Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» LISTOPAD

 INWESTYCJE NA FINISZU 

Zagospodarowanie terenu przy SP w Ziminie, I etap remontu strażnicy OSP Krzyżowniki-Śródka, plac zabaw „Radosna szkoła” to najważniejsze przedsięwzięcia, które finiszują na przełomie października i listopada br. Wszystkie trzy inwestycje realizowane są z udziałem środków spoza budżetu Gminy.

Zagospodarowanie terenu przy SP w Ziminie obejmuje budowę boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej (wymiary 44/22m), założenie skweru zieleni, budowę chodników i dojść, zakup ławek i wykonanie ogrodzenia terenu o długości 717m. Efektem dodatkowym jest wyprofilowanie istniejącej hałdy ziemi na mini stok saneczkowy. Łączny koszt wg kosztorysu 463,2 tys. zł. w tym z budżetu Unii Europejskiej w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 188,3 tys. zł.

Efektem pierwszego etapu modernizacji strażnicy Śródka-Krzyżowniki jest powiększona świetlica wraz z zapleczem sanitarnym, pełna termomodernizacja budynku (wymiana okien, bramy garażowej i drzwi, docieplenie ścian i stropów).  Koszt całości przedsięwzięcia 195,3 tys. zł, z czego udział środków z budżetu UE  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 127,0 tys. zł.  

Plac zabaw „Radosna szkoła” w Kleszczewie powstał w ramach programu będącego konsekwencją reformy zakładającej przyspieszenie rozpoczęcia edukacji szkolnej dzieci. Wartość inwestycji 250,5 tys. zł sfinansowana po połowie kosztów kwalifikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Gminę (dotacja 115,5 tys. zł).

Do listy kończonych właśnie zadań możemy  także dołączyć ogrodzenie terenu szkolno-sportowego w Tulcach. Budynki Zespołu Szkół, hala sportowa, kompleks „Orlik” oraz nowe boisko trawiaste zostały otoczone ogrodzeniem panelowym o długości 450m. Za sprawą prywatnego inwestora powstała też część chodnika, który będzie stanowił bezpośrednie połączenie osiedla Kwiatowego z wejściem do kompleksu szkolno-sportowego.

Warto także wspomnieć o wybudowanym przez Gminę chodniku przy drodze powiatowej wzdłuż cmentarza w Tulcach (w ramach porozumienia z parafią).

Dobiegają końca prace przy adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkolaków w Ziminie. W Gowarzewie trwają prace związane z zagospodarowaniem centrum tej miejscowości. NOWY SYSTEM INFRORMACJI WIZUALNEJ 

W naszej gminie rozpoczęliśmy instalowanie nowego systemu informacji wizualnej. Sukcesywnie rozmieszczane są tabliczki z nazwami ulic, zawierające także nazwę miejscowości oraz herb Gminy. W najbliższych miesiącach pojawią się również znaki wskazujące kierunek do najważniejszych obiektów i instytucji, a także tabliczki informujące o numerach posesji na poszczególnych ulicach w obrębie miejscowości nie posiadających nazw ulic.


TRZY RAZY PROW 

W dniu 17 października w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce podpisanie trzech kolejnych umów na dotacje ze środków unijnych do inwestycji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie naszej Gminy. Wszystkie trzy przedsięwzięcia realizowane są w ramach tzw. Małych Projektów, gdzie maksymalna wysokość dotacji wynosi 25 tys. zł.

Największe z przedsięwzięć objętych umowami – budowa placu zabaw w Szewcach, zostało już wykonane. Z kosztorysu zadania w wysokości 46,5 tys. zł z dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 10 tys. zł. Drugie z zadań jest również w wysokim stopniu zrealizowane – na boisku w Komornikach rośnie już trawa, montaż urządzeń przewidziany jest na wiosnę. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano 42,8 tys. zł, w tym z dotacji UE 20 tys. zł. O obu powyższych inwestycjach już wspominałem na łamach „S”.  Nowy projekt, który zostanie zrealizowany w wyniku podpisanych  umów z udziałem środków unijnych dotyczy miejscowości Krzyżowniki i Śródka.  Polega on na poprawie walorów turystyczno rekreacyjnych tych miejscowości, a konkretnie na doposażeniu już istniejących miejsc pełniących w/w funkcje w siłownie zewnętrzne, altany, tablice edukacyjne, pojemniki do segregacji odpadów i stojaki do rowerów. Całość zadania ma kosztować 38,1 tys. zł, w tym środki PROW to  25,0 tys. zł.


