Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» LISTOPAD

NOWE ODCINKI ULIC W TULCACH

Dokończona budowa ulicy Klonowej i wykonanie pierwszego fragmentu ulicy Bukowej to inwestycje, które poprawią warunki życia osób zamieszkujących ten rejon Tulec. Aczkolwiek w praktyce w naszym kraju brak jest zewnętrznych źródeł finansowania budowy ulic osiedlowych w wioskach, to w ostatnich latach większa część ulic w Tulcach posiada już utwardzone ulice i chodniki. Źródłem finansowania tych przedsięwzięć są niestety głównie kredyty. Należy podkreślić, że jest to jedyne na taką skalę odstępstwo od przyjętej w naszej gminie od wielu już lat reguły, że szansę realizacji mają tylko przedsięwzięcia, na które jest możliwe pozyskanie środków spoza budżetu. Zasada ta wynika z uwarunkowań budżetu, który samodzielnie nie jest w stanie udźwignąć kosztów zadań inwestycyjnych. Miłym wyjątkiem pozostaje dotąd ulica Różana, na którą można było pozyskać środki unijne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Niestety programy unijne na lata 20142020 również nie przewidują możliwości finansowania inwestycji drogowych na terenach wiejskich. Naprzeciw potrzebom gmin wiejskich nie wychodzą również programy krajowe – jak już informowałem w poprzednim numerze „S” kwota środków dostępna w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych również została drastycznie zmniejszona z 1 mld do 250 mln. Pomimo, że program dotyczy dróg gminnych i powiatowych to jednak skala potrzeb jest tak duża, że możliwość uzyskania dofinansowania mają jedynie drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym, a więc bardziej o funkcji tranzytowej niż służące obsłudze osiedli mieszkaniowych. Do właśnie rozstrzyganej edycji tego programu (NPPDL 20132014) zostały złożone 73 wnioski z gmin, z tego szansę na realizację ze względu na dostępną pulę pieniędzy ma …7 wniosków. Wniosek naszej gminy dotyczący ulic w Tulcach (cd. Bukowej, Świerkowa i Sosnowa) został zweryfikowany pozytywnie, ale sklasyfikowany na 48 pozycji, a więc bez szans na pieniądze. W tym miejscu podziękowania za zaangażowanie w sprawę należą się tym firmom i osobom z Tulec, które złożyły deklaracje czynnego wsparcia tej inwestycji.

Zakończona właśnie inwestycja w Tulcach to 155 m ulicy Bukowej i 102 m ulicy Klonowej. Ulice posiadają jezdnie o szerokości 5,5 m i 2 m jednostronny chodnik – wszystko z kostki betonowej. Na całym odcinku powstała kanalizacja deszczowa. Koszt oferty wybranej w przetargu 498,2 tys. zł. Wykonawcą był Zakład Drogowo -Transportowy Sławomir Begier z Nekli. Jak już informowałem niepowodzeniem zakończył się ogłoszony na początku września br. przetarg na budowę niedokończonego przez firmę „Developer” fragmentu ulicy Krokusowej, zbyt wysokie wartości ofert spowodowały konieczność powtórnego ogłoszenia przetargu. Inwestycja zostanie zapewne przyjęta do realizacji w pierwszym półroczu 2014 roku.

Tulce, ul. Klonowa Tulce, ul. Bukowa

 


 KOMORNICKI JASTRZĄBEK 

Oryginalny produkt Gminy Kleszczewo „Boisko Jastrząbek” powstało w Komornikach. Wprawdzie z płyty boiska można było korzystać już od kilku miesięcy, to jednak stopniowo przybywało elementów infrastruktury. Usunięto przerośnięte topole, zrekultywowano fragmenty przylegającego terenu. Obiekt został ogrodzony, za bramkami stanęły piłkochwyty, powstało boisko do piłki siatkowej. Zagrażające bezpieczeństwu użytkowników kompleksu boisk stare drzewa zastąpiły nowe nasadzenia. Obiekt jest wyposażony w wiaty dla zawodników, ławki dla widzów. Oprócz funkcji sportowo-rekreacyjnej „Jastrząbek” ma realizować również cele edukacyjne – na specjalnej tablicy goście będą mogli zapoznać się z historią Komornik, a ustawiony zestaw pojemników będzie przypominać o zasadach segregacji odpadów. Boiska zostały połączone z placem zabaw. W bezpośrednim sąsiedztwie tego obiektu sportowo-rekreacyjnego, wzdłuż drogi dojazdowej, zostaną przygotowane miejsca postojowe dla kilku samochodów. Inwestycja uzyskała wsparcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.


DEBATY O PRZYSZŁOŚCI 

Problemom ograniczenia dostępu gmin wiejskich do środków unijnych w przyszłej perspektywie finansowej lat 20142020, jak również koniecznym reformom systemu oświaty i ocenie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami poświecono obrady Kongresu Gmin Wiejskich, który odbył się w dniach 15 i 16 października w Serocku pod Warszawą. Jeśli chodzi o pierwszy i niewątpliwie najważniejszy temat obrad, to należy stwierdzić, że pomimo deklaracji składanych przez przedstawicieli rządu, w tym w-ce ministra rolnictwa Zofię Szalczyk i ministra rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską obraz przyszłych możliwości wsparcia infrastruktury wiejskiej środkami z programów Unii Europejskiej rysuje się w czarnych kolorach. Mniejsza ilość pieniędzy na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, brak możliwości wykorzystania tych środków na budowę dróg, kanalizacji i wodociągów, brak również dostępu dla gmin wiejskich do programów unijnych realizowanych na szczeblu regionalnym i krajowym. Efektem obrad Kongresu jest lista zastrzeżeń skierowana do rządu RP odnośnie proponowanych rozwiązań dotyczących programów z udziałem środków unijnych.

