Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» KWIECIEŃ-MAJ

GOWARZEWO PRZED PODZIAŁEM?

Mieszkańcy Taniborza złożyli wniosek o utworzenie na terenie ich miejscowości sołectwa. Procedura rozpatrzenia wniosku przewiduje na wstępie przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze całego sołectwa. O przeprowadzeniu konsultacji w formie ankiet radni zdecydują na najbliższej sesji – z pozytywną reakcją spotkała się złożona przeze mnie propozycja, by w trakcie konsultacji zapytać również o zdanie odnośnie utworzenia własnego sołectwa przez mieszkańców Szewc. Obecnie sołectwo Gowarzewo tworzą miejscowości Gowarzewo, Szewce i Tanibórz. Na zebraniach wiejskich spotykają się w jednej Sali i wspólnie rozstrzygają problemy całego obszaru, aczkolwiek z poszanowaniem praw poszczególnych wiosek. Dotyczy to zarówno funduszu wiejskiego, który jest naliczany odrębnie dla każdej miejscowości, jak i wyboru rady sołeckiej – na listę wyborczą „delegowani” są przedstawiciele Szewc i Taniborza, większość, która jest po stronie mieszkańców Gowarzewa, uwzględnia proponowanych przez te wioski kandydatów. Wyodrębnienie kolejnych sołectw z sołectwa Gowarzewo oznacza zwiększenie udziału funduszu sołeckiego w budżecie gminy, gdyż po podziale Gowarzewo zachowuje możliwość otrzymania maksymalnej puli środków (niezależnie od algorytmu służącego do naliczania wielkości należnego sołectwu funduszu istnieje maksymalny limit środków na sołectwo)

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW

FUNDUSZ SOŁECTWA*

(przed podziałem)

 

FUNDUSZ

SOŁECTW

 

GOWARZEWO

 

1372

28 776

 

25 523

28 776

SZEWCE

 

79

1 622

8 028

TANIBÓRZ

 

82

1 631

7 798

 

      * Umowny podział kwoty 28776 naliczonej wg obowiązującego algorytmu

      dla sołectwa Gowarzewo na trzy miejscowości wg liczby mieszkańców (dane w zł za rok 2015)


RADA METROPOLII O ZIT

Niewątpliwie najważniejszym akcentem obrad Rady Metropolii Poznań, które miały miejsce 27 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Poznania było zaaprobowanie listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Lista zawiera także wykaz projektów komplementarnych, na które będzie można uzyskać środki z innych programów unijnych – niestety w tym przypadku za zgodą instytucji decydujących o rozdziale pieniędzy, w trybie konkursowym. Na wsparcie jakich przedsięwzięć może liczyć nasza gmina?

W ramach projektu „Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w obszarze funkcjonalnym Poznania” bezpośrednio z ZIT będzie nam trudno uzyskać wsparcie z prostego względu – nie posiadamy linii kolejowej. Z inicjatywy  naszej Gminy, przy współdziałaniu z gminą Tarnowo Podgórne (tylko te dwie gminy nie posiadają kolei) udało się wprowadzić do zestawu projektów komplementarnych (powiązanych z ZIT, ale finansowanych z innych programów) możliwość zakupu ekologicznych autobusów (8 sztuk dla ZK Kleszczewo). Na pierwszym miejscu listy rezerwowej, z dużymi szansami na realizację, jest również „Budowa zaplecza technicznej obsługi autobusów” dla gminy Kleszczewo, a na trzecim „Budowa centrum przesiadkowego” (parking w Kleszczewie). Niestety, utraciliśmy szansę na sfinansowanie w ramach ZIT budowy dróg na terenie naszej gminy – wskutek ustaleń odgórnych z projektu usunięte zostały drogi o kategorii niższej niż wojewódzka. W pierwotnej wersji w wykazie była przebudowa drogi Swarzędz- Krerowo – granica gminy Kleszczewo. Wnioskowane przez naszą gminę i gminę Kórnik połączenie pomiędzy skrzyżowaniem dróg S5 i A2, a S11 znalazło się w wykazie projektów komplementarnych.

Z dużą nadzieją możemy spoglądać na projekt „Metropolitalny system tras rowerowych” – w tej puli środków szanse mają wszystkie gminy. Podobnie na wsparcie w zakresie termomodernizacji obiektów publicznych możemy liczyć z projektu „Termomodernizacja i ograniczenie niskiej emisji w obszarze funkcjonalnym Poznania” oraz z projektu „Ochrona i modernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących dziedzictwo kulturowe”. Wśród projektów dostępnych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego będziemy mogli zabiegać o dotacje w ramach projektów „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3”, „Poprawa dostępu do usług asystenta rodzinnego oraz koordynatora pieczy zastępczej na obszarze funkcjonalnym Poznania”, jak również z projektu „Gimnazjalista z pasją” – o objęcie wsparciem szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego również wnioskowała nasza gmina. Jako mieszkańcy obszaru Metropolii Poznań będziemy też beneficjentami programów w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

Wykaz projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który jest częścią Strategii ZIT, podlega jeszcze zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zmian możemy oczekiwać szczególnie w przypadku projektów komplementarnych.


