Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» LUTY/MARZEC

KOLEJNE SZANSE OD UNII

Wystąpiliśmy o dotacje z budżetu Unii Europejskiej do kolejnych przedsięwzięć, których zapotrzebowanie zgłaszają mieszkańcy naszej Gminy. Już możemy mówić o sukcesie aż trzech propozycji, aczkolwiek do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna jest pozytywna opinia Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie projekty dotyczą programu LEAD ER, z którego korzystamy dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu „Światowid”. Warto wspomnieć, że dwa z trzech złożonych wniosków (oba w ramach tzw. „Małych projektów”) zajęły najwyższe lokaty na liście rankingowej Rady Projektowej Stowarzyszenia „Światowid”. Pierwsze miejsce spośród 44 złożonych wniosków zajął przygotowany przez Urząd Gminy projekt budowy placu zabaw w Szewcach wraz z zagospodarowaniem terenu (koszt 57 tys. zł, dofinansowanie 10 tys. zł). Na drugim miejscu powyższej listy znalazł się projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne (m. in. budowa boiska) w Komornikach (koszt 52,5 tys. zł, dotacja 20 tys. zł). Trzecim wnioskiem, który również zakwalifikowany został przez Radę Projektową Stowarzyszenia Światowid do dofinansowania jest budowa płyty boiska piłkarskiego na stadionie gminnym w Kleszczewie (koszt 258 047,83 zł, dotacja 92 945,00 zł). We wszystkich trzech przypadkach wysokość dotacji jest ograniczona ze względu na osiągnięcie maksymalnego limitu kwot dofinansowania w ramach budżetu UE 2007-2013. Wszystkie trzy projekty planuje się zrealizować w bieżącym roku. Na marginesie wysokich ocen wniosków złożonych przez naszą gminę warto dodać, że niezmiennie zachowujemy wysoką aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych. Wg informacji zbiorczej opracowanej przez Stowarzyszenie „Światowid” – nasza gmina zajmuje 3 miejsce wśród 14 gmin członkowskich (gminy powiatu gnieźnieńskiego i poznańskiego) pod względem ilości pozyskanych środków w ramach działania „Odnowa wsi”. W podobnej klasyfikacji dotyczącej tym razem ilości środków wykorzystanych w przeliczeniu na jednego mieszkańca na realizację projektów rewitalizacji w aglomeracji poznańskiej, zajmujemy zdecydowanie pierwsze miejsce. W tym przypadku ocenie poddano realizację Planów Odnowy Miejscowości, gdzie wg danych Centrum Badań Metropolitalnych jesteśmy jedyną gminą, która planami objęła cały swój obszar.


 

NOWE ŻYCIA STRAŻNIC

Na terenie naszej Gminy znajdują się 4 strażnice OS P. Najstarsza – strażnica OS P w Gowarzewie, została oddana do użytku w 1989 roku. Już w 1990 roku, tuż po inauguracji odrodzonego samorządu miało miejsce otwarcie strażnicy Krzyżowniki-Śródka. Obiekt jest usytuowany na terenie Śródki, ale powstał w wyniku wspólnej inicjatywy mieszkańców obu miejscowości. W czasie gdy otwierano strażnicę Krzyżowniki-Śródka stał już w stanie surowym budynek strażnicy w Kleszczewie, w krótkim czasie wykonane zostały pozostałe prace i budynek przeszedł w użytkowanie strażaków. Najnowszym obiektem jest powstała w całości w czasach ustroju samorządowego – strażnica OS P w Komornikach. Otwarcie miało miejsce w 1995 roku. Głównym inicjatorem budowy strażnic wiejskich był zmarły w ubiegłym roku wieloletni Prezes, a następnie Prezes Honorowy Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych – Czesław Kempiak. Zwłaszcza w latach 80 budowy te realizowane były metodą tzw. „czynów społecznych”, co oznaczało szeroki udział w pracach budowlanych mieszkańców poszczególnych miejscowości. Wykorzystanie poszczególnych obiektów było różne. Najintensywniej eksploatowanym budynkiem była strażnica Krzyżowniki-Śródka, w której przez szereg lat odbywały się znane na szeroką skalę dyskoteki. Najchętniej wynajmowaną salą była ta mieszcząca się w strażnicy w Gowarzewie, której walory zostały uzupełnione poprzez dobudowanie sceny. Nieco mniej korzystano z sali w Kleszczewie. Strażnica w Komornikach powstała w okresie gdy zainteresowanie wynajmem sal na imprezy organizowane we własnym zakresie, zaczęło tracić na popularności. Gospodarzami obiektów są strażacy, a w części przypadków także samorządy wiejskie, które administrują częścią socjalną. Obecnie we wszystkich strażnicach znajdują się wozy bojowe straży – koszty utrzymania garaży pokrywane są przez budżet Gminy. „Ząb czasu” sprawił, że powstałe w ubiegłym wieku budowle wymagają mniejszych lub większych remontów. Sporo w tym zakresie będzie się działo w bieżącym roku. Wkrótce Urząd Gminy ogłosi przetargi na przeprowadzenie prac remontowych w dwóch obiektach. Dzięki środkom pozyskanym z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostaną odnowione, a także przebudowane obiekty w Gowarzewie i Krzyżownikach-Śródce (I etap). Zmiany dotyczą standardu wnętrza obiektów, ich termomodernizacji, jak również zagospodarowania otoczenia. Strażnica w Kleszczewie, dzięki kolejnemu zastrzykowi środków od samorządu wiejskiego zyska nową, trzecią już bramę oraz dokończenie remontu posadzki w garażu. Strażacy zamierzają także wykonać we własnym zakresie powiększenie pomieszczenia administracyjnego – podobne zabiegi wykonali wcześniej w swoich strażnicach strażacy w Krzyżownikach-Śródce, a także w Gowarzewie. W przypadku strażnicy w Kleszczewie pojawiła się szansa na zmianę funkcji części socjalnej – jest zainteresowanie powstaniem restauracji, został ogłoszony przetarg na dzierżawę pomieszczeń. W najlepszym stanie technicznym, jak również funkcjonalnym, jest strażnica w Komornikach. Do najpilniejszych potrzeb w tym przypadku należy wykonanie ogrzewania garażu.

