Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» GRUDZIEŃ

ŚWIETLICA W GOWARZEWIE JUŻ GOTOWA

Bieżący rok był niewątpliwie znaczącym dla strażnic na terenie naszej Gminy. Z czterech obiektów znacznej przebudowie i remontom zostały poddane trzy: Gowarzewo, Śródka-Krzyżowniki oraz Kleszczewo. Strażnica w Komornikach, jako obiekt dużo młodszy od w/w na rewitalizację jeszcze musi poczekać.

O zakończeniu prac w Śródce-Krzyżownikach oraz w Kleszczewie już informowaliśmy – w pierwszym przypadku efektem użytkowym jest powiększona świetlica i termomodernizacja budynku, w drugim nowa jakość to podejmująca właśnie działalność restauracja.

Obecnie można już poinformować o zakończeniu rozległego zakresu prac związanych z remontem strażnicy i zagospodarowaniem terenu centrum miejscowości Gowarzewo. Mianem centrum w tym przypadku określono otoczenie budynków gminnych: strażnicy i obiektu handlowego. Budynek strażnicy, obok pełnej termomodernizacji (ocieplenie ścian i dachu, wymiana okien i drzwi), zyskał również wymianę wszystkich instalacji i stolarki, nowe wnętrza, w tym przebudowane zaplecza socjalne i sanitarne, nowoczesne wnętrza sal. W „nowej epoce” znaleźli się także strażacy, którzy zyskali estetyczne wnętrza garaży z odpowiednim zapleczem sanitarnym i zmodernizowanym ujęciem wody, a także stanowiska dla wozów bojowych właściwie zabezpieczone przed mrozem.

Nowy wygląd zyskało otoczenie budynków „centrum” miejscowości; jest sporo miejsc parkingowych, miejsca na zieleń (do założenia na wiosnę) i małą architekturę. Niestety, już w trakcie budowy pojawiły się obawy o trwałość wykonanych prac. Niektórzy kierowcy, tak jak dotąd łamali przepisy przejeżdżając przez zatokę autobusową pod sklep, by następnie półłukiem wyjechać na ulicę Rabowicką, tak czynią to nadal jadąc po świeżo ułożonych krawężnikach, kostce betonowej i skwerkach zieleni. Jest to zdumiewający przykład lekceważenia cudzej pracy i społecznych pieniędzy – miejmy nadzieję, że dewastacji tego miejsca zdołają zapobiec wrażliwi mieszkańcy, jak również Policja.


OTWARCIE PLACU ZABAW W KLESZCZEWIE

27 listopada nastąpiło otwarcie placu zabaw „Radosna szkoła” w Kleszczewie, który powstał w ramach programu będącego konsekwencją reformy zakładającej przyspieszenie rozpoczęcia edukacji szkolnej dzieci. Wartość inwestycji 250,5 tys. zł sfinansowana została po połowie kosztów kwalifikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Gminę, w praktyce oznacz to, że dotacja z MEN wyniosła 115,5 tys. zł. W dniu otwarcia placu, każde z blisko 100 dzieci uczetników uruczystości było VIP-em i osobiście przecinało Wstęgę.

 

 


GMINA FAIR PLAY

Nasza gmina już po raz piąty otrzymała certyfikat i tytuł „Gmina Fair Play”. W obecnej edycji konkursu oprócz certyfikatu otrzymaliśmy również „Złotą Statuetkę Gmina Fair Play 2012” – nagrodę Kapituła konkursu przyznaje za uzyskanie tytułu Fair Play w 5 kolejnych konkursach. Podczas Gali, która miał miejsce 7 grudnia br. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki naszą Gminę reprezentowała Z-ca Wójta Genowefa Przepióra.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem marszałków województw.

Wg intencji organizatorów Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających  odejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Procedura konkursowa jest dwustopniowa: pierwszy etap odbywa się na podstawie dokumentacji, drugi polega na przeprowadzeniu audytów w gminach. Uzupełnieniem procedur kontrolnych są również spotkania i wywiady z przedsiębiorcami.

Wyniki powyższych badań stanowią cenny materiał porównawczy, służący doskonaleniu pracy administracji.

W tym roku z 74 samorządów, które poddały się weryfikacji tytuł uzyskało 65.

Obok konkursu dla gmin odbywa się również edycja dla przedsiębiorców – może warto się zainteresować tą formą audytu i promocji.


METROPOLIA W KLESZCZEWIE

Salka konferencyjna Urzędu Gminy w Kleszczewie 7 grudnia br. była miejscem posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W obradach udział wzięli także członkowie komisji rewizyjnej Rady Metropolii Poznańskiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Badań Metropolitalnych. Uczestnictwo dwóch ostatnich z wymienionych instytucji wynikało z prezentacji przez CBM wyników pracy badawczej pt. „Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi transportowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”, a także projektu „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”.

