Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


>> START / GMINNE ABC / ROK 2013 / LUTY
» LUTY

TO BARDZO WAŻNE!

Jakże często zastanawiamy się nad tym co zrobić, by rozwiązać kolejny problem utrudniający codzienne życie w naszej gminie. Dyskusje, często burzliwe i niesatysfakcjonujące nikogo, mają wspólny mianownik: skąd wziąć na to pieniądze?

Pieniędzy zmuszeni jesteśmy szukać nieraz bardzo daleko, niekiedy wnioskujemy o pomoc mogąc liczyć tylko na jeden czynnik – szczęście, bo spełnienie niezbędnych kryteriów jest mało realne.

Tymczasem jako mieszkańcy Gminy Kleszczewo mamy swoje pieniądze, z których często wspaniałomyślnie rezygnujemy. Rzecz dotyczy części podatku dochodowego od osób fizycznych, który ustawowo powinien trafiać do budżetu Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. No i tutaj zaczyna się problem – wiele osób, z różnych względów, nie dopełnia ciągle jeszcze aktualnego obowiązku meldunkowego. Brak meldunku jest niekorzystny z punktu widzenia finansów Gminy, zwłaszcza ze względu na udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprawdzie najbardziej pożądanym sposobem uporządkowania sytuacji jest meldunek w miejscu zamieszkania, jednak na szczęście jest tutaj wyjście awaryjne.

Gdy mamy problem z zameldowaniem, a chcemy by podatek od naszych dochodów służył do rozwiązywania problemów, z którymi zmagamy się w miejscu zamieszkania, możemy załatwianie formalności ograniczyć do Urzędu Skarbowego. Wystarczy nasze zeznanie podatkowe skierować do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (placówki w Poznaniu i w Swarzędzu) podając adres zamieszkania na terenie Gminy Kleszczewo (w przypadku gdy nastąpiła zmiana wypełniamy druczek aktualizacyjny ZAP-3 – szczegóły na okładce). To bardzo proste i niezwykle ważne z punktu widzenia wspólnego dobra mieszkańców Gminy.

Jaki jest praktyczny wymiar tej informacji – otóż udział podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców w dochodach budżetu Gminy wynosi obecnie 26,27%, a więc jest to pozycja mająca zasadnicze znaczenie dla realizacji potrzeb mieszkańców. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych, który za pośrednictwem Urzędów Skarbowych trafia od osób deklarujących zamieszkanie na terenie naszej Gminy systematycznie rośnie, np. w roku 2012 stanowił zaledwie 9,06% dochodów budżetu Gminy. W przeliczeniu na mieszkańca Gminy w 2002 roku udział w podatku dochodowym wynosił 124,86zł, natomiast w 2012 roku jest to już 731,92zł. Biorąc pod uwagę, że jest to statystyka i wiele osób branych tutaj pod uwagę nie podlega opodatkowaniu, wielkość wpływów od podatnika będącego mieszkańcem Gminy jest znacznie wyższa od wyliczonej średniej. Całkowita kwota udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiła w 2012 roku 4 794 071zł, podczas gdy całkowita kwota wszystkich dochodów bieżących (łącznie z subwencjami i dotacjami na realizację wydatków bieżących) wyniosła w tym roku 18 249 557zł.

Jak widać z powyższych danych, każda osoba deklarująca zamieszkanie na terenie naszej Gminy, realnie wpływa na możliwości poprawy warunków, w których chce żyć.


WIATRAKI WRACAJĄ?

Wraca temat lokalizacji na terenie naszej Gminy farmy wiatrowej. Przypomnijmy, że sprawa była przedmiotem szerokiej dyskusji w 2009 roku. W rezultacie przeprowadzonych wówczas analiz i konsultacji została wyrażona wstępna zgoda na lokalizację 25 wiatraków. Farma miała zostać zlokalizowana w południowej części gminy. Uzasadnieniem dla takiego położenia była kwestia właściwego wykorzystania zasobów Gminy. W rejonie lokalizacji wiatraków występują gleby wysokiej bonitacji, które podlegają ochronie – lokalizacja wiatraków nie przeszkadza dalszemu ich wykorzystaniu rolniczemu. Do zagospodarowania pod inwestycje, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, pozostają tereny położone w centralnej i północno zachodniej części Gminy. Wieże zlokalizowano wówczas w odległości minimum 600m od istniejącej i planowanej zabudowy. Firma Wind Field Wielkopolska napotkała wówczas niespodziewanie na przeszkodę ze strony lotniska w Krzesinach.

Temat obecnie powrócił ponieważ wojsko postanowiło ograniczyć swój sprzeciw do określonej części obszaru naszej Gminy. Niestety dla wnioskujących, negatywna opinia wojska dotyczy w znacznym stopniu terenu będącego przedmiotem wstępnie uzgodnionej lokalizacji, co będzie oznaczać zapewne dalsze ograniczenia liczby siłowni wiatrowych. Dodatkowym powodem ograniczenia wyznaczonego wówczas obszaru są korytarze przelotów ptaków zmierzających do rozlewiska w Szczodrzykowie.