KANALIZACJA W TULCACH? 

Niezależnie od dużej liczby już zrealizowanych, bądź będących w trakcie realizacji zadań z udziałem środków europejskich, nadal prowadzone są starania o kolejne dotacje.  31 października został złożony wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o wsparcie budowy kanalizacji w Tulcach. Na zadanie obejmujące ulice Średzką (część od strony Komornik), Gospodarczą, Kasztanową i  Sportową (odcinek dotąd nieskanalizowany od ul. Kasztanowej do przepompowni ścieków) został wykonany projekt, jest już także pozwolenie na budowę.  Obszar objęty zakresem wniosku jest obecnie jedynym spełniającym wymogi WRPO odnośnie liczby mieszkańców przypadających na 1km sieci. Nasza gmina już raz występowała o pomoc w realizacji tej inwestycji, niestety z negatywnym rezultatem, czy uda się teraz – zobaczymy …


NAGRODY  DLA  PEDAGOGÓW 

Jednym z najważniejszych akcentów tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej gminie było wręczenie Nagród Gminy dla najbardziej zasłużonych nauczycieli placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina. Nagrody przyznawane są jeden raz w roku przez Wójta Gminy po zasięgnięciu opinii specjalnie w tym celu powołanej komisji.

Nagrody otrzymały  cztery osoby:

- Henryka Stachowiak – nauczyciel dyplomowany Zespołu Szkół w Tulcach

- Ewa Kropińska-Czub – wicedyrektor Zespołu Szkół w Tulcach

- Jan Mirosław Nowicki – nauczyciel mianowany Zespołu Szkół w Kleszczewie

- Elżbieta Królikowska – nauczyciel mianowany Zespołu Szkół w Kleszczewie

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas Sesji Rady Gminy w dniu 29 października br.


PRZYJAZNA GMINA 2012 

Kolejny już raz nasz samorząd uzyskał tytuł Przyjazna Gmina. Ogólnopolski Program "Przyjazna Gmina", realizowany przez redakcję Forum Biznesu, wg organizatorów „ma na celu wyłonienie najlepszych Gmin w Polsce oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję Gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom”. Przedmiotem analiz i ocen są gminne i prywatne tereny inwestycyjne, inwestycje własne gminy (w tym proekologiczne), planowanie rozwoju gminy, projekty przedsięwzięć, promocja inwestycyjna i gospodarcza, skuteczność działań promocyjnych, walory przyrodnicze, geograficzne, tradycje gospodarcze, kapitał ludzki, struktury gospodarcze, organizacje przedsiębiorców, fundacje, stowarzyszenia i inicjatywy obywatelskie, instytucje kultury i edukacji, zagospodarowanie budżetu, dostosowanie instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych, nagrody i wyróżnienia. Patronem Programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


 NOWE INWESTYCJE ENERGETYCZNE 

Szybki rozwój, którego jesteśmy świadkami i jednocześnie uczestnikami, to także wzrost zapotrzebowania na energię. By sprostać oczekiwaniom inwestorów branża energetyczna poddawana jest procesom modernizacyjnym, jesteśmy także świadkami powstawania nowych, niejednokrotnie gigantycznych inwestycji. Na określenie gigantycznej niewątpliwie zasługuje zakończona już budowa linii 2x400kV zlokalizowanej w południowo-wschodniej części Gminy, jak również ogromna  stacja elektroenergetyczna 400/110kV zlokalizowana w Gminie Kórnik – tuż obok Krerowa i Zimina. Obie inwestycje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego tej części Wielkopolski, w której się znajdujemy.

Ważnym wydarzeniem o wymiarze lokalnym, dotyczącym bezpośrednio naszej Gminy i gmin Kórnik, Kostrzyn oraz części Poznania było, mające miejsce 15 października br., otwarcie GPZ w Gądkach. Nowy GPZ wraz z linią energetyczną 110 kV biegnącą w kierunku naszej Gminy poprawi stopień zaspokojenia potrzeb energetycznych, jak również zapewni  alternatywne zasilanie rejonu w przypadku awarii GPZ w Nagradowicach. Powstanie nowego GPZ sprawia, że uwalniają się zasoby energii do zagospodarowania na terenie naszej Gminy, co ma duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów. 


