Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» PAŹDZIERNIK

SZCZEGÓLNY GOŚĆ W URZĘDZIE

W związku z wizytacją parafii pw. Wszystkich Świętych, w Urzędzie Gminy gościł ks. biskup Zdzisław Fortuniak, który przybył w towarzystwie ks. proboszcza Hieronima Nowaka. Rozmowa z przedstawicielami samorządu Gminy: Przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem Lesińskim, Skarbnikiem Mirosławą Nowak oraz Wójtem Gminy dotyczyła szerokiego spektrum spraw, najważniejsze znaczenie miały jednak tematy na styku działalności parafii i samorządu.

Gość Gminy interesował się tempem rozwoju gminy i poszczególnych miejscowości, w tym kontekście poruszona została m.in. sprawa zabezpieczenia terenu pod budowę kościoła w Gowarzewie. 


SOŁECTWA UCHWALIŁY BUDŻETY

W okresie od 9 do 27 września br. odbyły się zebrania w sołectwach naszej gminy.

Mieszkańcy zapoznali się z wykonaniem zadań realizowanych z funduszu sołeckiego na 2013 rok (uchwalonego na zebraniach ubiegłorocznych), jak również zaplanowali wydatki ze środków funduszu na rok 2014. Kwota środków do rozdysponowania przez mieszkańców w ramach budżetu na 2014 rok wynosiła 182 272 zł. W stosunku do roku 2013 pula środków była nieco mniejsza (2013r. – 190 269 zł) na co wpływ miał stosunkowo duży przyrost mieszkańców przy nieco obniżonym wskaźniku dochodów gminy (dotyczy budżetu roku 2012, który stanowi bazę naliczeń). Sposób naliczania wielkości środków budżetu sołeckiego został określony w drodze ustawy sejmowej, różnice w wielkości budżetów poszczególnych sołectw wynikają z liczby mieszkańców. Gmina każdego roku podejmuje decyzję o utworzeniu funduszu sołeckiego na kolejny rok. W skali kraju z takiej możliwości korzysta około połowy samorządów, a więc w znacznej liczbie gmin fundusz nie istnieje. Dla spopularyzowania tej formy dystrybucji środków publicznych rząd stosuje zachęty w postaci premii dla gmin, które tworzą fundusz sołecki – premia wynosi od 10, 20 lub 30% (w zależności od zasobności gminy) wartości zadań wykonanych w ramach funduszu. Ze strony Premiera padła deklaracja zwiększenia premii o 20%, czy dojdzie do zmiany jeszcze nie wiadomo.

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczane są na cele ważne z punktu widzenia mieszkańców. Wykaz przedsięwzięć zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy.

Podczas zebrań omawiane były problemy poszczególnych miejscowości, a również te o randze gminnej. Zgłoszone wnioski i propozycje są przedmiotem prac jednostek organizacyjnych gminy, bądź w przypadku gdy wykraczają poza zadania naszego samorządu są kierowane do odpowiednich instytucji. Tradycyjnie największa część wniosków dotyczy dróg, przy czym spore emocje wywołuje stan dróg powiatowych, a zwłaszcza brak chodników przy najbardziej ruchliwych drogach.

Tematem wspólnym poruszanym przeze mnie na wszystkich spotkaniach była sprawa nowego systemu gospodarki odpadami. Najwięcej uwag zgłoszono odnośnie braku dostarczania worków na odpady selektywne, jak również, znacznie rzadziej, w sprawie braku wystarczającej ilości pojemników na odpady zmieszane. We wszystkich zebraniach udział wzięła z ramienia Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej: Celina Madalińska – pracownik delegatury, ponadto w Kleszczewie i Gowarzewie z-ca dyr. biura ZM GOAP Krzysztof Jonczyk, a w Tulcach dyr. biura Przemysław Gonera.

Warto podkreślić konstruktywną atmosferę spotkań. 


NOWA DROGA W MARKOWICACH

Przy udziale środków z budżetu Urzędu Marszałkowskiego przebudowana została kolejna z dróg gminnych. W Markowicach na odcinku 1268 m dokonano przebudowy jezdni zastępując drogę gruntową drogą o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,2 m. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych wykonano także 3 progi spowalniające ruch pojazdów.

Bez zakłóceń przebiegają również prace przy budowie ulic Bukowej i Klonowej w Tulcach. Zakres robót wynika z możliwości finansowych – dotyczy to zarówno długości ulic, jak również rezygnacji z obustronnego chodnika na rzecz jednostronnego.