ROZMOWY Z ZDP

Realizacji przedsięwzięć na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Kleszczewo poświęcone było spotkanie w Urzędzie Gminy z powołanym niedawno na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych Markiem Bereżeckim. Dobra wiadomość to ta, że Powiat nie zamierza rezygnować z modernizacji drogi Swarzędz-Gowarzewo- Kleszczewo-Krerowo-granica gminy. Zadanie to zostało usunięte z zakresu ZIT, jednak jako połączenie systemu dróg lokalnych z drogą S5 i A2 ma szansę na dotacje z WRPO. Uzgodniono wstępny zakres projektu. Najważniejszą wartością dodaną, oprócz poprawy parametrów drogi, ma szansę zostać ścieżka rowerowa, której przebieg ustaliliśmy od Krerowa do Swarzędza.

W ramach uzgodnionego z władzami Powiatu Poznańskiego w ubiegłym roku zakresu wspólnych przedsięwzięć, Gmina opracowuje dokumentację na budowę ronda wraz z pętlą autobusową na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Średzkiej i Pocztowej w Tulcach. Zakres zadania został poszerzony o budowę chodnika od powyższego skrzyżowania do restauracji „Bambaryła”. Dokumentacja będzie gotowa w połowie roku – wówczas też zapadną decyzje o terminie realizacji zadania. Przygotowanie dokumentacji na modernizację ulicy Siekiereckiej w Gowarzewie leży po stronie Powiatu. Prace zostały podjęte, jednak szanse na to by projekt był gotowy w tym roku są znikome. Gmina ze swej strony jest przygotowana do wybudowania pierwszego odcinka chodnika jeszcze w tym roku, jednak bez dokumentacji nie będzie to możliwe. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych zwróciłem się o wykonanie prac doraźnych, które umożliwią poruszanie się pieszych poboczem jezdni. Kolejny temat dotyczący dróg powiatowych to budowa drugiego odcinka chodnika w Śródce – inwestycja w całości jest realizowana na koszt gminy. Został rozstrzygnięty przetarg. Termin zakończenia inwestycji to koniec września br. Taki sam termin, ten sam wykonawca ma na wykonanie I etapu budowy chodnika przy drodze gminnej w Poklatkach.


GOAP NA ROZDROŻU

W poprzednich numerach „Samorządu” przedstawiałem problemy, z jakimi przyszło się zmierzyć Zarządowi ZM GOAP, w którym pracowałem od 30 stycznia br. wraz z Jakubem Jędrzejewskim (W-ce Prezydent Poznania), Krzysztofem Mączkowskim i Ewą Jedlikowską (Wce Wójt Czerwonaka). Zarząd wraz z biurem ZM GOAP uporały się z największym problemem, jakim był chaos związany z brakiem odbioru odpadów w kilku obsługiwanych sektorach. Dokonano reformy biura, w tym znacznego ograniczenia zatrudnienia. Zmiany nie ominęły szczebla zarządzania, gdzie ograniczono liczbę stanowisk kierowniczych. Przystąpiono także do analizy całego systemu gospodarki odpadami począwszy od przyjętych uchwał, zawartych umów, po sposób postępowania z odpadami, od ich przejęcia z punktu wytwarzania, po ostateczną formę zagospodarowania. Wnioski nasuwające się z dotychczasowych doświadczeń ZM GOAP konfrontowano z rozwiązaniami funkcjonującymi w innych gminach, min. podczas bezpośrednich spotkań w Łodzi i Szczecinie. Najważniejsze obecnie problemy do rozwiązania to „uszczelnienie” systemu pobierania opłat oraz ustabilizowanie sytuacji finansowej. Zarząd rozważał zmianę sposobu naliczania opłat w przypadku budownictwa wielorodzinnego, zdecydował również o samodzielnym egzekwowaniu zaległości od klientów (bez pośrednictwa urzędów skarbowych). Największym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć ZM GOAP, to zapaść finansowa. Ponad 40 mln zł brakujące dla zrównoważenia budżetu związku, to m.in. wspomniane niepełne objęcie systemem opłat i brak systematycznych wpłat od wszystkich zobowiązanych, a także nienormalnie wysokie ceny narzucone przez wykonawców w trakcie pierwszych 18 miesięcy funkcjonowania sytemu, gdy ZM GOAP nie mógł rozstrzygnąć postępowań przetargowych (tj. do końca 2014 r.) – ten okres jest przedmiotem badań ze strony instytucji kontrolujących. Wiodącymi wykonawcami były spółki z udziałami miasta Poznania (Remondis 49% i ZZO 100%). Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów obowiązujące obecnie, zawarte przez pierwszy Zarząd ZM GOAP po rozstrzygnięciu przetargu na lata 20152017 nadal zawierają wysokie ceny za usługi, jest to poziom górnych stawek w kraju, jednakże w przypadku prawidłowego wpływu opłat od mieszkańców, rok 2015 powinien zakończyć się wynikiem dodatnim. Jedną z tajemnic sukcesu systemu gospodarki odpadami w Łodzi i Szczecinie była skuteczniejsza kontrola nad podmiotami związanymi z miastem świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców.