 


NA SESJI O BEZPIECZEŃSTWIE

Tematem wiodącym Sesji Rady Gminy w dniu 25 stycznia br. były sprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy. Informację o stanie bezpieczeństwa na obszarze gmin Kórnik i Kleszczewo złożył Komendant Komisariatu w Kórniku asp. szt. Eugeniusz Sierański. Do przedstawionych problemów ustosunkowywał się również podinsp. Roman Kuster I Z -ca Komendanta Miejskiego w Poznaniu. Pomimo tego, że nasza gmina wg statystyk uchodzi za najbezpieczniejszą w rejonie obsługiwanym przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu, tj, w obrębie miasta Poznania i powiatu poznańskiego, to wciąż pozostaje wiele do zrobienia w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom. Wnioski kierowane przez naszą gminę dotyczą nie tylko wzmocnienia etatowego placówki, ale również podniesienia statusu organizacyjnego, obecnie jest to Zespół Dzielnicowych.

 


WSPÓLNA INWESTYCJA

Nasza gmina, wraz z 10 innymi samorządami uczestniczy we wspólnym przedsięwzięciu, którego celem jest wybudowanie schroniska dla zwierząt. Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom należy do zadań gmin. Schronisko ma zostać zlokalizowane w Skałowie w gminie Kostrzyn. Inwestorem jest powołany w tym celu związek gmin. Poszczególne Gminy będą uczestniczyły finansowo w przedsięwzięciu w stopniu odpowiednim do swej wielkości wynikającej z liczby mieszkańców. Znaczące dofinansowanie tego zadania zadeklarowało Starostwo Powiatowe. Zarząd Związku poszukuje także innych źródeł sfinansowania tej inwestycji. W poprzednim numerze o zaawansowaniu prac informował dyrektor biura Związku – Paweł Kubiak. Warto poinformować o fakcie podpisana umowy na wykonanie dokumentacji technicznej obiektu – projekt ma być gotowy w trzecim kwartale br. samorząd

 


NA GRUNTÓWKACH LEPIEJ ALE…

Jest lepiej niż w roku ubiegłym, gdy wskutek intensywnych opadów sporo dróg gruntowych znalazło się pod wodą. Odcinki najbardziej zagrożone zniszczeniem wzmocniono, ale niestety i w tym roku zdarzają się gruntówki, w których występują szczególne uciążliwości. Są to przeważnie miejsca związane z inwestycjami prowadzonymi w drodze, bądź na przylegających działkach. Przykładem może być tutaj ul. Świerkowa w Tulcach. Niestety inwestor budowy kanalizacji deszczowej (nie jest to inwestycja Gminy) i wykonawca nie poradzili sobie z problemem właściwego utrzymania drogi i zapewnienia możliwości jej eksploatacji przez kierowców i pieszych – co gorsza, podobny los spotkał sąsiednie ulice, którymi poprowadzono ciężki transport wbrew ustaleniom z gminą. Zgodnie z warunkami udzielenia zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym, inwestor jest zobowiązany do doprowadzenia drogi do stanu nie gorszego niż przed inwestycją. Zapewnienie właściwego stanu dróg gruntowych w okresie intensywnych opadów, a zwłaszcza w czasie odwilży to zadanie trudne, gdyż w tym czasie wykluczone jest użycie jakiegokolwiek sprzętu. Po ustabilizowaniu się wierzchniej warstwy dróg przewidziane jest wykonanie robót konserwacyjnych (równanie z wałowaniem), a w niektórych miejscach odtworzeniowych.

