 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie linii autobusowej Swarzędz –Tulce.

Niewielki pod względem wartości finansowej dział „gospodarka mieszkaniowa” związany jest z wydatkami dotyczącymi utrzymania mieszkań będących w zasobach komunalnych – znaczna część tych pieniędzy pochodzi z czynszów płaconych przez użytkowników lokali. Pod niewiele mówiącą nazwą: „działalność usługowa”, kryją się dwa zadania, które mają zostać zrealizowane z udziałem środków Unii Europejskiej: sporym przedsięwzięciem, jak na tegoroczny plan finansowy Gminy, będzie oszacowane na ponad 681 tys. zł przedsięwzięcie pod nazwą – zagospodarowanie centrum Gowarzewa wraz z remontem świetlicy, natomiast kwota 40 tys. zł ma zostać wydatkowana na remont i doposażenie pomieszczenia na potrzeby ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Ziminie (wniosek czeka na aprobatę Urzędu Marszałkowskiego). W dziale tym przeznaczono także środki, niestety niższe od potrzeb, na przygotowywanie planów zagospodarowania i innych opracowań ważnych z punktu widzenia rozwoju Gminy.

 

Dział „administracja publiczna”, na który zabezpieczono środki w granicach 9,6% budżetu Gminy, to koszty działalności Urzędu Gminy, a także wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową, z funkcjonowaniem Rady Gminy, jak również z ubezpieczeniem majątku komunalnego i promocją. To także środki związane z działalnością sołectw oraz składki członkowskie wnoszone na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – jak nazwa działu wskazuje, służy on do finansowania zadań własnych Gminy z zakresu bezpieczeństwa. Główną pozycję – 186 tys. zł stanowią wydatki na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z kwoty ponad 51 tys., przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe, prawie całość stanowi rezerwa na wypadek nieprzewidzianych wypadków – zabezpieczenie rezerwy jest obowiązkiem samorządu.

Na „obsługę długu publicznego”, a więc spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydzielono 413 tys. zł, ale do tej kwoty należy jeszcze dodać środki niezbędne do spłaty zadłużenia, które stanowią rozchody Gminy w wysokości 805 tys.

Tradycyjnie najwyższą pozycję w budżecie Gminy stanowi „oświata i wychowanie”- to aż 8 425 tys. zł. W zdecydowanej większości są to środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. W planie jest budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – gmina zabezpieczyła swój 50% udział, czekamy na rozpatrzenie wniosku w tej sprawie. Czy uda się wygospodarować środki na kontynuowanie remontów, dopiero się okaże. Uzupełnieniem tego działu jest „edukacyjna opieka wychowawcza” z kwotą 112 tys. zł, dział ten dotyczy głównie finansowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

Do znaczących pozycji wydatków budżetu Gminy należy „pomoc społeczna” – kwota 2 114 tys. zł wydatkowana jest na cele określone w tytule działu, należy mieć jednak na uwadze, że zdecydowana większość środków adresowana jest z góry do odbiorców na podstawie obowiązujących przepisów, a tylko w niewielkiej części o przydziale pomocy decyduje uznaniowo Ośrodek Pomocy Społecznej. Uzupełnieniem problematyki społecznej ujętej w ramach działalności OPS jest to wszystko co się dzieje za przyczyną środków z działu „ochrona zdrowia”. Pieniądze pochodzące w większości z opłat za sprzedaż alkoholu przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, jak również tych związanych z innymi uzależnieniami. Znaczącą rolę w dysponowaniu tymi środkami odgrywa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wśród inicjatyw, również w tym roku zaplanowano min. Organizację Akcji Lato i Dnia Seniora.

Jednym z najbardziej rzutujących na sposób funkcjonowania Gminy jest dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Beneficjentem większości środków na wydatki bieżące jest tutaj Zakład Komunalny. Dotacja dla ZK w wysokości 994 tys. zł udzielana jest na gminną komunikację i oczyszczanie ścieków. Ponadto Zakładowi zlecane są inne usługi na rzecz Gminy, m.in. remonty pomieszczeń, inwestycje infrastrukturalne i prace porządkowe. Dodatkową kwotę 100 tys. zł przyznano w celu wsparcia remontów taboru autobusowego. W ogólnej kwocie zapisanej w tym dziale, znaczącą pozycję stanowią także wydatki na oświetlenie ulic 323 tys., utrzymanie zieleni 160 tys., a także 42 tys. zł na współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt. Jak wiadomo część środków na bieżącą działalność pozyskuje z tytułu odpłatności za wykonywane usługi. W przypadku obciążeń nakładanych na mieszkańców nasz samorząd stara się zawsze ważyć potencjalne zyski i straty społeczne, stąd też ceny usług ustalane przez Zakład Komunalny przeważnie nie dają gwarancji pełnego pokrycia kosztów prowadzonej działalności, brakujące środki uzupełnia budżet Gminy. Szczególnie wyraźnie można to obserwować na przykładzie cen biletów autobusowych, które pozostają na tym samym poziomie od wielu lat.