HAŁAS NA AUTOSTRADZIE

Wskutek wniosków kierowanych przez mieszkańców nasza Gmina już od lat zabiega o zniwelowanie uciążliwości spowodowanych hałasem komunikacyjnym spowodowanym sąsiedztwem autostrady A2. Od dłuższego czasu czyniono starania o zdiagnozowanie skali problemu, co było możliwe poprzez uzyskanie informacji na temat wyników monitoringu prowadzonego wzdłuż trasy. Natężenie hałasu, początkowo będące na granicy norm (czego dowodem były badania przeprowadzone na zlecenie Gminy) rośnie wraz z wzrostem natężenia ruchu na autostradzie. Starania o dostęp do danych z monitoringu poziomu hałasu na autostradzie zostały zwieńczone sukcesem dopiero w ostatnich tygodniach – zbiegiem okoliczności (?) tuż przed zmianą przepisów dotyczących dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  Dane z monitoringu potwierdzały istnienie przekroczeń, które jednak w świetle obecnych przepisów są już dopuszczalne.

Problem hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się po autostradzie A2 stał się tematem spotkania, które miało miejsce w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu wzięli udział m. in. Z-ca Dyrektora Departamentu  Środowiska Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, W-ce Prezes Zarządu Autostrada Wielkopolska S.A. Andrzej Lewandowicz, Burmistrz Lubonia Dariusz Szmyt i Wójt Gminy Kleszczewo. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, że zostanie wykonany tzw. przegląd ekologiczny. Decyzję zobowiązującą zarządcę inwestycji (AW S.A) do wykonania przeglądu ekologicznego wydaje organ ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski) w przypadku gdy uzna, że istnieje możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – konsekwencją przeglądu może być zobowiązanie do wykonania ekranów akustycznych.

Osoby, które podczas zebrań wiejskich zgłaszały chęć zapoznania się z wynikami pomiaru hałasu emitowanego wzdłuż autostrady A2 informuję, że materiał jest dostępny w Urzędzie Gminy – pok. nr 6 (ze względu na jego obszerność nie jest możliwe umieszczenie na stronie internetowej Gminy).


Z ŻYCIA METROPOLII 

W dniu 25 października br. miało miejsce posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Metropolii Poznań. Dokonano wyboru władz Stowarzyszenia, uchwalono również budżet na 2012 rok. Podstawowe źródło dochodów budżetu stanowią składki członkowskie poszczególnych samorządów, które zostały ustalone na poziomie 52 gr od mieszkańca poszczególnych jednostek samorządowych (Gminy, Powiat Poznański i miasto Poznań). W trakcie obrad wypracowano stanowisko odnośnie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku.

W celu wspólnego działania na rzecz mieszkańców Metropolii realizowane są wspólne inicjatywy, min. tworzone są związki międzygminne.

Zarząd najbardziej zaawansowanego organizacyjnie ZM Schronisko dla Zwierząt „Schronisko”  obradował 10 i 23 października br. nad kształtem budżetu Związku na 2013 rok oraz nad strategią realizacji głównego celu, jakim jest budowa schroniska. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna inwestycji. Przedmiotem uzgodnień są propozycje składki członkowskiej oraz inwestycyjnej, które zostaną przekazane poszczególnym samorządom w celu uwzględnienia w projektach budżetów.

Spotkania konsultacyjne odbywają się również w ramach Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Przed związkiem stoją bardzo konkretne zadania, które muszą być zrealizowane zgodnie z kalendarzem określonym w ustawie o odpadach. Zaawansowanie przygotowań dotąd nie wychodzi poza etap formalno – prawny organizacji.

Trzecia inicjatywa skupia Gminy współpracujące w celu rozwiązywania problemów komunikacyjnych. Dotąd nie powstał związek międzygminny – trwają konsultacje odnośnie statutu, w tym zasad udziału poszczególnych samorządów w tym przedsięwzięciu. Obok pytań „jak” wspólnie rozwiązywać problemy komunikacyjne, w świetle obecnych uwarunkowań często jeszcze zadawane jest także pytanie „czy” celowy jest powrót do monopolu.  

 

                                                                                              Bogdan Kemnitz