Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» MARZEC

OD OSOBY 12 ZŁ

Od osoby 12 zł - tyle będziemy płacić za odbiór odpadów segregowanych od 1 lipca br. Decyzję o wysokości opłat, jak również szeregu innych ważnych z punktu widzenia funkcjonowania nowego systemu zbiórki i utylizacji odpadów sprawach, podjęli przedstawiciele gmin członkowskich Związku Międzygminnego Gospodarka  Odpadami Aglomeracji Poznańskiej podczas posiedzenia, które miało miejsce 12 marca br.

Podczas posiedzenia doszło do uchwalenia poprawek, a następnie tekstu jednolitego statutu Związku, jak również regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZMGOAP. Warto zwrócić uwagę, że wskutek przekazania gospodarowania odpadami związkowi międzygminnemu ulega zmianie zakres regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie, z którego zostanie usunięta część dotycząca postępowania z odpadami. Wiążące dla mieszkańców naszej Gminy są w tym przypadku ustalenia regulaminu uchwalonego przez ZMGOAP. Zmiana gminnego regulaminu, porządkująca nowy stan prawny, będzie uchwalona podczas najbliższej sesji  Rady Gminy, tj. 27 marca br.

Najbardziej oczekiwaną dotąd była decyzja w sprawie wysokości opłat. Podstawowa miesięczna opłata za odbiór odpadów  pozostałych po usunięciu frakcji podlegających segregacji (tzw. odpady segregowane) wynosić będzie 12 zł od osoby. Co bardzo ważne, przyjęty został system ochronny dla gospodarstw domowych wieloosobowych, który umożliwia obniżenie wysokości opłaty w przypadku gdy gospodarstwo domowe liczy więcej niż 3 osoby. I tak, gdy gospodarstwo domowe liczy 4 osoby opłata wynosić będzie 95% stawki, tj. 11,40 zł, przy pięciu 90% tj. 10,80 zł itd. W gospodarstwach liczących od 13 osób opłata będzie wynosiła 50% stawki, a więc 6 zł. Przewidziana została również opłata dla osób, które nie będą segregowały odpadów - w tym przypadku jej wysokość to 20 zł od osoby i nie ma tutaj zastosowania system ulg dla gospodarstw domowych wieloosobowych.

Co system oferuje w zamian? Kompleksowe rozwiązanie problemu zgodnie ze standardami europejskimi, m.in. nieodpłatne dostarczenie pojemników na odpady, dwukrotne w ciągu miesiąca usuwanie odpadów z posesji (jednokrotne frakcji wysegregowanych) oraz limit pojemników zwiększony do 0,6 m3 od osoby i system zbiórki odpadów problemowych. Związek odpowiada również za prawidłowe zagospodarowanie odpadów zabranych z posesji. Oznacza to systematyczny wzrost odzysku surowców do powtórnego wykorzystania, jak również minimalizowanie ilości odpadów trafiających na składowiska. Skutecznym rozwiązaniem problemu będzie utylizacja odpadów z odzyskiem energii w spalarni, która ma powstać w najbliższych kilku latach na terenie elektrociepłowni Karolin.

Warto wspomnieć, że wysokość opłat, chociaż wysoka, nie odzwierciedla kosztów szacowanych przez Zarząd Związku. Jedną z przesłanek obniżki projektowanej ich wysokości do obowiązującego obecnie poziomu, w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki, było zapewnienie maksymalnego stopnia segregacji, stąd też wysokie opłaty za odpady niesegregowane, które będą zachętą do segregacji. Warunkiem zachowania możliwie niskich opłat, zwłaszcza w początkowym okresie, jest m.in. prawidłowe wypełnianie deklaracji - koszty operacji muszą dźwigać solidarnie wszyscy mieszkańcy.

Jednym z zabiegów mających na celu zwiększenie konkurencji wśród podmiotów ubiegających się o rynek odpadów, a tym samym obniżkę kosztów świadczonych usług jest podział obszaru administrowanego przez ZMGOAP na 23 sektory. Z naszego punk- tu widzenia istotne jest to, że obszar Gminy Kleszczewo stanowi odrębny sektor zbiórki, co daje możliwość ubiegania się o trans- port odpadów wielu podmiotom, jak również ułatwi monitorowanie systemu.

Co powinien zrobić właściciel posesji (użytkownik, dzierżawca) w ramach przygotowań do uruchomienia systemu, a więc przed 1 lipca 2013 roku?

Do 3 czerwca br. złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w gospodarstwie domowym funkcjonującym na danej posesji.

Wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów z dotychczasowym usługodawcą ze skutkiem na koniec czerwca br.

Później wystarczy stosować się do instrukcji postępowania z odpadami i raz na dwa miesiące uiszczać opłaty.

Szczegółowe informacje zostaną dostarczone bezpośrednio do poszczególnych gospodarstw domowych. Na bieżąco informacji dostarczać będzie Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami  Aglomeracji Poznańskiej, zarówno za pośrednictwem środków masowego, jak i lokalnego przekazu. Specjalna zakładka została uruchomiona na stronie internetowej naszej gminy, nadal też temat będzie przedstawiany w gazetce "S".