W przypadku Tulec inwestycje drogowe realizowane są wyłącznie ze środków gminy, a dokładniej z kredytu inwestycyjnego, ponieważ podobnie jak w przypadku wcześniejszych etapów budowy ulic nie ma możliwości pozyskania ten cel (tj. na budowę ulic osiedlowych) środków z innych źródeł.

Pomimo przygotowanej dokumentacji i ogłoszenia przetargu, w tym roku nie dojdzie do modernizacji fragmentu ul. Krokusowej w Tulcach. Ceny zaoferowane przez wykonawców przekraczały te, które mogła zaakceptować gmina. W celu dokończenia budowy ulicy Bukowej, a także wybudowania ulicy Świerkowej i Sosnowej został złożony wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zebranie w Gowarzewie Ze względu na możliwość uzyskania  dodatkowych punktów o wsparcie projektu Urząd Gminy zwrócił się do firm prowadzących działalność w rejonie w/w ulic. Wobec braku odpowiedniej liczby wspierających firm deklaracje partnerstwa podpisały także osoby prywatne. Oceniając szanse uzyskania wsparcia należy mieć na uwadze, że NPPDL nie jest przeznaczony na budowę ulic osiedlowych lecz na realizacje przedsięwzięć o szerszym znaczeniu – na to jak zostanie oceniony nasz wniosek będzie miała wpływ m.in. liczba złożonych wniosków. Pula środków przeznaczonych na realizację programu w 2014 r., to zaledwie 1/4 tej, którą rząd przekazywał w latach poprzednich. 


SPORTY ZIMOWE W KLESZCZEWIE?

To niemożliwe? Nieprawda! Jeśli dopisze zimowa aura to dzieci (i nie tylko) mają szansę na dobrą zabawę na sankach, a maluchy być może także na nartach. Możliwości stwarza sztuczne wzgórze położone na terenie kompleksu sportowego w Kleszczewie, które powstało w wyniku realizowanych w tym rejonie inwestycji. Długość usypanego stoku wynosi 40 m.

Na kleszczewskim obiekcie sportowym dokonano także regulacji skarpy wzdłuż płyty boiska oraz wykonano kolejny odcinek ogrodzenia oddzielającego teren stadionu od ulicy Sportowej.

Ostatecznych kształtów nabiera także wiejski kompleks rekreacyjno-sportowy w Komornikach. W celu doposażenia tego, jak i pozostałych boisk „Jastrząbek” na terenie gminy w siłownie zewnętrzne Urząd Gminy złożył wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu LEADER. Jeszcze jeden wniosek do programu PROW Małe Projekty został złożony także o dotację na budowę placu zabaw w Tulcach w sąsiedztwie „Domu nad Stawem”. W ramach programu PROW Małe Projekty podwojono dostępne środki (do 50 tys. zł) i, co w tym przypadku istotne, umożliwiono bez straty punktów realizację zadania także w miejscowościach ponad 2 tys. mieszkańców. Przypomnijmy, że w programie budowy placów zabaw we wszystkich sołectwach naszej gminy, Tulce musiały być pominięte, ponieważ objęcie projektem miejscowości powyżej 2 tys. mieszkańców oznaczało utratę punktów, a w konsekwencji dyskwalifikację projektu dla pozostałych miejscowości gminy. 


METROPOLIA PRZED OFENSYWĄ

W kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej przewiduje się uprzywilejowanie w dostępie do pieniędzy dużych ośrodków miejskich wraz z ich tzw. Obszarami funkcjonalnymi. Stowarzyszenie Metropolia Poznań już teraz podejmuje działania mające na celu uzyskanie wpływu na decyzje w sprawie priorytetów swojego rozwoju oraz na dystrybucję środków finansowych. Temu celowi ma służyć podjęta w dniu 18.09.br. uchwała o przyjęciu przez Stowarzyszenie roli związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Związek ZIT ma być wspólną reprezentacją władz miejskiego obszaru funkcjonalnego wobec władz regionalnych i krajowych. Ma on szansę dostępu do znacznej puli środków i samodzielnego decydowania, w ramach zakreślonych przez program, o sposobie ich wykorzystania. Związek stoi na stanowisku, że Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi obszaru funkcjonalnego miasta Poznania powinny zostać objęte gminy, które już wcześniej wyraziły wolę współpracy tworząc Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Przypomnijmy, że są to miasto Poznań, gminy położone na obszarze powiatu poznańskiego za wyjątkiem gminy Czerwonak (gmina ta może być również beneficjentem ZIT), a ponadto Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem. Członkiem Stowarzyszenia Metropolia Poznań jest również Powiat Poznański.