Powyższe uwarunkowania, jak również inne okoliczności, które zaistniały od 2009 roku powodują, że sprawa lokalizacji farmy wiatrowej na terenie naszej Gminy będzie traktowana w znacznym stopniu jako nowy temat. Szczegóły będą przekazywane na bieżąco, z zainteresowaniem będziemy oczekiwać także opinii na ten temat z Państwa strony.

Na marginesie warto dodać, że obecnie firma uzgadnia lokalizację 57 wież na terenie Gminy Środa, a lokalizację 23 wiatraków przewidziano również w gminie Dominowo.


NOWE ZŁOŻE GAZU

Na terenie naszej Gminy, w części północno wschodniej (od Kleszczewa do Markowic) stwierdzono istnienie kolejnego złoża gazu. Jego zasięg obejmuje również Gminy Kostrzyn i Środa. Firma FX Energy Poland Sp. z o.o. posiadająca koncesję na eksploatację złóż, zamierza wkrótce przystąpić do próbnych odwiertów. Został złożony wniosek o ujęcie złoża w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy.


ILE ZA ODPADY?

Nadal nie wiadomo ile będziemy płacić za odpady. Wśród mieszkańców obszaru objętego działaniem Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej negatywnie została odebrana informacja o wysokości opłaty za wywóz i utylizację odpadów zaproponowana przez Zarząd Związku (14,75zł od osoby zamieszkującej posesję przy segregacji odpadów i 19,50 zł przy braku segregacji). Należy podkreślić, że powyższe kwoty nie zostały dotąd zaaprobowane przez przedstawicieli Gmin członkowskich. Brak decyzji związany jest min. z długim oczekiwaniem na uchwaloną dopiero w styczniu br. nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która daje nowe możliwości w zakresie sposobu ustalania opłat.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że przed rozszerzeniem zakresu sposobów ustalania wysokości opłat wśród członków ZMGOAP panowała jednomyślność, że podstawą naliczania wysokości opłaty śmieciowej dla właścicieli i użytkowników posesji będzie liczba zamieszkujących ją osób – w tym miejscu należy podkreślić, że o fakcie zamieszkania nie przesądza zameldowanie. Przy ustalaniu wysokości opłaty uwzględniana będzie liczba mieszkańców posesji, a nie liczba osób zameldowanych.

Szczególnie oczekiwanym nowym rozwiązaniem była możliwość zróżnicowania opłat ze względu na wielkość gospodarstwa domowego – rozwiązanie to umożliwi zmniejszenie obciążeń dla rodzin wielodzietnych. Nasza gmina oprócz zastosowania tej regulacji, w specjalnie podjętym stanowisku Rady Gminy, proponuje także przy ustalaniu wysokości opłat wykorzystać przepis pozwalający na zróżnicowanie ich wysokości ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. Postulowana przez naszą gminę potrzeba uwzględnienia specyfiki terenów wiejskich, wiąże się przede wszystkim z ilością „produkowanych” odpadów – na terenach wiejskich średnia ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na osobę jest znacznie mniejsza niż w miastach.

Gmina Kleszczewo zamierza również poprzeć ideę podziału obszaru obsługiwanego przez ZM GOAP na sektory, które mieszczą się w granicach gmin (każda gmina ma stanowić osobny sektor). Zarząd ZM GOAP sugeruje tworzenie większych sektorów składających się z kilku gmin. Uzasadnieniem dla koncepcji istnienia mniejszych obszarów zbiórki odpadów jest możliwość ubiegania się o zlecenie usług ze strony większej liczby firm (także tych mniejszych), jak również możliwość monitorowania przez poszczególne gminy przebiegu procesów związanych z funkcjonowaniem systemu zbiórki odpadów.

Nasz Samorząd stoi na stanowisku, że wysokość opłat zaproponowana przez Zarząd ZMGOAP jest zbyt wysoka. Przy ustalaniu opłat na etapie wstępnym należy oprzeć się na obecnych cenach funkcjonujących na rynku (z uwzględnieniem nowych elementów systemu), natomiast ostateczną ich wysokość ustalić dopiero po rozstrzygnięciu przetargów na odbiór i utylizację odpadów.

Powyższa informacja ma na celu przybliżenie przebiegu przygotowań do wdrożenia nowego systemu odbioru odpadów. O podjętych decyzjach i zaleceniach związanych z wprowadzaniem nowego prawa w życie będzie informować na bieżąco Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, informacje będziemy również prezentować na łamach „S”.

Do czasu uzyskania instrukcji ze strony ZM GOAP prosimy nie podejmować żadnych zmian w zakresie funkcjonowania dotychczasowego systemu, w tym także nie dokonywać zakupu pojemników na odpady.

 

Bogdan Kemnitz