Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Regulamin Stadionu w Kleszczewie

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE

 
I    REGULAMIN STADIONU
 
      Osoby przebywające na terenie stadionu sportowego podlegają niniejszym przepisom porządkowym.
      Każdy kto przebywa na terenie stadionu sportowego powinien zachowywać się tak, aby nie zagrażać innym, szanować urządzenia i sprzęt oraz zieleń, a także stosować się do zarządzeń i poleceń Dyrekcji GOKiS-u i osób odpowiedzialnych za bezpieczne funkcjonowanie obiektu.
      Osoby przebywające na terenie stadionu sportowego zobowiązane są ponadto do:
1. pozostawienia w czystości użytkowanego terenu
2. przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych
      Organizatorzy zajęć i wszelkiego rodzaju imprez są w pełni odpowiedzialni za:
1. zachowanie uczestników oraz kibiców, a także ich bezpieczeństwo poprzez odpowiednie zabezpieczenie porządkowe zajęć lub imprezy
2. prawidłowy nadzór nad przebiegiem zajęć lub imprezy sprawowany przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających wymagane uprawnienia
3. stosowanie właściwego sprzętu oraz urządzeń posiadających aktualne atesty i certyfikaty
      Osoby uczestniczące w zajęciach ubezpiecza organizator danych zajęć.
      Zabrania się wnoszenia na teren stadionu sportowego:
1. napojów alkoholowych
2. wszelkiego rodzaju broni
3. wszelkich przedmiotów, które mogą być użyte jako broń
4. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących i farbujących
5. butelek i innych opakowań szklanych, fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych
6. drzewców do flag i transparentów – bez zgody pisemnej dyrekcji
      W przypadku posiadania przedmiotów o których mowa powyżej, będą one zarekwirowane przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obiekcie, bez prawa zwrotu
      Ponadto zakazuje się:
1. spożywania napojów alkoholowych
2. prowadzenia wszelkich zajęć bez nadzoru osób upoważnionych
3. rzucania wszelkimi przedmiotami zagrażającymi życiu innych osób
4. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa
5. jazdy wszelkimi pojazdami za wyjątkiem wózków inwalidzkich, wózków i rowerków dziecięcych / nie dotyczy pojazdów obsługi technicznej i administracji obiektu /
6. wprowadzania na teren stadionu zwierząt / w tym koni i psów /
7. przebywania na terenie stadionu dzieciom do lat 7 bez opieki dorosłych
8. ustawiania bramek przenośnych do gry w piłkę nożną w poprzek boiska
      W przypadku powstania jakiejkolwiek awarii lub uszkodzenia sprzętu bądź innych urządzeń należy:
1. natychmiast przerwać prowadzenie zajęć
2. zabezpieczyć uszkodzony sprzęt lub urządzenie przed możliwością jego dalszego użytkowania
3. zgłosić awarię lub uszkodzenie w biurze administratora obiektu / w hali sportowej /
      W przypadku nieszczęśliwych zdarzeń i potrzeby skorzystania z apteczki pierwszej pomocy lub telefonu alarmowego należy się zgłosić do biura administratora obiektu / w hali sportowej /, gdzie znajduje się wykaz telefonów alarmowych
      Przypadki kradzieży i innych wybryków chuligańskich również należy natychmiast zgłosić w biurze administratora obiektu / w hali sportowej /
      Właściciel obiektu nie odpowiada za:
1. wypadki powstałe podczas zajęć oraz odniesione w ich wyniku kontuzje
2. wypadki kradzieży
 
      Naruszenie postanowień regulaminu zagrożone jest karą grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
 
 
II    PRZEPISY POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE
 
1.    Art.143,          § 1. - Kto ze złośliwości lub samowoli utrudnia lub uniemożliwia                                 korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia      wolności albo grzywny.
                                   § 2. - W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia stanu        poprzedniego.
2.    Art.144,                § 1 – Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza się niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem podlega karze grzywny do 1.000,- zł albo karze nagany.
§ 3 – W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec nawiązkę do wysokości 500,- zł.
3.    Art.145.          - Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500,-zł albo karze nagany.
 
 
                                                                                                  Podstawa prawna
                                                                                                                                    Kodeks Wykroczeń
 
 
TELEFONY ALARMOWE
 
Pogotowie ratunkowe                                                                                                999
Komenda Miejska Policji w Poznaniu - Dyżurny                                                   997
                                                                                                                                         061 8 415 611
Komisariat Policji w Kórniku                                                                                     061 8 170 204
                                                                                                                                          061 8 413 030
Posterunek Policji w Kleszczewie                                                                           061 8 176 062
                                                                                                                                          0 609 600 456
Państwowa Straż Pożarna                                                                                        998
OSP Kleszczewo                                                                                                           0 602 791 922