Mając na względzie zapewnienie możliwości korzystania z przyszłych programów unijnych postanowiono przystąpić do opracowania dokumentów, które ułatwią dostęp do środków. Jeden z dokumentów to koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań-podejście zintegrowane. Na wykonanie opracowania Metropolia Poznań ma szansę pozyskać dotację w wysokości 90% z Unii Europejskiej w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Konkurs na dotacje na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”). Drugie z opracowań, na które zdecydowali się członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań to „plan gospodarki niskoemisyjnej”. Również w tym przypadku istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości 85% z Funduszu Spójności Unii Europejskiej za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dobre, może nawet bardzo dobre wieści wynikające z powyższej informacji przyćmiewają informacje dotyczące innych programów unijnych, w tym zwłaszcza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – programu, z którego wielokrotnie korzystaliśmy w latach 20072013. Wbrew oczekiwaniom, nie tylko nie wyciągnięto wniosków wynikających z doświadczeń poprzedniego okresu (liczne przykłady marnotrawienia pieniędzy), to wprost stwierdza się, że mniej środków przeznaczonych będzie na projekty infrastrukturalne. W przypadku gmin wiejskich próżno szukać realnych środków na drogi (dotąd też były praktycznie niedostępne), kanalizację (poprzednio również uprzywilejowane były duże ośrodki), czy na inne ważne dla mieszkańców formy odnowy wsi. Próby zmiany podejścia do sposobu wydatkowania pieniędzy jak dotąd nie przynoszą rezultatu. W dniach 15 i 16 października sprawą środków dla terenów wiejskich zajął się Kongres Gmin Wiejskich. Udział w obradach ma wziąć m.in. Na jego obrady przybyło ponad 700 przedstawicieli gmin. 


NASZ SEKTOR BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA

Trwa procedura przetargowa na odbiór odpadów w ramach Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Nadal nie wiadomo jaka firma będzie odpowiedzialna za odbiór odpadów w naszej gminie. Przetarg unieważniono ponieważ zawarta w ofercie cena usługi przekraczała kwotę przeznaczoną przez ZM GOAP na jej świadczenie. Tak więc, nadal odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, tymczasem zostanie powtórzona procedura przetargowa. W skali całego obszaru ZM GOAP po rozstrzygnięciu przetargów podpisanie umów z wykonawcami było możliwe w 5 przypadkach (głównie firmy gminne), w 7 innych złożone zostały odwołania, w 10 unieważniono postępowania ze względu na zbyt wysoki koszt ofert. W 5 przypadkach odwołania dotyczą ofert złożonych na sektory poznańskie przez FB Prace ziemne na sztucznym wzgórzu Serwis (kapitał hiszpański) – firma ta swoje usługi wyceniała trzy, a nawet pięciokrotnie taniej niż firmy lokalne. Co ważne, poziom cen zaproponowanych przez FB Serwis nie odbiega od wielu ofert zgłoszonych w innych podobnych obszarach gospodarki odpadami.

Warto przypomnieć, że 15 października minął termin płatności za gospodarowanie odpadami we wrześniu i październiku. Opłaty wnosimy bez wezwania.

Pomimo realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w ramach ZM GOAP nasza gmina nie odżegnuje się od dbałości o stan środowiska. Specjalne wydanie gazetki „Samorząd”, zawierające dodatek z tekstami regulaminów porządkowych i druki deklaracji „śmieciowych” dostarczone bezpłatnie mieszkańcom, gminna Eko-majówka 2013, czy potraktowanie tematu gospodarki odpadami jako wiodącego podczas tegorocznych zebrań w sołectwach, to tylko niektóre z działań mających na celu ułatwienie mieszkańcom naszej Gminy „bezbolesnego przejścia” do nowego systemu gospodarki odpadami.

Pamiętajmy także o tym, że odpady to nie jedyny problem ochrony środowiska. Wewnątrz numeru znajdziemy praktyczny poradnik „Oszczędność energii to oszczędność pieniędzy”. Folder Ekologiczny został wydany w ramach współpracy gminy z Fundacją Akademia Słońca.

Bogdan Kemnitz