Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» PAŹDZIERNIK

SAMORZĄDY WSPÓLNIE

W dniach 26 i 27 września br. w Warszawie odbył się Samorządowy Kongres Oświaty. Pierwszy raz na jednej sali zebrali się przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu by zaprotestować przeciwko ignorowaniu przez rząd potrzeby wprowadzenia zmian w systemie oświaty mających na celu ustalenie standardów edukacyjnych, które pozwolą na prawidłowe wyliczenie kosztów prowadzenia szkół, a także przekazanie samorządom kompetencji, niezbędnych z punktu widzenia zarządzania szkołami. W wyniku dwudniowych debat wypracowano ostateczny wariant propozycji zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. Od czasu przejęcia prowadzenia szkół przez samorządy w połowie lat dziewięćdziesiątych, jakość polskiej edukacji uległa znacznej poprawie – przedstawiciele gmin i powiatów wskazali jednak, że wykorzystane zostały już wszystkie możliwości i rezerwy, które daje istniejący system prawny. Obecny stan prawny w zakresie oświaty, znacznie ogranicza samorządom możliwość samodzielnego wykonywania zadania własnego jakim jest prowadzenie oświaty, co jest niezgodne zarówno z Konstytucją RP jak również z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego. W 2011 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wstrzymało prace nad zmianami w prawie prowadzone dotąd z udziałem przedstawicieli organizacji samorządowych, a wyniki prac zignorowano.

Po zakończeniu Kongresu kilkuset samorządowców z całej Polski udało się pod Sejm RP gdzie złożono karty z blisko 250 tys. podpisów poparcia Obywatelskiego projektu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 249 podpisów pochodziło od mieszkańców gminy Kleszczewo. Projekt zakłada zwiększenie udziału samorządów w podatku PIT. W przypadku gmin postulowane jest zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z obecnych 39,34% do 48,78%. Proponuje się także wprowadzenie subwencji ekologicznej dla gmin położonych na obszarach chronionych. Proponowane zwiększenie udziału gmin w podatku PIT ma na celu zrekompensowanie samorządom strat spowodowanych nałożeniem dodatkowych obowiązków bez zapewnienia źródła finansowania, jak również poprzez wprowadzenie rozwiązań prawnych, które spowodowały ubytek wpływów do budżetów samorządowych.


BĘDZIE POMOC NA DOPOSAŻENIE O.K.

Powiększony i gruntownie odnowiony obiekt Ośrodka Kultury w Kleszczewie (zdjęcie na okładce) czeka na wyposażenie. W dniu 29 IX br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o zatwierdzeniu listy operacji zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach PROW. Na liście znajduje się również wniosek naszej Gminy dotyczący wyposażenia Ośrodka, co oznacza realną szansę na uzyskanie pomocy unijnej na ten cel. Nasz wniosek dotyczył zakupu mebli, jak również sprzętu audiowizualnego, instrumentów muzycznych, akcesoriów ekspozycyjnych, nagłośnienia itp. Zakup nowego wyposażenia jest warunkiem oddania Ośrodka Kultury do eksploatacji. Gmina ma szansę otrzymać dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych założonej operacji, tj. 108 208 zł. W nowych wnętrzach 28 września br. odbyła się po raz pierwszy sesja Rady Gminy.

Sukcesem zostały zwieńczone także starania o środki parafii w Krerowie – na rewitalizację otoczenia Kościoła uzyskano kwotę 375 946 zł, która stanowi 50% planowanych kosztów przedsięwzięcia.


NOWA DROGA W MARKOWICACH

Nawierzchnię asfaltową zyskała jedna z ulic w Markowicach. Jezdnia o szerokości 4,5 m ma długość 1030 m. Gminna inwestycja zyskała wsparcie Urzędu Marszałkowskiego.