Zarząd Stowarzyszenia od 25 października br., tj. po wyborach na czteroletnią kadencję działa w następującym składzie: Prezes Ryszard Grobelny – Prezydent Poznania, v-ce Prezesi: Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu, członkowie Zarządu: Jerzy Lechnerowski – Burmistrz Kórnika oraz Burmistrz Buku – Stanisław Filipiak. Jednym z pięciu członków komisji rewizyjnej Rady Metropolii jest Wójt Gminy Kleszczewo.

W skład Stowarzyszenia wchodzi obecnie 20 gmin, miasto Poznań oraz Powiat Poznański.


PŁACIMY PODATKI, WIĘC …

Pierwsze objawy zimy wywołały spore zamieszanie na drogach, dodajmy, w całym kraju. Problemów nie uniknęli także podróżujący drogami na terenie naszej Gminy. Tak się złożyło, że pojawiły się skargi dotyczące spóźnionych reakcji na drogach powiatowych. Ze strony Urzędu Gminy żadne sygnały dotyczące spraw mieszkańców nie są lekceważone, jednak sposób formułowania uwag ze strony niektórych respondentów świadczy ewidentnie o braku wiedzy odnośnie istniejącego od lat podziału obowiązków w obrębie poszczególnych szczebli administracji. Tak więc warto przypomnieć, że poszczególne szczeble administracji samorządowej, jak również odpowiednie agendy administracji rządowej są odpowiedzialne za realizację na rzecz mieszkańców Gminy (i zwykle na jej terenie) różnych, ściśle określonych zadań (część zadań istotnych z punktu widzenia funkcjonowania gminy wykonują także firmy prywatne lub spółki, np. dostawa prądu, czy gazu). Gmina nie podlega tym instytucjom, ani też te instytucje nie podlegają Gminie, Gmina nie ma też prawa dyktować w jaki sposób mają one wykonywać swoje obowiązki.

Tak więc, brak podległości w obie strony, w zamian ścisły podział obowiązków i odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji.

Na realizację poszczególnych zadań płacimy podatki. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku rozdziału obowiązków, tutaj również istnieje podział – podatki płacimy do Gminy, ale także do budżetów powiatu, województwa samorządowego i na realizację zadań rządowych (płacimy też rachunki w ramach zawartych przez nas umów, np. za dostawę prądu).

Skąd ten temat? 80% wniosków składanych do naszej Gminy przez mieszkańców nie dotyczy zadań Gminy lecz sposobu realizacji (lub braku realizacji) zadań na rzecz mieszkańców przez instytucje inne niż Samorząd Gminy Kleszczewo.

Świadczyć to może zarówno o stosunkowo dobrze wykonywanych zadaniach przez nasz Samorząd, jak również o zaufaniu, że to właśnie Gmina jest w stanie zaradzić w sprawach zaniedbywanych przez odpowiedzialne za nie instytucje. Niestety, chyba jednak nie zawsze tak jest; gdy np. ktoś śle skargi na Gminę do Starostwa za zły stan drogi powiatowej (!), to ta całkiem sympatyczna teoria upada.

Biorąc pod uwagę, że powyższy przykład nie jest odosobniony, mamy ewidentnie do czynienia z niedosytem informacji, z czego wynika wniosek, iż należy o tych sprawach częściej mówić, po to by poprawić skuteczność załatwiania spraw – bo przecież problem może rozwiązać tylko ta instytucja, która zajmuje się daną sprawą.

Zgłaszajmy pod adresem swojego Samorządu gminnego to, co uważamy za nieprawidłowe po to, by ten miał pełne rozeznanie odnośnie problemów, z którymi borykają się mieszkańcy i mógł szukać, we współpracy z odpowiednimi podmiotami skutecznych rozwiązań. Miejmy jednak świadomość, że Gmina ma ściśle określony katalog zadań – nie ma uprawnień ani środków finansowych, by decydować o sposobie rozwiązywania problemów, które nie są jej przypisane w odpowiednich przepisach prawa, nawet jeśli dotyczą one jej terenu i najbardziej żywotnych spraw mieszkańców. Nie może również ponosić odpowiedzialności za nieprawidłową realizację zadań będących w zakresie innych instytucji.


INNOWACYJNA EKOLOGIA NA PANTEONIE

Gminy Kołobrzeg i Kleszczewo w kategorii do 50 tys. mieszkańców oraz miasta Opole i Bydgoszcz w kategorii do 100 tys. zostały laureatami ogólnopolskiego konkursu Panteon Polskiej Ekologii. Organizatorem konkursu, w którym biorą udział zarówno Gminy jak i podmioty gospodarcze jest firma Geoland Consulting International, partner Presspubliki – wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”. Panteon Polskiej Ekologii, jak deklarują organizatorzy konkursu, jest „prestiżową nagrodą ekologiczną dla firm, projektów lub osób, które działają na rzecz środowiska, a nie tylko o tym mówią”. Prezentacja nagrodzonych projektów i wręczenie nagród laureatom miało miejsce podczas uroczystej gali, która odbyła się w trakcie Międzynarodowych Targów POLEKO w Poznaniu 21 listopada br.