Okazją do zapoznania się z projektami dotyczącymi przyszłego budżetu Unii Europejskiej było również spotkanie konsultacyjne dotyczące Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które odbyło się 31 października br. w Poznaniu z Inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Niestety i tutaj wnioski są jednoznaczne – w obecnym kształcie program regionalny jest w niewielkim stopniu dostępny dla gmin wiejskich. Czy wobec zmniejszenia środków na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich uda się wygospodarować środki na inwestycje infrastrukturalne w małych gminach z programów regionalnych? Podobnie jak na szczeblu centralnym, tak i w regionie padają wprawdzie pozytywne deklaracje, ale na ile będą one miały odzwierciedlenie w dokumentach, obecnie nie wiadomo.

Paradoksalnie pomimo, że jesteśmy gminą wiejską swojej szansy upatrywać możemy w nieukrywanej przez decydentów preferencji dla rozwoju dużych aglomeracji miejskich wraz (i tutaj uwaga!) z ich obszarami funkcjonalnymi. Położenie na granicy miasta i kilkuletnia już współpraca w ramach Rady Aglomeracji Poznańskiej i Stowarzyszenia Metropolia Poznań sprawiają, że możemy liczyć na udział w wydatkowaniu specjalnie wydzielonej puli środków dla obszaru funkcjonalnego Poznania.


 ZM GOAP 

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła 24 zarzuty, które zgłosiły firmy odrzucone w postępowaniu przetargowym w sprawie odbioru i transportu odpadów z 6 poznańskich sektorów, jednak nakazała unieważnić rozstrzygnięcie przetargu i ponownie zbadać zarzut dotyczący nie spełniania wymogów przez najtańszego z oferentów, tj. firmę FB Serwis w zakresie posiadanej bazy. Firmy dotąd odbierające odpady z Poznania zorganizowały półgodzinną akcję protestacyjną na ulicach miasta domagając się rozstrzygnięć przetargów na swoją korzyść. Tymczasem wg zapewnień ZM GOAP Zarząd kieruje się interesem mieszkańców. Krajowa Izba Odwoławcza nie tylko odrzuciła zarzut odwołujących się firm, że cena zaproponowana przez FB Serwis jest rażąco niska, ale wręcz stwierdziła, że cena zaoferowana przez Remondis „należy do kategorii cen rażąco wysokich”.

Jak już informowałem przetarg dotyczący odbioru i transportu odpadów z naszej gminy zostanie powtórzony ze względu na fakt, że zaoferowana cena przekraczała kwotę przeznaczoną przez ZM GOAP na wykonanie zadania. W związku z rezygnacją z pracy przez pracownika biura ZM GOAP działającego na terenie naszej gminy Związek przeprowadzi nabór na to stanowisko.


„DECYDUJMY WSPÓLNIE” 

Pod takim hasłem odbywają się dyskusje z mieszkańcami województwa organizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Rafała Batkowskiego i Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka z udziałem przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych. 7 listopada spotkanie, przeznaczone również dla mieszkańców naszej gminy, odbyło się w Sali OSP w Kórniku. W toku dyskusji przeważały wnioski dotyczące sytuacji na drogach. W odpowiedzi na krytyczny głos dotyczący likwidacji placówek policji w gminach Komendant nie podzielił poglądu o negatywnym wpływie tych decyzji na poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Warto przypomnieć, że na terenie naszej gminy wprowadzono „na okres próbny” rewir dzielnicowych – placówkę policji z 5 etatami. Z tej próby zamierza wyciągnąć wnioski Policja (prawdopodobnie na przełomie luty/ marzec), oceny dokona także Samorząd naszej gminy, liczę w tym względzie na opinie ze strony mieszkańców.


JESTEŚMY FAIR 

Już po raz 6 nasza gmina uzyskała tytuł „Gmina Fair Play”. Ideą konkursu organizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym jest „popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych”. Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie jest prowadzona w 2 etapach – I etap, wstępny, polega na weryfikacji ankiet wypełnionych przez gminy, drugi etap polega na przeprowadzeniu audytu w gminie. W toku weryfikacji funkcjonowania gminy zasięga się również opinii mieszkańców, w tym szczególnie firm, które w różnych formach współpracowały z Urzędem Gminy i innymi jednostkami organizacyjnymi. Dla administracji ważna jest ocena funkcjonowania poszczególnych sfer funkcjonowania Samorządu ukazana na tle innych jednostek. Materiał ten przyczynia się do sukcesywnego podnoszenia jakości pracy gminnych instytucji. Tytuł „Gmina Fair Play”, z którym od lat kojarzona jest gmina Kleszczewo przyczynia się budowania wizerunku instytucji działającej w poszanowaniu prawa na rzecz swoich mieszkańców i bezpiecznej dla inwestorów. Uzyskanie tytułu otwiera szerokie możliwości w zakresie promocji zarówno realizowanej przez gminę jak i bez jej udziału. Szczególne znaczenie ma tutaj promocja oferty terenów inwestycyjnych gminy.

Wręczenie certyfikatów laureatom konkursu „Gmina Fair Play” odbędzie się 6 grudnia br. w Sali Kongresowe Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

Bogdan Kemnitz