NOWE BOISKA W TULCACH

Jest już zasiana trawa na nowym boisku trawiastym przy Zespole Szkół w Tulcach. Obiekt o wymiarach „Orlika” już wkrótce będzie posiadał nawierzchnię z naturalnej trawy. W celu wzmocnienia funkcji regeneracyjnych płyty boiska zainstalowany został system nawodnienia. Uporządkowany i obsiany trawą został także pozostały teren za budynkiem szkolnym. Wkrótce wykonane zostaną prace związane z montażem ogrodzenia. Przewidziane jest odtworzenie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ulicy Sportowej. Zostały już zakupione bramki i piłkochwyty. Aby można zainstalować urządzenia i korzystać z obiektu konieczna jest jednak regeneracja murawy.

 


 REMONT W GOWARZEWIE

Strażnicę wiejską w Gowarzewie oddano do użytku w 1989 roku. Kilka lat później do budynku dobudowana została scena. Obiekt, powstały z inicjatywy i przy znacznym zaangażowaniu mieszkańców, na co dzień wykorzystywany był głównie na potrzeby jednostki OSP Gowarzewo. Część socjalna pełniła rolę świetlicy wiejskiej, często wykorzystywanej na organizację imprez rodzinnych (dla mieszkańców i nie tylko), krótko działał tutaj również punkt przedszkolny, w ostatnich latach ma swoje miejsce również lokal wyborczy.

Obecny rok będzie zapewne jednym z najważniejszych w historii tego obiektu. Poprawiona zostanie funkcjonalność i odnowione zostaną wszystkie elementy budynku, tj. instalacje elektryczne i wodkan., stolarka, podłogi, sufity, ogrzewanie. Ważnym efektem tych robót będzie pełna termomodernizacja ścian i dachu. Pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Do poprawy wyglądu budynku, a także tej części Gowarzewa, tradycyjnie uznawanej za centrum miejscowości, przyczyni się także zagospodarowanie otaczającego terenu. Estetyczny wygląd zyska sąsiadujący z gminnymi budynkami (strażnica, sklep) pas terenu wzdłuż ulicy Swarzędzkiej, za budynkami powstanie parking dla samochodów osobowych.

Podobne prace prowadzone są przez tego samego wykonawcę w budynku strażnicy Krzyżowniki-Śródka.

Podjęcie tak rozległego zakresu prac w budynkach pełniących ważną rolę dla miejscowych społeczności było możliwe dzięki uzyskaniu wsparcia dla prac rewitalizacyjnych wykonywanych przez gminę w ramach Planu Odnowy Miejscowości z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

Gruntowne zmiany mają miejsce także w strażnicy w Kleszczewie. Tutaj w części socjalnej jest już praktycznie gotowa sala przyszłej restauracji. Przebudowie ulega także część garażowa – tutaj znaczny zakres prac wykonali kleszczewscy strażacy.


ZEBRANIA WIEJSKIE

W okresie od 10 do 25 września we wszystkich sołectwach naszej Gminy odbyły się zebrania wiejskie. Samorządy wiejskie rozdysponowały na własne potrzeby łącznie ponad 190 tys. Zł – taka jest pula funduszu w skali Gminy. O wysokości kwoty należnej poszczególnym sołectwom decyduje algorytm ustawowy.

Podczas podziału budżetów nacisk położono na koncentrację środków w celu realizacji konkretnych potrzeb w sołectwach. Wyeliminowano udzielanie dotacji poza sołectwo. Ograniczono także wydatki na cele promocyjne, jak również na przedsięwzięcia nie dotyczące wszystkich mieszkańców. W części sołectw podjęto zadania wykraczające poza rok 2013 – nakłady w tym przypadku będą ponoszone np. na zakup materiałów.

Najwięcej czasu podczas spotkań zajmowały dyskusje dotyczące spraw sołectwa i Gminy. Warto podkreślić duże zainteresowanie mieszkańców problemami ochrony środowiska i to nie tylko w kontekście zapowiadanych zmian w przepisach dotyczących zbiórki odpadów. Tradycyjnie spore emocje wywołują tematy inwestycyjne. Aspiracje mieszkańców naszej Gminy rosną w miarę wzrostu liczby realizowanych przedsięwzięć. Nie kwestionuje się aktywności inwestycyjnej Gminy, jednak nie ma sołectwa, w którym nie zgłaszano by pilnych potrzeb lokalnych w tym zakresie, sugerując jednocześnie gorsze traktowanie niż innych. Warto w tym momencie mieć świadomość, że dochody osiągane przez gminę wystarczają na pokrycie bieżących wydatków – kluczem do uwzględnienia w planach kolejnej inwestycji jest możliwość pozyskania środków na jej realizację. W bieżącym roku nie ma sołectwa, w którym nie została podjęta jakaś inwestycja.