Nasza gmina otrzymała wyróżnienie za „Uregulowanie gospodarki ściekowej we wschodniej części Gminy”, tj. w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Poklatki i fragment Kleszczewa (część ulicy Lipowej). W wyniku inwestycji ułożono 33 664,61 mb. sieci kanalizacyjnej, jak również 5181mb sieci wodociągowej (Krerowo, Poklatki, część ul. Lipowej w Kleszczewie), wykonano także nowe nawierzchnie jezdni i chodnika w Krerowie.

Uhonorowani zostaliśmy nie tylko za rozmach inwestycji, ale przede wszystkim za innowacyjne podejście do problemu kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach o rozproszonej zabudowie. Zastosowanie na dużą, niespotykaną dotąd w Polsce, skalę sytemu kanalizacji ciśnieniowej pozwoliło na odebranie i przesłanie szczelnym systemem rurowym ścieków do oczyszczalni i tym samym uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego dla środowiska. Inwestycja miała również bardzo praktyczną zaletę w trakcie realizacji – jej uciążliwość dla mieszkańców była znikoma w porównaniu z budową kanalizacji w systemie tradycyjnym. Decydujący wpływ na znaczne ograniczenie uciążliwości i zniszczeń w trakcie budowy ma możliwość zastosowania zamiast otwartych wykopów (często bardzo głębokich) metody przecisków sterowanych. Rurociągi (węże) o niewielkich średnicach układane są stosunkowo płytko, nie ma konieczności zachowania szczególnego reżimu jeśli chodzi o zachowanie odpowiednich rzędnych.

Obok tak dużych zalet dla wykonawców system ma także bardzo istotny walor dla inwestora: jest tańszy w realizacji. Odnośnie kosztów eksploatacji będzie można wypowiedzieć się dopiero po pewnym czasie – jak dotąd ostrożnościowo można tutaj założyć poziom porównywalny do kanalizacji tradycyjnej, natomiast już dzisiaj można jednoznacznie stwierdzić, że koszty eksploatacji systemu są nieporównywalnie niskie w stosunku do tych, które wiążą się z przewożeniem ścieków na oczyszczalnię przy pomocy beczkowozów. W przypadku naszej inwestycji dotyczy to znacznej części posesji. Jest również wyjątkowa korzyść dla mieszkańców; specyfika systemu pozwala na wykonanie w ramach inwestycji przyłącza na posesję – właściciel ponosi jedynie koszt przełączenia instalacji domowej i podłączenia energii elektrycznej, wydatki z tym związane są również nieporównywalnie niskie w stosunku do kosztów budowy przyłącza, które w myśl obecnych przepisów zobowiązany jest wykonać właściciel posesji.

Należy dodać, że na realizację inwestycji uzyskaliśmy wsparcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotacja), jak również Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (preferencyjna pożyczka).


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Na terenie Gminy zimowym utrzymaniem dróg zajmuje się, w imieniu właścicieli tych dróg, kilku zarządców:

– drogi gminne – w imieniu Gminy Kleszczewo Zakład Komunalny w Kleszczewie – głównie chodniki i drogi osiedlowe oraz firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa

– drogi gminne o szerszym znaczeniu komunikacyjnym.

– drogi powiatowe – w imieniu Powiatu Poznańskiego Zakład Wielobranżowy Trans-Bruk z Nekli

– drogi wojewódzkie – w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD z miejscowości Grabonóg k. Gostynia.

Obok powyższych trzech kategorii są jeszcze kategorie wyższe, a więc autostrada, obsługiwana przez własną jednostkę i droga ekspresowa, gdzie usługodawcą jest GDDKiA, jak również kategoria dróg wewnętrznych administrowanych przez zarządców osiedli.

Szczegółowe informacje odnośnie administratorów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich i wykonawców usług, jak również odnośnie wykazu dróg z podziałem na kategorie zimowego utrzymania umieszczone są w specjalnej zakładce na internetowej stronie Gminy (www.kleszczewo.pl).

Przypomnieć też należy o obowiązku odśnieżania chodników wzdłuż posesji – to, że Gmina mając na względzie zapewnienie odpowiedniego standardu zimowego utrzymania ciągów pieszych, pomaga w odśnieżaniu i posypywaniu chodników nie zwalnia z odpowiedzialności za ich stan ze strony właścicieli.

Bogdan Kemnitz