 


WKRÓTCE OBWODNICA ŻERNIK

Trwa procedura przetargowa dotycząca zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 w rejonie miejscowości Żerniki. Inwestycja dotyczy znacznej liczby mieszkańców naszej Gminy, którzy korzystają z tego dojazdu do drogi S11 (tzw. „trasy katowickiej”), a bezpośrednio mieszkańców fragmentu ul. Sportowej, od ul. Kasztanowej w kierunku Żernik. Całość zadania obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku od ul. Kasztanowej w Tulcach do trasy S11. Zasadniczym celem inwestycji jest wykonanie obwodnicy Żernik, po to, aby wyeliminować serię zakrętów wzdłuż zabudowań gospodarczych. Nas szczególnie interesuje odcinek zadania związany z naszą gminą, ponieważ po zrealizowaniu przedsięwzięcia uzyskamy nie tylko nową, wygodniejszą jezdnię (o szerokości 7 m, w rejonie zabudowy o obniżonej emisji hałasu) ale także bezpieczny (2m) chodnik do Żernik. Droga na części przebiegu zostanie wyposażona w kanalizację deszczową. Do 20 lutego, tj. w terminie wyznaczonym do składania ofert do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, gotowość wykonania inwestycji zgłosiło dziewięciu oferentów proponujących wartości znacznie poniżej kosztorysu inwestorskiego – tak więc nie powinno być problemów z wyborem wykonawcy. Termin zakończenia robót mija 30.09.2012r.

 


GMINA KUPUJE I SPRZEDAJE

Chociaż częściej słyszymy o sprzedaży nieruchomości komunalnych, to warto wiedzieć, że gmina powiększa swój stan posiadania nie tylko poprzez nowe inwestycje ale także poprzez zakupy gruntu. Przykładem takich zakupów są działki zabezpieczone przez gminę na potrzeby urządzeń kanalizacyjnych w Poklatkach, czy ostatnio w Tulcach (od WCHiRZ na poszerzenie terenu istniejącej przepompowni ścieków). Wśród pożądanych z punktu widzenia Gminy transakcji jest sprzedaż terenów pod aktywizację gospodarczą w Krzyżownikach – niestety pomimo starań do sprzedaży nie dochodzi, ale być może „nie ma tego złego... ”, bo przecież nasze położenie na mapie komunikacyjnej wkrótce znacznie się poprawi. W celu poprawy atrakcyjności tego terenu zostanie wybudowany odcinek drogi łączący teren inwestycyjny z drogą nr 433. I w tym przypadku konieczne jest dokupienie pasa gruntu na poszerzenie jezdni. Długo rozważaną kwestią była sprzedaż terenu zajmowanego przez parking w Tulcach. Część działki została sprzedana bardzo łatwo, wkrótce prawdopodobnie zostanie sprzedana pozostała część. Plan zagospodarowania przestrzennego pozwala w tym miejscu na prowadzenie działalności gospodarczej, być może oprócz „mieszkaniówki” znajdzie się tutaj również oferta handlowo usługowa na potrzeby mieszkańców. Istnieje także możliwość zlokalizowania parkingów wzdłuż ulicy Poznańskiej, w kierunku parkingu przy Zespole Szkół.

 


PYTANIA O KOMUNIKACJĘ

W najbliższym czasie mieszkańcy naszej Gminy otrzymają druk ankiety dotyczącej systemu komunikacji publicznej działającego na terenie naszej Gminy. Pytania skierowane w ankiecie dotyczą wszystkich przewoźników, jednak szczególne znaczenie mają w przypadku najważniejszego przewoźnika jakim jest w naszej gminie Zakład Komunalny. Uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowego rozkładu jazdy, a także w trakcie prac nad poprawą funkcjonowania systemu komunikacji obsługującego mieszkańców Gminy Kleszczewo. Również tą drogą zachęcam do skorzystania z możliwości wypowiedzenia się w tej ważnej kwestii.

 

Bogdan Kemnitz