Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddzi

Kleszczewo, dnia 10.10.2013r.

OR.6220.4.2013

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 

Na podstawie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 267)

zawiadamiam

że Wójt Gminy Kleszczewo przedłużył termin wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.  

Farma Wiatrowa Wielkopolska 3 polegająca na budowie zespołu 14 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie 

Inwestor: Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15,  02-674 Warszawa 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) zawiadamiam, że z uwagi na konieczność zapewnienia udziału w postępowaniu stronom zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 267), postanowienie  o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostanie wydane w terminie późniejszym, t.j. do 11.11.2013r.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

     /-/

mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

Otrzymują:

1.     Adresat

2.     a/a

 

Do wiadomości:

1. strony postępowania w aktach sprawy

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 267)), niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibach Urzędu Gminy w Kleszczewie oraz Urzędu Miejskiego Środzie Wielkopolskiej, gablotach informacyjnych w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Kleszczewo, Poklatki, Markowice, Krerowo, Zimin, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczewie pod adresem www.kleszczewo.pl

 

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 16.10.2013r. do dnia 30.10.2013r. włącznie.