Temat przewodni tegorocznych spotkań to kultura i sport – była okazja do bezpośrednich rozmów z uczestniczącym w zebraniach dyrektorem GOKiS Michałem Żelazkiem. Podczas spotkań mieszkańcy udzielili także poparcia inicjatywie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


ZMIANY W ZIMINIE

Rolę umownego „centrum” w Ziminie pełni Szkoła Podstawowa wraz z przyległym terenem. Dzięki zastosowaniu podobnego mechanizmu jak w przypadku Gowarzewa uzyskano wsparcie ze strony budżetu Unii Europejskiej na rzecz rewitalizacji tej części miejscowości.

Obecnie pełną parą trwają prace przy budowie boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej. Na obecnym etapie prac przewidziane jest także zaaranżowanie terenu zieleni, wykonanie chodników na terenie szkolnym, jak również wykonanie ogrodzenia.

W ramach innego z programów unijnych w budynku szkoły powstała ogólnie dostępna świetlica multimedialna-informowaliśmy już o tym w poprzednim numerze. Obecnie trwają prace mające na celu adaptację kolejnego fragmentu budynku na potrzeby oddziału przedszkolnego. W tej części obiektu działa już „zerówka”, wkrótce ma się tu także przenieść grupa maluchów przedszkola, które zostało uruchomione z początkiem roku szkolnego. Grupa, jak na warunki Zimina dość liczna – zapisanych jest 17 wychowanków.


RADOSNA JESZCZE RAZ

Przy Zespole Szkół w Kleszczewie ruszyły prace związane z budową placu zabaw dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Na budowę obiektu gmina pozyskała dotację z programu rządowego „Radosna szkoła”. Celem programu jest ułatwienie dzieciom wejścia w etap edukacji (przyspieszony o 1 rok). Prawie identyczny obiekt został zbudowany rok wcześniej przy Zespole Szkół w Tulcach.

W godzinach pracy szkół pierwszeństwo w korzystaniu z tych placów zabaw mają zorganizowane grupy szkolne. Po tym czasie z obiektów mogą korzystać wszystkie dzieci pod opieką rodziców lub opiekunów.

 


TRWAJĄ PRACE PRZY S5

Pomimo, że na S5 odbywa się już normalny ruch pojazdów, to w otoczeniu prowadzone są nadal prace. Powstają drogi serwisowe, które oprócz obsługi trasy będą wykorzystywane na potrzeby ruchu lokalnego, najwięcej w obrębie miejscowości Bylin (na włączenie do systemu dróg nie było zgody). W budowie jest także, zaczynający swój bieg na węźle „Kleszczewo”, odcinek drogi wojewódzkiej nr 434, który będzie pełnił rolę obwodnicy Kleszczewa. W rejonie włączenia się nowego fragmentu tej dro- Ponadto Wójt Gminy stosownie do art. 5a ust 4 ustawy o systemie oświaty przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy. – w sesji uczestniczyli dyrektorzy zespołów szkół, którzy przedstawili zarówno działalność i finanse szkół jak i realizacje zadań oświatowych.


JASTRZĄBEK W KOMORNIKACH

Kolejne boisko trawiaste o wymiarach 30 na 60 m powstaje w Komornikach. To już czwarte boisko zwane w naszej gminie „Jastrząbkiem”. W skład mini kompleksu sportowego w przyszłości będzie również wchodzić boisko do siatkówki. Obecnie wykonano płytę boiska i wysiano trawę.

Budowa terenów sportowych tuż obok istniejącego placu zabaw to szansa na powstanie terenu rekreacyjnego dla szerokiej grupy mieszkańców Komornik. Projekt boiska uzyskał dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Bogdan Kemnitz