Ostatnie prezentowane działy budżetu Gminy to „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz „kultura fizyczna i sport”. Realizacją zadań zawartych w powyższych tytułach zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i S portu. Wśród ważnych przedsięwzięć finansowanych w tym przypadku należy wymienić kontynuację modernizacji i rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury – 900 tys. zł oraz budowę boiska sportowego wraz zagospodarowaniem terenu przy szkole w Ziminie – 379 tys. zł. Wśród zadań rezerwowych jest budowa boisk w Kleszczewie i Tulcach.

Tegoroczny budżet Gminy powstał w atmosferze wielu niewiadomych. Priorytetem jest dokończenie przedsięwzięć pozostałych z roku ubiegłego, w pierwszej kolejności związanych z pozyskanym wsparciem ze środków zewnętrznych. Kwota 3 799 699zł na remonty inwestycje, to znacznie mniej niż wykonane w roku ubiegłym 6 903 717zł, ale i tak dla jej wygospodarowania konieczne było zaplanowanie wpływów ze sprzedaży mienia Gminy. Sprzedaż terenów inwestycyjnych jest pociągnięciem celowym, gdyż daje impuls do rozwoju Gminy – problemem jest jednak niski popyt. Zdecydowana większość środków na inwestycje pochodzi ze źródeł zewnętrznych.

Rok 2012 dla większości samorządów będzie trudny ze względu na rosnące koszty realizacji zadań własnych, jak również z powodu znacznie ograniczonych możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym zwłaszcza napędzających gminne inwestycje środków unijnych.

 


ZIMA SPRZYJA INWESTOROM

Przełom roku, a inwestycje i remonty trwają w najlepsze. Na ulicy Świerkowej w Tulcach budowana jest kanalizacja deszczowa. Inwestycja powstaje w ramach rozbudowy osiedli mieszkaniowych. Kolektor odprowadzi nadmiar wody z nowych osiedli, ale także przyczyni się do odwodnienia ulicy, co w przyszłości pozwoli obniżyć koszty ułożenia stałej nawierzchni. Duża głębokość układania kolektora o dużej średnicy to przyczyna wyjątkowo dotkliwych utrudnień dla mieszkańców, którzy okresowo pozbawieni są całkowicie dojazdu do swoich posesji. Problemy z przejezdnością dróg wychodzą także poza ulicę Świerkową – wykonawca obiecuje zminimalizowanie uciążliwości  i zakończenie robót na terenie osiedla do końca stycznia br.

Budowa kanalizacji na ul. Świerkowej

W końcówce roku wyremontowane zostały, przy użyciu masy asfaltowej, uszkodzone fragmenty nawierzchni ważnych dróg gminnych, w szczególności ulicy Pocztowej w Tulcach, Strażackiej w Kleszczewie i drogi Gowarzewo-Szewce. Rozpoczęto także utwardzanie tłuczniem dróg osiedlowych na terenach inwestycyjnych – te ostatnie prace przerwane zostały ze względu na nadmiar opadów.

Bez przerwy prowadzone są natomiast roboty budowlane przy modernizacji Ośrodka Kultury – obecnie wykonywane jest pokrycie zadaszenia nad wejściem do budynku, układane są instalacje i wykonywane tynki.

 


KIBOLE DAJĄ PRZYKŁAD

Kibol to w poznańskiej gwarze kibic. W czasach potęgi nie zawsze obiektywnych mediów, kiboli kojarzy się z zakapturzonymi chuliganami organizującymi zadymy na stadionach, a także biorących udział w burdach organizowanych przy każdej nadarzającej się okazji, nie wyłączając świąt narodowych. To prawda, że w odpowiedzi na ewidentne ostatnio zapotrzebowanie na taki właśnie wizerunek „kibola”, chętnie ukazuje się biorących udział w burdach osobników przybranych w klubowe szaliki, traktując natomiast marginalnie postawy, które wprawdzie bardziej zasługują na pokazanie, ale na pierwsze strony przebić się nie mogą. Dlatego warto pokazywać inną stronę tego zjawiska, które burzy lansowany często stereotyp.

Flaga powstańcza przed Urzędem Gminy

Przed obchodzoną w grudniu ubiegłego roku rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Urzędzie Gminy zjawił się młody człowiek, który przedstawił się jako przedstawiciel stowarzyszenia „Wiara Lecha” i zaproponował dostarczenie flag powstańczych, prosząc jednocześnie o ich wywieszenie w reprezentacyjnych miejscach Gminy. Jak obiecał, tak zrobił, a flagi powstańcze znalazły się dzięki temu na masztach gminnych instytucji. 27 grudnia, w dniu obchodów rocznicy Powstania, kibole przygotowali niesamowite wydarzenie w centrum Poznania. Zamanifestowali pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń odpalając tysiące rac – niesamowity spektakl zwieńczono odśpiewaniem hymnu narodowego. Na Placu Wolności nie pozostał ślad po wypalonych racach.

 

Bogdan Kemnitz