Jest także szansa na powstanie delegatur biura Związku w gminach. Nasza Gmina wyraziła już gotowość zapewnienia odpowiednich warunków na terenie Urzędu Gminy, co zapewne znacznie ułatwiłoby kontakt i uprościło załatwianie spraw.


ROZMAWIAJMY O WIATRAKACH

Czy w krajobraz naszej gminy wpiszą się wkrótce wiatraki? Wszystko wskazuje na to, że tym razem decyzja będzie zależeć tylko od nas. Mówiąc "tym razem", mamy na myśli zakończone niepowodzeniem przygotowania do lokalizacji na terenie gminy siłowni wiatrowych, które miały miejsce w 2009 roku. Plany przekreślił wówczas brak zgody na realizację inwestycji ze strony wojska, ze względu na lotnisko w Krzesinach. Obecnie plany wojska zostały skonkretyzowane i na części obszaru gminy wyznaczonego w pierwotnych planach, ustawienie wiatraków jest możliwe. Przy lokalizacji wiatraków nadal duże znaczenie ma także ochrona przyrody, a w naszym przypadku trasy przelotów ptaków.

Najważniejszym czynnikiem jest oczywiście niedopuszczenie do pogorszenia warunków życia mieszkańców gminy – mając na względzie spełnienie tego warunku przyjętą poprzednio odległość wiatraków od istniejącej, jak również planowanej zabudowy wydłużono z 600 do 700 m - wiąże się to także z ewentualnością zwiększenia wysokości wież. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania zakłada się dzisiaj możliwość lokalizacji na terenie naszej gminy ok. 14 siłowni wiatrowych. Jak wspominaliśmy w poprzednim numerze "S", u naszych sąsiadów, w gminach Środa Wlkp. i Dominowo trwają przygotowania do budowy 80 wiatraków. W obu gminach jest już zlokalizowanych kilka wież. Warto odnotować, że w gminach, w których przed kilku laty zapoznawaliśmy się z problemami związanymi z powstaniem farm wiatrowych obecnie liczba wiatraków znacznie wzrosła - jest to niewątpliwie najlepszy argument przemawiający za poważnym potraktowaniem tego tematu.

Skąd powrót do tej już dość odległej sprawy? Otóż został ponownie w naszej gminie złożony wniosek o podjęcie zmiany planu zagospodarowania gminy w celu umożliwienia lokalizacji na uzgodnionym obszarze, wzmiankowanej wyżej liczby 14 wiatraków. Wnioskodawca jest ten sam co poprzednio - tym razem spółka Wind Field Wielkopolska działa jako udziałowiec grupy Geo Renewabies S.A. zrzeszającej 12 spółek na terenie Polski. Obecnie Spółka przedstawia się jako realizator projektów farm wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej 1500MW (jedna siłownia to zwykle ok. 2 MW).

Przedstawiciele firmy Geo Renewabies przedstawili się i zaprezentowali ofertę inwestycji podczas sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego br. Radni podczas posiedzeń komisji w dniach 18-20 marca br. wyrazili aprobatę w sprawie otwarcia procedury zmiany planu zagospodarowania. W trakcie tej procedury będzie okazja do jeszcze bardziej wnikliwego przestudiowania wszystkich za i przeciw lokalizacji, będzie też okazja do wysłuchania opinii zainteresowanych mieszkańców miejscowości Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka i Krzyżowniki. W obrębach geodezyjnych tych miejscowości istnieją obecnie warunki do lokalizacji wiatraków.

Niezależnie od wynikającej z procedur administracyjnych bez- pośredniej wymiany poglądów, która będzie miała miejsce za kilka miesięcy, zachęcamy już teraz do wyrażania swoich opinii w tej sprawie.


ZŁOŻE PRZED EKSPLATACJĄ

Kontynuację prac nad rozpoznaniem złoża "Siekierki" obejmującego m.in. odwiert w Gowarzewie zapowiedziała firma Energia Zachód, która jest spółką celową dla kontynuacji badań przy udziale Aurelian Oil & Gas pic i San Leon Energy pic. Ostatnia z wymienionych firm dołączyła do realizacji przedsięwzięcia w wyniku fuzji z Aurelian Oil & Gas.

W ramach w/w projektu poszukiwawczego w latach 2006-2011 przeprowadzono serię badań sejsmicznych, oraz w latach 2007-2012 wykonano 4 odwierty: 2 na terenie Trzeka, 1 w Gowarzewie i 1 w Krzesinkach. Prace oprócz odwiertów pionowych obejmowały także wykonanie odwiertów poziomych, zabiegi szczelinowania i testy produkcyjne zakończone zabezpieczeniem odwiertów.

Dalsze działania wymagają zmiany koncesji, z czym się wiąże uzyskanie decyzji środowiskowych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Procedura uzyskania decyzji środowiskowej przewidziana jest do przeprowadzenia w I połowie br., w jej przebiegu istnieje możliwość zgłaszania uwag.

W poprzednim numerze informowaliśmy o przygotowaniach do badań innego złoża, położonego w pólnocno-wschodniej części gminy.

Bogdan Kemnitz