 

Zarząd, w którym pracowałem, dążył do unormowania sytuacji własnymi siłami ZM GOAP. W tym celu zwrócono się z propozycją do Zgromadzenia Związku (50% przedstawiciele Poznania, 50% przedstawiciele pozostałych gmin członkowskich) o zwiększenie budżetu, w celu zapewnienia płynności finansowej, na czas niezbędny do rozwiązania problemów finansowych. Nie chcąc podnosić opłat wnoszonych przez mieszkańców, ani też żądać wyrównania strat przez gminy członkowskie, zaproponowano zabezpieczyć płynność finansową Związku poprzez zwiększenie kwoty występującego już w budżecie kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Wg Zarządu istnieją możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami zarządzanego przez ZM GOAP, lecz na ich wypracowanie i wdrożenie potrzeba czasu, tymczasem dla zapewnienia wiarygodności finansowej ZM GOAP konieczne są natychmiastowe decyzje. Ponieważ powyższa propozycja została dwukrotnie odrzucona przez Zgromadzenie (20 marca i 17 kwietnia), w dniu 24 kwietnia br. powiadomiłem Przewodniczącego Zarządu o mojej rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji członka Zarządu. Uznałem, że brak konstruktywnego podejścia do kluczowej kwestii, jaką jest pilne zapewnienie środków niezbędnych do bieżącego wypełniania zadań przez Związek, wpisuje się w toczoną, bez inicjatywy Zarządu, dyskusję o ewentualnej likwidacji ZM GOAP – odpowiedzialność za taki rozwój sytuacji powinni wziąć ci przedstawiciele Poznania i gmin, którzy reprezentują ten sposób podejścia do dalszej współpracy. Pragnę zaznaczyć, że pracę w Zarządzie ZM GOAP, podobnie jak to ma miejsce w przypadku funkcji Prezesa Zarządu LGD Trakt Piastów oraz W-ce Przewodniczącego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” wykonuję nieodpłatnie. Należy wiedzieć, że nie są to funkcje honorowe lecz stanowiska, z którymi związana jest duża odpowiedzialność finansowa i nie tylko, np. budżet ZM GOAP jest kilkakrotnie wyższy niż budżet gminy Kleszczewo, a „Schronisko dla Zwierząt” to m.in. duża budowa, której wszystkie umowy firmowane są nazwiskiem Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego.


 11 LAT W UE

W ubiegłym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę 10 lat Polski w UE. Chociaż nie brak okazji do krytyki instytucji unijnych, to nie można kwestionować korzyści dla Polski z wejścia do kręgu najbogatszych państw Europy. Najważniejszym akcentem ubiegłorocznych obchodów w naszej gminie była wystawa, która prezentowała ponad 30 projektów zrealizowanych z udziałem Unii Europejskiej. Kolejny, 11 już rok, Unia nie może uznać za rok sukcesu, przynajmniej jeżeli chodzi o realizację budżetu inwestycyjnego – już drugi rok trwają przygotowania do uruchomienia programów na lata 20142020. Nie znaczy to jednak, że w naszej gminie się nic nie dzieje. Trwa realizacja programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dotowanemu w 100% z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Chociaż z różnych względów, niezależnych od Gminy, nie ma możliwości objęcia programem całego obszaru, to jednak za pośrednictwem pozyskanej infrastruktury gminnej zyskają wszyscy mieszkańcy. Szczególna grupa to 100 osób zakwalifikowanych na listę beneficjentów, którzy otrzymają sprzęt i nieodpłatny dostęp do Internetu (nabór trwa do 29 maja br.). Wkrótce zostanie podpisana umowa na sfinalizowanie kolejnego wniosku Gminy – wyposażenie budynku GOK ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W trakcie realizacji jest także zakup wozu bojowego dla OSP Kleszczewo dotowany przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Trwają przygotowania dokumentacji do kolejnych programów, z których będziemy starali się skorzystać w kolejnych latach. Uczestniczymy też we wspólnych inicjatywach podejmowanych w ramach współdziałania gmin, w tym Stowarzyszenia Metropolia Poznań (m.in. realizacja ZIT) i LGD Trakt Piastów (m.in. realizacja programu LEADER).

 

Bogdan Kemnitz