Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sprawozdanie

 z realizacji Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015

 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 239) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XLV/334/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 r.

 

I.                     Wstęp

 

Program Współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi w 2015r. został przyjęty Uchwałą XLV/334/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014 r i jest zgodny z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W programie współpracy zostały określone zadania, które mogą być dofinansowane przez gminę. Współpraca z organizacjami pozwala na dokładniejsze określenie zbiorowych potrzeb mieszkańców i efektywniejsze realizowanie celów związanych z podnoszeniem poziomu życia mieszkańców - zarówno dzieci, jak i dorosłych oraz  zaspokajanie ich potrzeb.  Celem programu jest też wzmocnienie współpracy między gminą a podmiotami w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych i zwiększanie aktywności społeczności lokalnej.

 

II.                    Opracowywanie Programu współpracy

 

1.     Władze gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie i wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie. Ważnym elementem opracowywania programu współpracy jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnianie w nim potrzeb społeczności lokalnej. Projekt Uchwały Rady Gminy Kleszczewo w sprawie  programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 r. został poddany konsultacjom. Przyjętą formą przeprowadzanych konsultacji było zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem programu współpracy na stronie internetowej Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Przyjęto termin przeprowadzenia konsultacji, przyjmowania uwag, opinii i propozycji zmian do Programu współpracy: od 21 października 2014 r. do 28 października 2014 r. Następnie program współpracy został przedstawiony Radzie Gminy i przyjęty Uchwałą Nr XLV/334/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014 r.

2.     Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,  podnosi skuteczność, efektywność i jakość działań podejmowanych w sferze zadań publicznych oraz pozwala dysponować środkami publicznymi na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w taki sposób, by realizować w pełni zakładane cele. Celem współpracy jest zwiększenie udziału podmiotów w identyfikacji potrzeb mieszkańców i określaniu optymalnego sposobu ich zaspokajania i pełniejszego włączenia się podmiotów w realizację zadań publicznych.

 

 

III.                  Zlecanie realizacji zadań

 

1.      Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. władze Gminy współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzenie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2.     Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz wymienionym wyżej Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Programie współpracy:

 

a)     Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie działania na rzecz  osób niepełnosprawnych – „Organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) z terenu Gminy Kleszczewo w 2015 r.”  Konkurs został ogłoszony 16 stycznia 2015 r.

 

b)    Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie działania na rzecz  osób w wieku emerytalnym – „Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu gminy Kleszczewo w 2015 r.” Konkurs został ogłoszony 16 stycznia 2015 r.

 

3.     Treść ogłoszeń konkursowych była umieszczona  na stronie internetowej gminy  Kleszczewo: www.kleszczewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Kleszczewo: www.bip.kleszczewo.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo.

4.     Wójt Gminy Kleszczewo zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursach. Do składu komisji został powołany przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkańców Gminy Kleszczewo - przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz  Upowszechniania Kultury na Wsi z Zimina. Z prac komisji sporządzone zostały protokoły.

 

5.      Do konkursu ofert zgłosiło się:

 

a)     na realizację zadania w zakresie działania na rzecz  osób niepełnosprawnych – „Organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) z terenu Gminy Kleszczewo w 2015 r.”  zgłosiła się jedna organizacja: Stowarzyszenie „POMAGAM”, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo. Oferta spełniła wymogi formalne konkursu. Zadanie zostało powierzone do zrealizowania powyższej organizacji.

 

b)    na realizację zadania w zakresie działania na rzecz  osób w wieku emerytalnym – „Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu gminy Kleszczewo w 2015 r.” zgłosiła się jedna organizacja: Stowarzyszenie „POMAGAM”, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo. Oferta spełniła wymogi formalne konkursu. Zadanie zostało powierzone do zrealizowania powyższej organizacji.

 

 

IV.                  Realizacja zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

1.     Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 7 999,94 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 7 514,72 zł. Organizacja wniosła 23,17% wkładu własnego w realizację zadania. 

2.     Zadanie realizowane było w okresie: 01.07.2015 r.-31.10.2015 r.

3.     Wsparciem  objęto 23 uczestników dorosłych i 11 dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami. Odbyło się 7 spotkań dla osób dorosłych i 7 spotkań dla dzieci.

 

V.                   Realizacja zadania publicznego w zakresie działania na rzecz seniorów

 

1.     Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 3 499,96 zł.  Dotacja została wykorzystana w wysokości  3 210,73 zł. Organizacja wniosła 57,11% wkładu własnego w realizację zadania. 

2.     Zadanie realizowane było w okresie: 01.04.2015 r. – 30.11.2015 r.

3.     Wsparciem  objęto 52 uczestników – seniorów z terenu gminy Kleszczewo. Odbyło się 8 spotkań.

 

VI.                  Ocena realizacji zadania.

 

1.     Organizacja realizująca zadania publiczne przedstawiła, zgodnie z umową, sprawozdania z wykonania zleconych zadań.

2.     Zlecone zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kleszczewo oraz w zakresie działań na rzecz osób starszych zostały zrealizowane prawidłowo, zgodnie z założeniami i harmonogramem określonym w ofertach. W sprawozdaniach końcowych wykazano osiągnięcie zamierzonych celów –  wspieranie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji osób starszych.

3.     Przyznana dotacja została wykorzystana przez organizację w sposób właściwy, zgodnie z zakładanym kosztorysem, co potwierdziły załączone do sprawozdań faktury. Nie stwierdzono  wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

4.     Działania na rzecz zarówno osób niepełnosprawnych, jak i seniorów spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i zostały pozytywnie ocenione przez uczestników.

5.     Organizacja, której powierzono  realizację zadania publicznego wniosła duży wkład w realizację poszczególnych projektów w postaci zaangażowania w jak najlepsze wykonanie zadania, jak  i aktywności wolontariuszy i członków organizacji.

 

6.     Informacja o niefinansowych formach współpracy w  2015 r.

 

Współpraca z sektorem pozarządowym odbywała się również w formie:

 

a)             wymiany informacji o podejmowanych działaniach i planowanych kierunkach działalności, poprzez publikowanie istotnych informacji na stronie internetowej gminy: www.kleszczewo.pl,

b)             prowadzenia na stronie internetowej gminy zakładki „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, gdzie zamieszczane  są m.in. ogłoszenia o otwartych konkursach na realizację zadań publicznych, ich rozstrzygnięciach,  informacje o prowadzonych konsultacjach projektów uchwał w celu wypracowania wspólnych kierunków działań,

c)             promowania działań organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie informacji o ich działalności na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w gazetce Gminnej „Samorząd”,

d)             bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym obiektów gminnych na prowadzenie ich działalności statutowej (np. sala GOKiS),

e)             przekazywania organizacjom materiałów promocyjnych gminy

f)              konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Kleszczewo Nr XLVIII/332/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

Kleszczewo, dnia 11 maja 2016 r.