Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Regulamin zajęć kulturalno-rekreacyjnych w dniach 12.01.2013.-27.01.2013

REGULAMIN ZAJĘĆ KULTURALNO-REKREACYJNYCH

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie

w dniach 12.01.2013 -27.01.2013

Postanowienia ogólne

1.    Zajęcia  trwają od soboty 12.01.2013r. do niedzieli 27.01.2013r.

2.    Odpłatność:

a/ za zajęcia wyjazdowe:

- dzieci i młodzież zameldowane w gminie Kleszczewo lub uczęszczające do szkół na jej terenie:   15 zł za każdy wyjazd

- dzieci i młodzież spoza terenu gminy Kleszczewo:  30  za każdy wyjazd    

b/ za zajęcia odbywające się na miejscu: 

- dzieci i młodzież zameldowane w gminie Kleszczewo lub uczęszczające do szkół na jej terenie: opłat się nie pobiera  

  - dzieci i młodzież spoza terenu gminy Kleszczewo: 10  za każde zajęcia

c/ za wypożyczenie łyżew na lodowisku  / tylko osoby bez swoich łyżew/:

       -  5 

3.    Uczestnikami zajęć wyjazdowych w ramach AKCJI mogą być uczniowie klas I – VI  szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjów.

4.     Dziecko jest wpisywane na listę uczestników i może brać udział w zajęciach  dopiero po dokonaniu opłaty oraz  po podpisaniu regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego.

5.     Zapisy przyjmowane są na poszczególne zajęcia  /wyjazdowe i na miejscu/.

6.     Na zajęcia na lodowisku przyjmowane będą tylko zapisy osób umiejących choćby w stopniu podstawowym jeździć na łyżwach.

7.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu zajęć.

8.     Opiekunowie - wychowawcy na wyjazdach oraz instruktorzy na zajęciach na miejscu  rozstrzygają problemy w porozumieniu z organizatorem AKCJI zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w zajęciach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie oraz rodzicami.

9.     Po zakończeniu zajęć wyjazdowych dzieci odbierane przez rodziców pozostają na terenie obiektów GOKiS pod opieką wychowawcy do g. 14:00.

10.  Na zgodę na  samodzielny powrót dziecka do domu rodzic lub opiekun prawny musi złożyć stosowne oświadczenie na piśmie

11.  Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej przebiegu AKCJI  ZIMA 2013 oraz publikacji zdjęć uczestników dla celów informacyjnych oraz promujących działalność Organizatora.  Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne ze zgodą na powyższy zapis.

12.  Podpis rodzica lub opiekuna prawnego pod niniejszym regulaminem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na nieodpłatne wykorzystanie artystycznych wykonań  utrwalonych podczas zajęć prowadzonych w ramach AKCJI  ZIMA  2013, dokonanie montażu, przekopiowanie zapisu na inny nośnik lub system zapisu w celu wielokrotnego wyemitowania przy pomocy wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne i za pomocą satelity w ramach nadania i reemisji, w zakresie opisanym regulaminem. Organizator może w ramach wyrażonej zgody udostępnić materiał innym podmiotom, zgodnie z własnymi potrzebami dotyczącymi promocji AKCJI  ZIMA 2013 i w zakresie opisanym regulaminem.

13.  Podpis rodzica lub opiekuna prawnego jest także równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników AKCJI przez  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie  na potrzeby organizacji AKCJI  ZIMA 2013

Uczestnicy zajęć mają prawo do;

   1.           Korzystania z opieki wychowawców:

·podczas wyjazdów w godzinach od 8.30 do 14.00

·podczas zajęć na miejscu w godzinach ich trwania określonych w planie AKCJI

2.     Zapewnienia im bezpieczeństwa podczas  przejazdów i zajęć wyjazdowych.

3.     Zapewnienia im warunków zgodnie z normami higienicznymi.

4.     Uczestniczenia w zaplanowanych zajęciach zgodnych z programem, przystosowanych do wieku i zainteresowań uczestników

5.     Zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji programu, bezpieczeństwa, i zachowania innych uczestników zajęć  do wychowawcy i  dyrektora GOKiS w Kleszczewie .

Uczestnicy zajęć  zobowiązani są do:

1.       Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany, koleżeński i kulturalny.

2.       Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez wychowawców.

3.       Przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w budynkach i

poza nimi, przepisów ruchu drogowego i przeciwpożarowych, zachowując ostrożność na ulicach, torach i schodach  oraz       wszędzie tam, gdzie może grozić jakieś niebezpieczeństwo.

4.         Poszanowania wyposażenia i wyglądu wszystkich przeznaczonych do realizacji programu obiektów. W                    przypadku  uszkodzenia cudzego mienia rodzice ponoszą koszty jego naprawy.

5.         Uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach, a w przypadku niedyspozycji zgłaszają to wychowawcy grupy.

6.         Poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych uczestników zajęć  oraz ich przekonań.

7.         Kulturalnego odnoszenia się do wychowawców, koleżanek i innych osób.

8.         Przestrzegania planu zajęć.

9.         Zgłaszania wychowawcy spraw dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa swojego i innych uczestników zajęć.  W sytuacjach problemowych - konfliktów, złego zachowania i samopoczucia - mają obowiązek od razu zwracać się do opiekuna.

Uczestnikom  zajęć  zabrania  się:

1.     Samowolnego oddalania się z terenu na którym odbywają się zajęcia  bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

2.     Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i napojów alkoholowych i używania narkotyków.

3.     Stosowania przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek.

4.     Używania niecenzuralnych słów.

W przypadku łamania regulaminu stosuje się następujące kary:                                                                                                      - upomnienie w obecności grupy,                                                                                                                               - nagana w obecności całej grupy;                                                                                                                             - nagana w obecności całej grupy  z powiadomieniem rodziców oraz szkoły, do której uczęszcza uczestnik zajęć;              - wydalenia z zajęć bez możliwości zwrotu pieniędzy za zajęcia.

 

 

 

Dyrektor

GOKiS w Kleszczewie